| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 2 lipca 2010 r.

w sprawie Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant”

Na podstawie art. 38 ust. 5 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411 oraz z 2009 r. Nr 141, poz. 1149) oraz art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnemu do Spraw Transplantacji „Poltransplant”, zwanemu dalej „Poltransplantem”, nadaje się statut stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Szczegółowy zakres zadań i tryb pracy Poltransplantu określa regulamin organizacyjny stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant” (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 9, poz. 39 oraz z 2008 r. Nr 8, poz. 35).

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Zdrowia

Ewa Kopacz

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354.

Załącznik 1. [STATUT CENTRUM ORGANIZACYJNO-KOORDYNACYJNEGO DO SPRAW TRANSPLANTACJI "POLTRANSPLANT"]

Załączniki do zarządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 2 lipca 2010 r. (poz. 58)

Załącznik nr 1

STATUT CENTRUM ORGANIZACYJNO-KOORDYNACYJNEGO DO SPRAW TRANSPLANTACJI „POLTRANSPLANT”

§ 1

1. Przedmiotem działalności Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant”, zwanego dalej „Poltransplantem”, jest działalność określona w ustawie z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411 oraz z 2009 r. Nr 141, poz. 1149).

2. Do zadań Poltransplantu należy:

1) prowadzenie działań mających na celu realizację zadań Poltransplantu określonych w art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów;

2) zwracanie zakładom opieki zdrowotnej kosztów wykonanych czynności związanych z pobieraniem narządów na zasadach określonych w art. 3 ust. 9 ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania kosztów czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacją i dystrybucją komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 53, poz. 319);

3) finansowanie zadań ośrodków dawców szpiku w zakresie przewidzianym w art. 16a ust. 5 ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów;

4) finansowanie zadań ośrodków kwalifikujących do przeszczepienia w zakresie przewidzianym w art. 16c ust. 8 ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów;

5) organizowanie konkursów ofert na:

a) procedurę pobierania, badania i przechowywania komórek krwiotwórczych krwi pępowinowej oraz finansowanie tej procedury,

b) procedurę poszukiwania i doboru niespokrewnionych dawców szpiku i krwi pępowinowej oraz finansowanie tej procedury,

– na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

6) wydawanie decyzji w postępowaniu o udzielenie zgody na każdorazowy wywóz z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przywóz szpiku, komórek krwiotwórczych krwi obwodowej, krwi pępowinowej i narządów ze zwłok ludzkich oraz gromadzenie i przechowywanie danych na ten temat zgodnie z art. 37a ust. 1 i 4 oraz ust. 9 pkt 1 ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów;

7) udostępnianie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia i Krajowej Radzie Transplantacyjnej dokumentacji dotyczącej działalności statutowej Poltransplantu, w tym w szczególności dokumentacji koordynacji pobrań i przeszczepień oraz danych zawartych w rejestrach prowadzonych przez Poltransplant oraz na krajowej liście osób oczekujących na przeszczepienie;

8) współpraca z Krajową Radą Transplantacyjną, Krajowym Centrum Bankowania Tkanek i Komórek, konsultantem krajowym w dziedzinie transplantologii oraz innymi jednostkami, w których zakresie działalności jest pobieranie, przechowywanie i przeszczepianie komórek, tkanek i narządów, a także współdziałanie z organizacjami i stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi oraz samorządem lekarskim w zakresie działań mających na celu rozwój transplantologii;

9) przygotowywanie raportów dotyczących realizacji zadań statutowych Poltransplantu i oceny wyników przeszczepiania komórek, tkanek i narządów dla potrzeb ministra właściwego do spraw zdrowia i Krajowej Rady Transplantacyjnej;

10) występowanie do ministra właściwego do spraw zdrowia o dokonanie kontroli w jednostce posiadającej pozwolenie tego ministra na pobieranie albo przeszczepianie komórek, tkanek lub narządów, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że przestała spełniać warunki wymagane do uzyskania tego pozwolenia;

11) organizowanie, nie rzadziej niż raz w roku, zebrań kierowników jednostek uczestniczących w wykonywaniu poszczególnych procedur transplantacyjnych;

12) przyjmowanie informacji od jednostek dokonujących pobrania szpiku lub innych regenerujących się komórek i tkanek oraz podmiotów dokonujących pobrania narządu w celu zgłaszania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia wniosków o przyznanie tytułu, odznaki i legitymacji Zasłużonego Dawcy Przeszczepu;

13) przyjmowanie od zakładów opieki zdrowotnej zawiadomień dotyczących istotnych zdarzeń niepożądanych i istotnych niepożądanych reakcji;

14) udostępnianie zakładom opieki zdrowotnej znaków niepowtarzalnego oznakowania dotyczących narządów, szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej;

15) wnioskowanie do ministra właściwego do spraw zdrowia o udzielenie pozwolenia, o którym mowa w art. 36 ust. 1a ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów;

16) opracowanie opinii o wzroście kosztów pobrania komórek, tkanek lub narządów w terminie do 30 maja każdego roku, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania kosztów czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacją i dystrybucją komórek, tkanek i narządów;

17) finansowanie działalności koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów w zakładach opieki zdrowotnej dokonujących pobrań i przeszczepień komórek, tkanek i narządów;

18) wykonywanie innych, zleconych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zadań związanych z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek, tkanek i narządów.

§ 2

1. Siedzibą Poltransplantu jest Warszawa.

2. Obszarem działania Poltransplantu jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3

1. Działalnością Poltransplantu kieruje Dyrektor, który reprezentuje Poltransplant na zewnątrz.

2. Dyrektor kieruje Poltransplantem przy pomocy dwóch Zastępców Dyrektora:

1) Zastępcy Dyrektora do Spraw Medycznych;

2) Zastępcy Dyrektora do Spraw Organizacyjno-Finansowych.

3. Zastępców Dyrektora, o których mowa w ust. 2, zatrudnia Dyrektor za zgodą ministra właściwego do spraw zdrowia.

4. Zastępcy Dyrektora, o których mowa w ust. 2, są wyłaniani w drodze konkursu.

§ 4

W skład Poltransplantu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Zespół do Spraw Edukacji i Promocji Transplantologii;

2) Zespół do Spraw Finansowych i Osobowych;

3) Zespół do Spraw Koordynacji Pobierania i Przeszczepiania Komórek, Tkanek i Narządów i Krajowego Rejestru Przeszczepień;

4) Zespół Prowadzący Centralny Rejestr Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej;

5) Zespół Prowadzący Centralny Rejestr Sprzeciwów na Pobranie Komórek, Tkanek i Narządów ze Zwłok Ludzkich;

6) Zespół Prowadzący Krajową Listę Osób Oczekujących na Przeszczepienie oraz Centralny Rejestr Żywych Dawców Narządów;

7) Sekretariat.

§ 5

1. Działalność Poltransplantu jest finansowana z budżetu państwa, z części 46 – Zdrowie, działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85195 – Pozostała działalność.

2. Podstawą gospodarki finansowej Poltransplantu jest plan finansowy zatwierdzany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

3. Poltransplant sporządza przewidziane dla jednostek budżetowych sprawozdania z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania.

§ 6

1. Do osób zatrudnionych w Poltransplancie stosuje się zasady określone dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej.

2. Zasady wynagradzania pracowników Poltransplantu są regulowane przez rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 82, poz. 496 oraz z 2009 r. Nr 51, poz. 411).

Załącznik 2. [REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM ORGANIZACYJNO-KOORDYNACYJNEGO DO SPRAW TRANSPLANTACJI "POLTRANSPLANT"]

Załącznik nr 2

REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM ORGANIZACYJNO-KOORDYNACYJNEGO DO SPRAW TRANSPLANTACJI „POLTRANSPLANT”

§ 1

1. Dyrektor zapewnia prawidłowe i sprawne funkcjonowanie Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant”, zwanego dalej „Poltransplantem”, w szczególności jest odpowiedzialny za:

1) realizację zadań Poltransplantu;

2) zarządzanie majątkiem Poltransplantu;

3) wydawanie decyzji w postępowaniu o udzielenie zgody na każdorazowy wywóz i przywóz z i na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej szpiku, komórek krwiotwórczych krwi obwodowej i krwi pępowinowej oraz narządów ze zwłok ludzkich pobranych do przeszczepienia;

4) ustalenie i nadzorowanie przestrzegania regulaminu pracy;

5) sporządzanie rocznych planów finansowych i sprawozdań z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania;

6) zapewnienie nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową i dyscypliną pracy w Poltransplancie;

7) ustalanie procedur kontrolnych.

2. Dyrektor jest przełożonym pracowników Poltransplantu oraz wykonuje w stosunku do nich czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.

3. Dyrektor wydaje zarządzenia wewnętrzne dotyczące działalności Poltransplantu.

4. W razie nieobecności Dyrektora zastępuje go wyznaczony przez Dyrektora Zastępca Dyrektora.

§ 2

Dyrektor Poltransplantu może powoływać stałe lub doraźne komisje, zespoły lub rady jako organy pomocnicze lub opiniodawczo-doradcze, określając cel ich powołania, nazwę, zakres zadań, tryb działania oraz skład osobowy.

§ 3

1. Zastępca Dyrektora do Spraw Medycznych sprawuje bezpośredni nadzór nad realizacją zadań następujących komórek organizacyjnych:

1) Zespołem do Spraw Edukacji i Promocji Transplantologii;

2) Zespołem do Spraw Koordynacji Pobierania i Przeszczepiania Komórek, Tkanek i Narządów i Krajowego Rejestru Przeszczepień;

3) Zespołem Prowadzącym Centralny Rejestr Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej;

4) Zespołem Prowadzącym Centralny Rejestr Sprzeciwów na Pobranie Komórek, Tkanek i Narządów ze Zwłok Ludzkich;

5) Zespołem Prowadzącym Krajową Listę Osób Oczekujących na Przeszczepienie oraz Centralny Rejestr Żywych Dawców Narządów.

2. Zastępca Dyrektora do Spraw Organizacyjno-Finansowych sprawuje bezpośredni nadzór nad realizacją zadań następujących komórek organizacyjnych:

1) Zespołem do Spraw Finansowych i Osobowych;

2) Sekretariatem.

3. Do zadań i obowiązków Zastępców Dyrektora należy:

1) planowanie i organizowanie realizacji zadań nadzorowanych komórek organizacyjnych, w tym rozstrzyganie o sposobie załatwiania spraw;

2) przygotowywanie wyczerpujących danych w sprawach kierowanych do decyzji Dyrektora oraz przedstawianie informacji o sposobie i stanie załatwionych spraw, a także o potrzebach i problemach w wykonywaniu zadań nadzorowanych komórek organizacyjnych;

3) zapewnienie pracownikom nadzorowanych komórek organizacyjnych właściwych warunków pracy;

4) ostateczne przygotowywanie projektów pism, zarządzeń wewnętrznych i decyzji do podpisu Dyrektora, w części dotyczącej zakresu działalności nadzorowanych komórek organizacyjnych;

5) występowanie z wnioskami w sprawach dotyczących stosunków pracy kierowników nadzorowanych komórek organizacyjnych oraz opiniowanie wniosków kierowanych w tych sprawach do Dyrektora w odniesieniu do pracowników nadzorowanych komórek organizacyjnych;

6) współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi w realizacji zadań Poltransplantu;

7) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

§ 4

1. Pracami komórek organizacyjnych kierują kierownicy.

2. Do podstawowych zadań osób, o których mowa w ust. 1, należy:

1) koordynowanie prac komórki organizacyjnej;

2) organizowanie pracy i podział zadań pomiędzy poszczególnych pracowników komórki organizacyjnej, nadzór nad realizacją zadań komórki organizacyjnej;

3) podpisywanie dokumentów w zakresie udzielonych przez Dyrektora upoważnień;

4) parafowanie pism przygotowanych w komórce organizacyjnej;

5) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora.

§ 5

Do zadań Zespołu do Spraw Edukacji i Promocji Transplantologii należy:

1) przygotowywanie programów i prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów dla środowisk lekarskich, pielęgniarskich i innych pracowników jednostek ochrony zdrowia oraz dla społeczeństwa, a także wdrażanie tych programów;

2) organizacja wstępnych, ustawicznych i uaktualniających szkoleń dla koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów w zakresie pobierania, przechowywania i przeszczepiania narządów oraz szpiku, komórek krwiotwórczych krwi obwodowej i krwi pępowinowej, a także prowadzenie list osób, które odbyły te szkolenia oraz wydawanie zaświadczeń o odbytym szkoleniu;

3) prowadzenie staży kierunkowych z zakresu organizacji pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów dla specjalizujących się w transplantologii klinicznej;

4) organizacja szkoleń i konferencji z zakresu medycznych, społecznych i organizacyjnych problemów związanych z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek, tkanek i narządów oraz współpraca w tym zakresie ze środkami masowego przekazu;

5) prowadzenie badań w zakresie medycznych i społecznych aspektów pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów;

6) przygotowywanie analiz i ocen dotyczących pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów;

7) wydawanie i rozpowszechnianie w kraju i za granicą, w formie drukowanej lub elektronicznej, Biuletynu Informacyjnego Poltransplantu, zawierającego aktualne informacje związane z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek, tkanek i narządów w kraju i za granicą;

8) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Poltransplantu;

9) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora do Spraw Medycznych.

§ 6

Do zadań Zespołu do Spraw Finansowych i Osobowych należy:

1) prowadzenie rachunkowości Poltransplantu;

2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;

3) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;

4) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

5) zwracanie zakładom opieki zdrowotnej kosztów wykonanych czynności związanych z pobieraniem narządów;

6) organizowanie konkursów na badania potencjalnych dawców szpiku oraz finansowanie zadań ośrodka dawców szpiku w zakresie badania antygenów zgodności tkankowej potencjalnych dawców przewidzianych w art. 16a ust. 5 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411 oraz z 2009 r. Nr 141, poz. 1149);

7) organizowanie konkursów na badania oraz finansowanie zadań ośrodka kwalifikującego w zakresie badania antygenów zgodności tkankowej i poziomu przeciwciał u potencjalnych biorców przewidzianych w art. 16c ust. 8 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów;

8) organizowanie konkursów ofert na procedurę pobierania, badania i przechowywania komórek krwiotwórczych krwi pępowinowej oraz finansowanie tej procedury;

9) organizowanie konkursów ofert na procedurę poszukiwania i doboru niespokrewnionych dawców szpiku i krwi pępowinowej oraz finansowanie tej procedury;

10) obsługa finansowa Poltransplantu, w tym prowadzenie rozliczeń z krajowymi i zagranicznymi rejestrami szpiku i krwi pępowinowej;

11) wykonywanie zadań związanych z finansowaniem działalności koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów w zakładach opieki zdrowotnej dokonujących pobrań i przeszczepień komórek, tkanek i narządów;

12) prowadzenie spraw osobowych pracowników Poltransplantu;

13) prowadzenie rozliczeń i ewidencji wynagrodzeń;

14) kontrola przestrzegania przez pracowników dyscypliny pracy;

15) sporządzanie projektów planów finansowych i projektów sprawozdań z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania;

16) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Poltransplantu;

17) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora do Spraw Organizacyjno-Finansowych.

§ 7

Do zadań Zespołu do Spraw Koordynacji Pobierania i Przeszczepiania Komórek, Tkanek i Narządów i Krajowego Rejestru Przeszczepień należy:

1) organizacja i koordynacja wszystkich czynności związanych z pobieraniem i przeszczepianiem komórek, tkanek i narządów;

2) koordynacja dystrybucji narządów pobranych ze zwłok ludzkich i przeznaczonych do przeszczepienia w porozumieniu z Krajową Radą Transplantacyjną;

3) prowadzenie krajowego rejestru przeszczepień;

4) uzyskiwanie od zakładów opieki zdrowotnej dokonujących przeszczepów bieżących informacji o wykorzystaniu pobranych komórek, tkanek i narządów i czynności przeszczepu w okresie bezpośrednio po przeszczepieniu;

5) opracowanie opinii o wzroście kosztów pobrania komórek, tkanek lub narządów w terminie do 30 maja każdego roku, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania kosztów czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacją i dystrybucją komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 53, poz. 319);

6) opracowywanie miesięcznych raportów oraz zbiorczych sprawozdań za ubiegły rok kalendarzowy – w terminie do 31 stycznia następnego roku kalendarzowego o ilości pozyskanych narządów i sposobach ich wykorzystania oraz czynności przeszczepu w okresie bezpośrednio po przeszczepieniu i oceny odległej funkcji przeszczepów;

7) powiadamianie banków tkanek i komórek o możliwości pobrania tkanek i komórek ze zwłok ludzkich;

8) współpraca z innymi podmiotami krajowymi i zagranicznymi w dziedzinie wymiany komórek, tkanek i narządów do przeszczepienia;

9) przyjmowanie od zakładów opieki zdrowotnej wniosków o udzielanie pozwolenia na pobieranie, przechowywanie i przeszczepianie komórek, tkanek i narządów i przeszczepianie komórek, tkanek i narządów, ocena formalna i merytoryczna tych wniosków oraz wnioskowanie w tej sprawie do ministra właściwego do spraw zdrowia;

10) przyjmowanie od zakładów opieki zdrowotnej zawiadomień dotyczących istotnych zdarzeń niepożądanych i istotnych niepożądanych reakcji;

11) udostępnianie zakładom opieki zdrowotnej znaków niepowtarzalnego oznakowania dotyczących narządów, szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej;

12) przygotowanie projektów decyzji o wywozie i przywozie z lub na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej narządów ze zwłok ludzkich i przechowywanie danych o tych zdarzeniach;

13) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Poltransplantu;

14) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora do Spraw Medycznych.

§ 8

Do zadań Zespołu Prowadzącego Centralny Rejestr Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej należy:

1) koordynacja i poszukiwanie niespokrewnionych dawców szpiku i krwi pępowinowej w rejestrach krajowych i zagranicznych;

2) przyjmowanie, gromadzenie i przechowywanie od ośrodków dawców szpiku danych dotyczących potencjalnych niespokrewnionych dawców szpiku i krwi pępowinowej, wprowadzanie tych danych do rejestru szpiku i krwi pępowinowej, prowadzenie tego rejestru oraz przekazywanie tych danych do europejskich i światowych rejestrów szpiku i krwi pępowinowej;

3) współpraca z jednostkami krajowymi i zagranicznymi prowadzącymi bazy danych niespokrewnionych dawców szpiku i krwi pępowinowej w celu udostępniania posiadanych informacji;

4) ocena wyników poszukiwania i przeszczepiania szpiku, krwi pępowinowej i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej wraz z kontrolą dokumentów z ośrodków realizujących poszukiwanie i dobór niespokrewnionych dawców szpiku;

5) przygotowywanie i kontrola rozliczeń finansowych z ośrodkami dawców, zagranicznymi rejestrami szpiku i krwi pępowinowej i ośrodkami transplantacyjnymi;

6) przygotowanie i kontrola realizacji umów w zakresie finansowania badań antygenów zgodności tkankowej potencjalnych dawców szpiku przewidzianych w art. 16a ust. 5 ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów;

7) przygotowywanie projektów decyzji o wywozie i przywozie z lub na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej szpiku, komórek krwiotwórczych krwi obwodowej, krwi pępowinowej i przechowywanie danych o tych zdarzeniach;

8) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Poltransplantu;

9) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora do Spraw Medycznych.

§ 9

Do zadań Zespołu Prowadzącego Centralny Rejestr Sprzeciwów na Pobranie Komórek, Tkanek i Narządów ze Zwłok Ludzkich należy:

1) prowadzenie centralnego rejestru sprzeciwów obejmującego rejestrowanie, przechowywanie, aktualizację i udostępnianie informacji o istnieniu wpisu sprzeciwu, jego braku oraz o cofnięciu sprzeciwu z rejestru sprzeciwów na pobranie komórek, tkanek lub narządów ze zwłok ludzkich;

2) zawiadamianie osoby, której sprzeciw dotyczy lub przedstawiciela ustawowego takiej osoby o dokonaniu wpisu sprzeciwu w centralnym rejestrze sprzeciwów albo wpisu o jego cofnięciu;

3) niezwłoczne powiadamianie w przypadku osiągnięcia pełnoletności przez osobę, która uprzednio jako niepełnoletnia złożyła sprzeciw, o możliwości zgłoszenia sprzeciwu z jednoczesną informacją, że brak zgłoszenia będzie stanowić zgodę na pośmiertne pobranie komórek, tkanek i narządów;

4) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Poltransplantu;

5) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora do Spraw Medycznych.

§ 10

Do zadań Zespołu Prowadzącego Krajową Listę Osób Oczekujących na Przeszczepienie oraz Centralny Rejestr Żywych Dawców Narządów należy:

1) prowadzenie stale aktualizowanej krajowej listy osób oczekujących na przeszczepienie, o których mowa w § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie krajowej listy osób oczekujących na przeszczepienie (Dz. U. Nr 213, poz. 1655);

2) wskazywanie na krajowej liście osób oczekujących na przeszczepienie chorych o pilnym stopniu wykonania przeszczepu;

3) informowanie potencjalnego biorcy lub jego przedstawiciela ustawowego oraz lekarza dokonującego zgłoszenia na listę o dacie oraz kolejności tego wpisu na krajową listę osób oczekujących na przeszczepienie;

4) ocena i rozpatrywanie zasadności wniosków cudzoziemców o dokonanie wpisu na krajową listę osób oczekujących na przeszczepienie po zakwalifikowaniu cudzoziemca do przeszczepienia szpiku, komórek lub narządu, przez kierownika zespołu, o którym mowa w art. 16c ust. 6 ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów;

5) koordynacja przeszczepiania narządów od żywych dawców niespokrewnionych;

6) prowadzenie centralnego rejestru żywych dawców;

7) stała współpraca z ośrodkami kwalifikującymi chorych do przeszczepienia;

8) dokonywanie wyboru biorcy z krajowej listy osób oczekujących na przeszczepienie, na podstawie ustalonych kryteriów we współpracy z Zespołem do Spraw Koordynacji Pobierania i Przeszczepiania Komórek, Tkanek i Narządów i Krajowego Rejestru Przeszczepień w porozumieniu z ośrodkiem, w którym zatrudniony jest lekarz kwalifikujący do przeszczepienia i ośrodkiem przeszczepiającym;

9) wnioskowanie do ministra właściwego do spraw zdrowia o wydanie odznaki i legitymacji Zasłużony Dawca Przeszczepu;

10) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Poltransplantu;

11) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora do Spraw Medycznych.

§ 11

Do zadań Sekretariatu należy:

1) obsługa administracyjna Poltransplantu;

2) sporządzanie bieżącej dokumentacji i jej archiwizacja;

3) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Poltransplantu;

4) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora do Spraw Organizacyjno-Finansowych.

§ 12

Obieg dokumentów w Poltransplancie, w tym dokumentów finansowo-księgowych, regulują odrębne przepisy.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Dybka

Aplikant adwokacki, specjalista w dziedzinie prawa nieruchomości, prawa budowlanego oraz podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »