| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie utworzenia instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą „Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie”

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Tworzy się instytucję gospodarki budżetowej pod nazwą „Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie”, zwany dalej „PDZ w Juracie”.

2. Za dzień rozpoczęcia działalności PDZ w Juracie uważa się dzień uzyskania przez PDZ w Juracie osobowości prawnej.

§ 2

Siedzibą PDZ w Juracie jest miejscowość Jurata.

§ 3

Organem wykonującym funkcje organu założycielskiego PDZ w Juracie jest minister właściwy do spraw zdrowia.

§ 4

Zobowiązuje się Dyrektora PDZ w Juracie do zgłoszenia PDZ w Juracie do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 5

PDZ w Juracie nadaje się statut stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

 

Minister Zdrowia

Ewa Kopacz

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020.

Załącznik 1. [Statut instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą "Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie"]

Załącznik do zarządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 30 grudnia 2010 r. (poz. 7)

Statut
instytucji gospodarki budżetowej
pod nazwą „Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie”

§ 1

1. Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie, zwany dalej „PDZ w Juracie”, jest instytucją gospodarki budżetowej.

2. PDZ w Juracie działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.

§ 2

Siedzibą PDZ w Juracie jest miejscowość Jurata.

§ 3

Przedmiotem działalności podstawowej PDZ w Juracie jest:

1) prowadzenie bazy turystyczno-wypoczynkowej umożliwiającej aktywny wypoczynek, rehabilitację osób niepełnosprawnych i profilaktykę zdrowotną;

2) zapewnienie bazy dla organizowanych konferencji, sympozjów, szkoleń i zjazdów, w szczególności umożliwiającej prowadzenie działalności szkoleniowej na rzecz Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

§ 4

1. Źródłami przychodów PDZ w Juracie są:

1) wpływy ze sprzedaży usług świadczonych przez PDZ w Juracie w ramach działalności statutowej, w zakresie umożliwiającym pełne i efektywne wykorzystanie jego potencjału;

2) wpływy ze sprzedaży towarów i składników majątkowych przekazanych na rzecz PDZ w Juracie;

3) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych przekazanych na rzecz PDZ w Juracie;

4) wpływy inne, takie jak np.: zapisy, darowizny.

2. Usługi świadczone przez PDZ w Juracie dla podmiotów zewnętrznych (poza usługami świadczonymi na rzecz podmiotu, który utworzył PDZ w Juracie oraz poza usługami świadczonymi na rzecz Państwowej Inspekcji Sanitarnej) będą wykonywane po cenach rynkowych, zaś wypracowany zysk będzie przeznaczony na realizację zadań publicznych.

3. PDZ w Juracie po zakończeniu każdego roku obrotowego obowiązane jest wpłacać na rachunek dochodów budżetu państwa 40% wypracowanego zysku.

§ 5

1. PDZ w Juracie kieruje Dyrektor, który reprezentuje PDZ w Juracie na zewnątrz.

2. Dyrektora PDZ w Juracie powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw zdrowia.

3. Dyrektor PDZ w Juracie wykonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do osób zatrudnionych w jednostce i określa zasady polityki kadrowej.

4. W czasie nieobecności Dyrektora PDZ w Juracie, jego zadania realizuje osoba upoważniona przez Dyrektora PDZ w Juracie.

§ 6

1. W skład PDZ w Juracie wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowisko pracy:

1) Dział Administracyjno-Gospodarczy;

2) Dział Finansowy;

3) Dział Żywienia;

4) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Marketingu i Promocji.

2. Szczegółowy zakres zadań poszczególnych komórek organizacyjnych i organizację wewnętrzną PDZ w Juracie określa Dyrektor PDZ w Juracie w regulaminie organizacyjnym, który zatwierdza minister właściwy do spraw zdrowia.

§ 7

1. Mienie ruchome będące w posiadaniu likwidowanego państwowego zakładu budżetowego Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie na dzień 31 grudnia 2010 r. stanowi wyposażenie PDZ w Juracie.

2. Pozostałe po likwidacji środki pieniężne i należności zlikwidowanego państwowego zakładu budżetowego Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie stanowią środki obrotowe PDZ w Juracie.

3. PDZ w Juracie przejmie pozostałe po likwidacji zobowiązania zlikwidowanego państwowego zakładu budżetowego Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie.

§ 8

Statut PDZ w Juracie nadaje oraz zmienia minister właściwy do spraw zdrowia w drodze zarządzenia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

HRM partners

ekspert z zakresu HR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »