reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 10 października 2012 r.

w sprawie powołania Zespołu roboczego do przeprowadzenia postępowania przygotowawczego mającego na celu ocenę potrzeby oraz warunków reorganizacji Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”

Na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 185, poz. 1092) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Tworzy się Zespół roboczy do przeprowadzenia postępowania przygotowawczego mającego na celu ocenę potrzeby oraz warunków reorganizacji Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, zwany dalej „Zespołem”.

§ 2.

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący – dr Piotr Pobrotyn – Dyrektor Akademickiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu;

2) członkowie:

a) prof. dr hab. Krzysztof Warzocha – Dyrektor Centrum Onkologii-Instytutu w Warszawie oraz Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie,

b) dr n. med. Maria Unicka-Mądry – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Szczecinie.

2. Członkowie Zespołu, przed powołaniem, wyrażają zgodę na udział w pracach Zespołu.

3. W pracach Zespołu mogą brać udział eksperci zaproszeni przez przewodniczącego.

§ 3.

Zadaniem Zespołu jest dokonanie oceny potrzeby oraz warunków reorganizacji Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, zmierzającej do osiągnięcia poprawy sytuacji finansowej Instytutu.

§ 4.

1. Zespół podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

2. Zespół może podejmować decyzje w trybie obiegowym.

§ 5.

1. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności – wskazany przez niego członek Zespołu.

2. Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący z inicjatywy własnej lub na wniosek członka Zespołu.

§ 6.

1. Członkom Zespołu oraz ekspertom, o których mowa w § 2 ust. 3, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu.

2. Zamiejscowym członkom Zespołu oraz ekspertom, o których mowa w § 2 ust. 3, przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z późn. zm.2)).

3. Wydatki związane z działalnością Zespołu są pokrywane z budżetu państwa z części 46 – Zdrowie, działu 851 – Ochrona Zdrowia, rozdziału 85195 – Pozostała działalność, z części pozostającej w dyspozycji Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia.

§ 7.

1. Zespół zobowiązany jest do przedkładania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia informacji dotyczących realizacji zadania, o którym mowa w § 3, co najmniej raz na 2 tygodnie.

2. Zespół przedstawi ministrowi właściwemu do spraw zdrowia ostateczną opinię w zakresie realizacji zadania, o którym mowa w § 3, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

3. Z dniem przedłożenia opinii, o której mowa w ust. 2, Zespół ulega rozwiązaniu.

§ 8.

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER ZDROWIA

Bartosz Arłukowicz

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia ogłoszone zostały w Dz. U. z 2004 r. Nr 271, poz. 2686, z 2005 r. Nr 186, poz. 1554 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1661.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Sylwia Jezierska

Radca prawny/Adwokat kościelny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama