| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 28 października 2010 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do przygotowania projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rachunku kosztów u świadczeniodawców

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie powołania Zespołu do przygotowania projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rachunku kosztów u świadczeniodawców (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 3, poz. 10 i Nr 12, poz. 79) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przed powołaniem Zespołu osoby, o których mowa w § 2 pkt 1–2 lit. a–d, wyrażają pisemnie zgodę na udział w pracach Zespołu.”;

2) w § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Członkowie:

a) dr Wioletta Baran – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,

b) Przemysław Poznański – ekspert Agencji Oceny Technologii Medycznych,

c) Maksymilian Milke – Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie,

d) Dorota Gołąb-Bełtowicz – Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie,

e) Anatol Gołąb – Departament Ubezpieczeni Zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia,

f) Elżbieta Jazgarska – Departament Budżetu Finansów i Inwestycji Ministerstwa Zdrowia,

g) Jacek Bębenek – Departament Budżetu Finansów i Inwestycji Ministerstwa Zdrowia.”;

3) § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Po zakończeniu prac Zespołu, Przewodnicząc Zespołu przedłoży ministrowi właściwemu do spraw zdrowia projekt, o którym mowa w § 4.”;

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6 Nadzór nad pracami Zespołu sprawuje Pan Cezary Rzemek – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia.”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Zdrowia

Ewa Kopacz

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »