| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 3 lipca 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant”

Na podstawie art. 38 ust. 5 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2017 r. poz. 1000) oraz art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant” (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 58 oraz z 2016 r. poz. 10) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 do zarządzenia:

a) w § 1 w ust. 2:

– pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) organizowanie konkursów ofert na realizację świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie:

a) procedur poszukiwania i doboru niespokrewnionych dawców komórek krwiotwórczych ze szpiku i z krwi obwodowej oraz jednostek lub preparatów komórek krwiotwórczych z krwi pępowinowej wraz z finansowaniem tych procedur,

b) procedur poszukiwania i doboru haploidentycznych dawców komórek krwiotwórczych ze szpiku i z krwi obwodowej wraz z finansowaniem tych procedur,

c) procedur dystrybucji surowic pacjentów wpisanych na Krajową Listę Osób oczekujących na przeszczepienie narządów do regionalnych pracowni typowania tkankowego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wraz z finansowaniem tych procedur,

d) procedur regularnego określania stopnia immunizacji osób wpisanych na Krajową Listę Osób oczekujących na przeszczepienie nerki, nerki z trzustką i innych narządów testem przesiewowym fazy stałej oraz oznaczenia swoistości anty–HLA testem fazy stałej u osób oczekujących na przeszczepienie nerki i trzustki, u których stwierdzono przeciwciała anty–HLA;”,

– po pkt 17a dodaje się pkt 17b–17d w brzmieniu:

„17b) realizacja zadań jako Krajowy Punkt Kontaktowy – podmiot właściwy dla gromadzenia danych o przeszczepieniach wykonanych poza oficjalnym systemem;

17c) prowadzenie staży kierunkowych dla specjalizujących się w transplantologii klinicznej zgodnie z obowiązującym programem szkoleń w tej dziedzinie;

17d) realizacja zadań wynikających ze współpracy międzynarodowej;”,

b) w § 4:

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„W skład Poltransplantu wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowisko pracy:”,

– po pkt 6 dodaje się pkt 6a–6c w brzmieniu:

„6a) Zespół do Spraw Współpracy Międzynarodowej;

6b) Zespół Informatyczny;

6c) Samodzielne Stanowisko Pracy Osoby Odpowiedzialnej za Sprawy Obronne;”,

c) w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zasady wynagradzania pracowników Poltransplantu są regulowane przez przepisy wydane na podstawie art. 773 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255).”;

2) w załączniku nr 2 do zarządzenia:

a) w § 1 w ust. 1 po pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8) wykonywanie zadań w ramach przygotowań obronnych państwa w zakresie działu administracji rządowej – zdrowie.”,

b) w § 3:

– w ust. 1:

– – wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Zastępca Dyrektora do Spraw Medycznych sprawuje bezpośredni nadzór nad realizacją zadań następujących komórek organizacyjnych oraz samodzielnego stanowiska pracy:”,

– – dodaje się pkt 6 i 7 w brzmieniu:

„6) Zespołem do Spraw Współpracy Międzynarodowej;

7) Samodzielnym Stanowiskiem Pracy Osoby Odpowiedzialnej za Sprawy Obronne.”,

– w ust. 2 po pkt 1 dodaje pkt 1a w brzmieniu:

„1a) Zespołem Informatycznym;”,

c) w § 5 po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

7a) prowadzenie staży kierunkowych dla specjalizujących się w transplantologii klinicznej zgodnie z obowiązującym programem szkoleń w tej dziedzinie;”,

d) w § 6:

– pkt 7–9 otrzymują brzmienie:

„7) organizowanie konkursu na oznaczanie oraz finansowanie zadań ośrodków kwalifikujących w zakresie regularnego określania stopnia immunizacji wszystkich osób wpisanych na Krajową Listę Osób oczekujących na przeszczepienie nerki, nerki z trzustką i innych narządów unaczynionych testem przesiewowym fazy stałej oraz oznaczenia swoistości anty-HLA testem fazy stałej u osób oczekujących na przeszczepienie nerki i trzustki, u których stwierdzono przeciwciała anty-HLA przewidzianych w art. 16c ust. 8 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów;

8) organizowanie konkursów ofert na procedury poszukiwania i doboru niespokrewnionych dawców komórek krwiotwórczych ze szpiku, z krwi obwodowej i z krwi pępowinowej oraz finansowanie tych procedur;

9) organizowanie konkursu poszukiwania i doboru haploidentycznych dawców komórek krwiotwórczych ze szpiku i z krwi obwodowej oraz finansowanie tych procedur;”,

– po pkt 9 dodaje pkt 9a w brzmieniu:

„9a) organizowanie konkursu dystrybucji surowic pacjentów wpisanych na Krajową Listę Osób oczekujących na przeszczepienie narządów do regionalnych pracowni typowania tkankowego w Rzeczypospolitej Polskiej wraz z finansowaniem tych procedur;”,

e) w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) koordynacja alokacji i dystrybucji narządów pobranych ze zwłok ludzkich i przeznaczonych do przeszczepienia we współpracy z Zespołem Prowadzącym Krajową Listę Osób Oczekujących na Przeszczepienie oraz Centralny Rejestr Żywych Dawców Narządów;”,

f) w § 10 po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu:

„9a) współpraca z Zespołem do Spraw Koordynacji Pobierania i Przeszczepiania Komórek, Tkanek i Narządów i Krajowego Rejestru Przeszczepień w zakresie koordynacji alokacji i dystrybucji narządów pobranych ze zwłok ludzkich i przeznaczonych do przeszczepienia;”,

g) po § 10 dodaje się § 10a–10c w brzmieniu:

„§ 10a. Do zadań Zespołu do Spraw Współpracy Międzynarodowej należy:

1) organizacja współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia, Radą Europy i Komisją Europejską;

2) organizacja współpracy z innymi organizacjami zajmującymi się pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek, tkanek i narządów;

3) organizacja współpracy przy realizacji projektów międzynarodowych w obszarze medycyny transplantacyjnej;

4) współpraca międzynarodowa w przypadku nielegalnych i oszukańczych praktyk w obszarze medycyny transplantacyjnej;

5) realizacja zadań jako Krajowy Punkt Kontaktowy – podmiotu właściwego dla gromadzenia danych o przeszczepieniach wykonanych poza oficjalnym systemem;

6) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Poltransplantu;

7) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora do Spraw Medycznych.

§ 10b. Do zadań Zespołu Informatycznego należy:

1) administrowanie siecią informatyczną jednostki;

2) sporządzanie bieżącej dokumentacji i jej archiwizacja;

3) administrowanie systemem informatycznym rejestrów transplantacyjnych;

4) administrowanie systemem informatycznym rejestru niespokrewnionych potencjalnych dawców szpiku i krwi pępowinowej.

§ 10c. Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy Osoby Odpowiedzialnej za Sprawy Obronne należy:

1) prowadzenie spraw w zakresie programowania obronnego i planowania operacyjnego;

2) planowanie i organizowanie funkcjonowania Stałego Dyżuru, w tym opracowanie i aktualizacja dokumentacji oraz przygotowanie obsady;

3) planowanie, przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń obronnych;

4) reklamowanie pracowników Poltransplantu od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;

5) współpraca z komórkami organizacyjnymi Poltransplantu;

6) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1908)

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Anna Maziarz

Adwokat w UK (solicitor)

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »