| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 18 lipca 2012 r.

w sprawie powołania Zespołu do przygotowania opracowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i realizacji tych umów przez świadczeniodawców w wybranych zakresach świadczeń

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół do przygotowania opracowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i realizacji tych umów przez świadczeniodawców w wybranych zakresach świadczeń, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2.

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący Zespołu – Sylwia Lis, Dyrektor Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego w Ministerstwie Zdrowia;

2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu – dr Tadeusz Jędrzejczyk, Zastępca Dyrektora Naczelnego do Spraw Medycznych, Gdański Uniwersytet Medyczny;

3) Sekretarz Zespołu – przedstawiciel Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego w Ministerstwie Zdrowia;

4) pozostali członkowie Zespołu:

a) trzech przedstawicieli Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego:

– dr n. med. Krzysztof Chlebus,

– dr n. med. Piotr Łuczkiewicz,

– dr n. med. Urszula Stodolska-Koberda,

b) dyrektor Biura Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce,

c) trzech przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia,

d) dwóch przedstawicieli Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego w Ministerstwie Zdrowia.

2. Członkowie Zespołu, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 4 lit. a – c, wyrażają pisemną zgodę na udział w pracach Zespołu.

3. W pracach Zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby niebędące jego członkami, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu.

4. Przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia wyznacza Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.

§ 3.

Zadaniem Zespołu jest przygotowanie opracowania, zawierającego w szczególności:

1) metodologię przeprowadzenia analizy zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz ich realizacji;

2) analizę zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i realizacji tych umów na obszarze całego kraju w wybranych zakresach świadczeń opieki zdrowotnej;

3) omówienie wynikających z analizy zjawisk i problemów oraz propozycje działań naprawczych.

§ 4.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu, a w razie jego nieobecności, Zastępca Przewodniczącego Zespołu.

2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:

1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;

2) ustalanie porządku posiedzenia Zespołu;

3) prowadzenie posiedzeń Zespołu;

4) planowanie i organizowanie pracy Zespołu;

5) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;

6) powoływanie grup roboczych;

7) informowanie ministra właściwego do spraw zdrowia o bieżącej działalności Zespołu.

§ 5.

1. Zespół obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w siedzibie Ministerstwa Zdrowia.

2. Zespół podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu. Prawo głosu nie przysługuje Sekretarzowi Zespołu.

3. Posiedzenia Zespołu są jawne.

4. Posiedzenie Zespołu zwołuje Przewodniczący Zespołu z własnej inicjatywy albo na wniosek co najmniej trzech członków Zespołu określonych w § 2 ust. 1 pkt 2 i 4 lit. a–c.

5. Pierwsze posiedzenie Zespołu Przewodniczący Zespołu zwołuje z własnej inicjatywy.

6. Sekretarz Zespołu przygotowuje i prowadzi dokumentację prac Zespołu, w tym sporządza protokół z posiedzenia Zespołu.

7. Sekretarz Zespołu sporządza protokół z posiedzenia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia posiedzenia Zespołu i przekazuje go drogą elektroniczną członkom Zespołu uczestniczącym w posiedzeniu, którzy mogą zgłosić uwagi do protokołu, w terminie 7 dni od dnia przekazania protokołu.

8. Protokół z posiedzenia Zespołu jest przyjmowany podczas następnego posiedzenia Zespołu i podpisywany przez Przewodniczącego Zespołu oraz Sekretarza Zespołu.

9. Wewnętrzny tryb pracy Zespołu, w tym sposób przygotowywania materiałów na posiedzenia Zespołu, określa regulamin uchwalony przez Zespół, na wniosek Przewodniczącego Zespołu.

§ 6.

Zespół zakończy swoją działalność po przedłożeniu opracowania, o którym mowa w § 3, ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.

§ 7.

1. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego w Ministerstwie Zdrowia.

2. Członkowie Zespołu oraz osoby, o których mowa w § 2 ust. 3, nie otrzymują wynagrodzenia za udział w pracach Zespołu.

3. Zamiejscowym członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 2 ust. 3, przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, w wysokości i na warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z późn. zm.2)).

4. Osobom, o których mowa w § 2 ust. 3, którym zlecono zadania wykraczające poza udział w posiedzeniach Zespołu lub grup roboczych, w szczególności w postaci opracowania, w formie pisemnej, ekspertyzy lub opinii może być wypłacone wynagrodzenie na podstawie umowy cywilno-prawnej. W przypadku zawarcia umowy cywilno-prawnej, w związku z czynnościami objętymi tą umową, nie przysługuje zwrot kosztów podróży, o których mowa w ust. 3.

5. Wydatki związane z działalnością Zespołu, w tym wynagrodzenia bezosobowe, pokrywane są z budżetu państwa, z części 46 – Zdrowie, działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85195 – Pozostała działalność, w części pozostającej w dyspozycji Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

MINISTER ZDROWIA

Bartosz Arłukowicz

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 271, poz. 2686, z 2005 r. Nr 186, poz. 1554 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1661.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

TC Concept

Firma doradcza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »