| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 17 maja 2012 r.

w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Centralnemu Ośrodkowi Medycyny Sportowej w Warszawie

Na podstawie art. 42 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Centralnemu Ośrodkowi Medycyny Sportowej w Warszawie nadaje się statut stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Traci moc statut nadany uchwałą nr 2/2010 Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej w Warszawie z dnia 18 czerwca 2010 r., zatwierdzoną przez ministra właściwego do spraw zdrowia w dniu 21 lipca 2010 r. wraz ze wszystkimi jego zmianami.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

MINISTER ZDROWIA

Bartosz Arłukowicz

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).

Załącznik 1. [Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej w Warszawie]

Załącznik do zarządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 17 maja 2012 r. (poz. 29)

STATUT
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej w Warszawie

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej w Warszawie, zwany dalej „Ośrodkiem”, jest podmiotem leczniczym w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092) prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest minister właściwy do spraw zdrowia.

Rozdział 2

Siedziba i obszar działania

§ 2

1. Siedzibą Ośrodka jest miasto stołeczne Warszawa.

2. Obszarem działania Ośrodka jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Ośrodek może prowadzić filie oraz punkty przyjęć na obszarze swojego działania.

Rozdział 3

Cele i zadania

§ 3

Celem działania Ośrodka jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, w tym z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, z zakresu medycyny sportowej i dziedzin pokrewnych, promocja zdrowia oraz rozwój medycyny sportowej.

§ 4

1. Do zadań Ośrodka należy w szczególności:

1) sprawowanie opieki medycznej nad zawodnikami zakwalifikowanymi do kadry narodowej w sportach olimpijskich i paraolimpijskich;

2) zabezpieczenie medyczne zawodników kadry narodowej podczas Igrzysk Olimpijskich oraz Igrzysk Paraolimpijskich;

3) wykonywanie badań z zakresu medycyny sportowej obejmujących dzieci i młodzież do ukończenia 21 roku życia oraz zawodników pomiędzy 21 a 23 rokiem życia;

4) wdrażanie działań profilaktycznych oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych związanych z procedurami antydopingowymi;

5) prowadzenie działań w zakresie promocji zdrowia;

6) prowadzenie badań naukowych oraz wdrażanie nowych metod i technik w zakresie medycyny sportowej;

7) działalność dydaktyczna i edukacyjna w zakresie medycyny sportowej i dziedzin pokrewnych;

8) udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz osób innych niż określone w pkt 1–3.

2. Wykonywanie zadań, o których mowa w ust. 1 może następować na podstawie umów zawieranych przez Ośrodek z podmiotami innymi niż Narodowy Fundusz Zdrowia.

§ 5

1. Ośrodek wykonując swoje zadania współpracuje w szczególności z:

1) innymi podmiotami leczniczymi;

2) instytutami badawczymi;

3) uczelniami;

4) towarzystwami naukowymi;

5) Polskim Komitetem Olimpijskim oraz Polskim Komitetem Paraolimpijskini;

6) związkami i klubami sportowymi;

7) organizacjami zajmującymi się zwalczaniem dopingu w sporcie;

8) ministrami właściwymi do spraw: zdrowia, sportu oraz oświaty;

9) jednostkami samorządu terytorialnego.

2. Ośrodek może być członkiem krajowych lub międzynarodowych organizacji zrzeszających podmioty prowadzące działalność statutową w zakresie zbieżnym do działalności statutowej Ośrodka.

Rozdział 4

Organy i struktura organizacyjna

§ 6

Organami Ośrodka są:

1) Dyrektor;

2) Rada Społeczna.

§ 7

1. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Ośrodkiem, kieruje jego działalnością i reprezentuje go na zewnątrz.

2. Minister właściwy do spraw zdrowia nawiązuje z Dyrektorem stosunek pracy na podstawie powołania, umowy o pracę albo zawiera z nim umowę cywilnoprawną.

3. W razie nieobecności Dyrektora zastępuje go pracownik wyznaczony przez Dyrektora.

§ 8

1. Organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego oraz doradczym Dyrektora jest Rada Społeczna, w składzie pięciu osób, która powoływana jest przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

2. W skład Rady Społecznej wchodzi:

1) trzech przedstawicieli ministra właściwego do spraw zdrowia, w tym jeden jako przewodniczący;

2) przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej;

3) przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

3. Członkiem Rady Społecznej nie może być osoba zatrudniona w Ośrodku.

4. Kadencja Rady Społecznej trwa cztery lata.

5. Członek Rady Społecznej może być odwołany z jej składu przez ministra właściwego do spraw zdrowia przed upływem kadencji w przypadku:

1) rezygnacji;

2) wniosku podmiotu, którego jest przedstawicielem;

3) nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Rady Społecznej;

4) choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie powierzonych zadań.

6. W przypadku odwołania, albo śmierci członka Rady Społecznej przed upływem kadencji, minister właściwy do spraw zdrowia z inicjatywy własnej lub podmiotu, którego ten członek był przedstawicielem, uzupełnia skład Rady Społecznej.

7. Osoby powołane w skład Rady Społecznej w przypadku określonym w ust. 6 pełnią swą funkcję do końca danej kadencji Rady Społecznej.

8. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał określa regulamin uchwalony przez Radę Społeczną i zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

9. W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczy Dyrektor oraz przedstawiciele organizacji związkowych działających w Ośrodku.

10. Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 9

Zadania Rady Społecznej określa art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

§ 10

1. Strukturę organizacyjną Ośrodka tworzą:

1) Dział Administracji;

2) Dział Księgowości;

3) Dział Oświaty i Promocji Zdrowia;

4) Poradnia Alergologiczna;

5) Poradnia Chirurgii Ogólnej;

6) Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej;

7) Poradnia Chorób Metabolicznych;

8) Poradnia Chorób Wewnętrznych;

9) Pracownia Dietetyki i Badań Antropometrycznych;

10) Poradnia Kardiologiczna;

11) Poradnia Medycyny Pracy;

12) Poradnia Medycyny Sportowej;

13) Poradnia Neurochirurgiczna;

14) Poradnia Neurologiczna;

15) Poradnia Okulistyczna;

16) Poradnia Otolaryngologiczna;

17) Poradnia Pediatryczna;

18) Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej;

19) Poradnia Psychologiczna;

20) Poradnia Pulmonologiczna;

21) Poradnia Rehabilitacyjna;

22) Poradnia Stomatologiczna;

23) Poradnia Wad Postawy;

24) Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej;

25) Pracownia Diagnostyki Obrazowej;

26) Pracownia Wydajnościowa;

27) Zakład Rehabilitacji;

28) Punkt Pobrań Materiałów do Badań.

2. Zadania komórek organizacyjnych, sposób kierowania komórkami organizacyjnymi, strukturę podporządkowania komórek organizacyjnych, a także odpowiedzialność kadry zarządzającej określa regulamin organizacyjny Ośrodka ustalony przez Dyrektora.

Rozdział 5

Gospodarka finansowa

§ 11

1. Ośrodek pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania oraz prowadzi gospodarkę finansową, w szczególności na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy ustalany przez Dyrektora.

3. Ośrodek prowadzi wydzieloną działalność gospodarczą w zakresie:

1) organizacji szkoleń, konferencji, praktyk oraz innych działań o charakterze edukacyjnym;

2) handlu i usług, jeśli nie pozostają one w sprzeczności z działalnością statutową;

3) usług wydawniczych.

4. Ośrodek sporządza sprawozdanie finansowe na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.1)).

5. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 4, podlega badaniu przez biegłego rewidenta w sytuacji, gdy Ośrodek spełnia warunki, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

6. Wyboru biegłego rewidenta dokonuje minister właściwy do spraw zdrowia.

7. Sprawozdanie finansowe Ośrodka zatwierdza minister właściwy do spraw zdrowia.

8. Ośrodek decyduje o podziale zysku.

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 165, poz. 1316, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 585, Nr 199, poz. 1175 i Nr 232, poz. 1378.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

TAXWISE Michał Zdyb

TAXWISE Michał Zdyb jest nowoczesną kancelarią doradztwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »