reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 4 grudnia 2012 r.

w sprawie powołania Komisji do spraw przeprowadzenia rokowań w celu zawarcia umowy o przekazanie środków publicznych na finansowanie działalności lotniczych zespołów ratownictwa medycznego

Na podstawie art. 48 ust. 7 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.2)), zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Komisję do przeprowadzenia rokowań w celu zawarcia umowy o przekazanie środków publicznych na finansowanie działalności lotniczych zespołów ratownictwa medycznego, zwaną dalej „Komisją”.

2. W skład Komisji wchodzą:

1) Pani Barbara Bańczak – Mysiak – przedstawiciel Departamentu Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa Medycznego i Ochrony Informacji Niejawnych Ministerstwa Zdrowia jako Przewodniczący;

2) Pani Mirosława Stocka – Mirońska – przedstawiciel Departamentu Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa Medycznego i Ochrony Informacji Niejawnych Ministerstwa Zdrowia jako Wiceprzewodniczący;

3) Pani Joanna Wierzbicka – przedstawiciel Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji jako członek;

4) Pan Wojciech Kurnicki – przedstawiciel Departamentu Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa Medycznego i Ochrony Informacji Niejawnych Ministerstwa Zdrowia jako członek.

§ 2.

W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek przeszkody uniemożliwiającej pełnienie funkcji przez Przewodniczącego, jego czynności wykonuje Wiceprzewodniczący.

§ 3.

1. Komisja przeprowadza rokowania, dotyczące warunków wykonywania i finansowania medycznych czynności ratunkowych.

2. Komisja przeprowadza rokowania z dysponentem lotniczych zespołów ratownictwa medycznego.

3. Za udział w pracach Komisji nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

4. Komisja działa na podstawie regulaminu, stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia. Regulamin ten określa także sposób prowadzenia rokowań.

5. Osoba wchodząca w skład Komisji nie może być osobą, która:

1) wchodzi w skład organów statutowych lub pełni funkcję kierowniczą u dysponenta lotniczych zespołów ratownictwa medycznego lub jest przedstawicielem dysponenta lotniczych zespołów ratownictwa medycznego;

2) jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej, krewnym bocznym do czwartego stopnia, powinowatym bocznym do drugiego stopnia osoby wchodzącej w skład organów statutowych lub pełniącej funkcje kierownicze u dysponenta lotniczych zespołów ratownictwa medycznego lub przedstawicielem którejkolwiek z tych osób;

3) jest związana z osobą wchodzącą w skład organów statutowych lub pełniącą funkcje kierownicze u dysponenta lotniczych zespołów ratownictwa medycznego lub jest przedstawicielem którejkolwiek z tych osób z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;

4) jest zatrudniona u dysponenta lotniczych zespołów ratownictwa medycznego na podstawie umowy o pracę, wyboru, mianowania, powołania lub umowy cywilnoprawnej;

5) brała udział w przygotowaniu dokumentacji oferty dysponenta lotniczych zespołów ratownictwa medycznego.

6. W składzie Komisji nie może uczestniczyć osoba, jeżeli między nią a dysponentem lotniczych zespołów ratownictwa medycznego, osobą wchodzącą w skład organów statutowych lub pełniącą funkcje kierownicze u dysponenta lotniczych zespołów ratownictwa medycznego lub przedstawicielem dysponenta lotniczych zespołów ratownictwa medycznego zachodzi stosunek prawny lub faktyczny tego rodzaju, że mógłby wywołać wątpliwości co do bezstronności tej osoby.

7. Osoby wchodzące w skład Komisji są obowiązane do złożenia oświadczeń o braku istnienia przesłanek określonych w ust. 5 i 6.

§ 4.

1. Komisja może powoływać ekspertów jeżeli stwierdzenie okoliczności mających istotne znaczenie dla przeprowadzenia rokowań wymaga wiadomości specjalnych.

2. Ekspertem nie może być osoba, która:

1) wchodzi w skład organów statutowych lub pełni funkcję kierowniczą u dysponenta lotniczych zespołów ratownictwa medycznego lub jest przedstawicielem dysponenta lotniczych zespołów ratownictwa medycznego;

2) jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej, krewnym bocznym do czwartego stopnia, powinowatym bocznym do drugiego stopnia osoby wchodzącej w skład organów statutowych lub pełniącej funkcje kierownicze u dysponenta lotniczych zespołów ratownictwa medycznego lub przedstawicielem którejkolwiek z tych osób;

3) jest związana z osobą wchodzącą w skład organów statutowych lub pełniącą funkcje kierownicze u dysponenta lotniczych zespołów ratownictwa medycznego lub jest przedstawicielem którejkolwiek z tych osób z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;

4) jest zatrudniona u dysponenta lotniczych zespołów ratownictwa medycznego na podstawie umowy o pracę, wyboru, mianowania, powołania lub umowy cywilnoprawnej;

5) brała udział w przygotowaniu dokumentacji oferty dysponenta lotniczych zespołów ratownictwa medycznego.

3. Ekspertem nie może być także osoba, jeżeli między nią a dysponentem lotniczych zespołów ratownictwa medycznego, osobą wchodzącą w skład organów statutowych lub pełniącą funkcje kierownicze u dysponenta lotniczych zespołów ratownictwa medycznego lub przedstawicielem dysponenta lotniczych zespołów ratownictwa medycznego zachodzi stosunek prawny lub faktyczny tego rodzaju, że mógłby wywołać wątpliwości co do bezstronności tej osoby.

4. Eksperci są obowiązani do złożenia Komisji oświadczenia o braku istnienia przesłanek określonych w ust. 2 i 3.

§ 5.

1. Posiedzenia Komisji odbywają się w siedzibie Ministerstwa Zdrowia.

2. Posiedzenia Komisji są protokołowane.

§ 6.

Obsługę organizacyjno-techniczną Komisji zapewnia Departament Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa Medycznego i Ochrony Informacji Niejawnych Ministerstwa Zdrowia.

§ 7.

Komórki organizacyjne Ministerstwa Zdrowia oraz jednostki podległe lub nadzorowane przez Ministra Zdrowia, na wniosek Przewodniczącego, udzielają Komisji wszelkiej niezbędnej pomocy przy wykonywaniu jej zadań, a w szczególności przedstawiają niezbędne informacje i dokumenty, w terminach wyznaczonych przez Przewodniczącego lub upoważnionego przez niego członka.

§ 8.

Zarządzenie traci moc z dniem zawarcia umowy o przekazanie środków publicznych na finansowanie działalności lotniczych zespołów ratownictwa medycznego.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

 

Minister Zdrowia

Bartosz Arłukowicz

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495, Nr 284, poz. 1672).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590 i Nr 166, poz. 1172, z 2008 r. Nr 17, poz. 101 i Nr 237, poz. 1653, z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 122, poz. 1007, z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 219 poz. 1443, z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 208 poz. 1240, Nr 208, poz. 1241, oraz z 2012 r. poz. 742.

Załącznik 1. [Regulamin działania Komisji do spraw przeprowadzenia rokowań w celu zawarcia umowy o przekazanie środków publicznych na finansowanie działalności lotniczych zespołów ratownictwa medycznego oraz sposobu przeprowadzania rokowań]

Załącznik do zarządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 4 grudnia 2012 r.

Regulamin działania Komisji do spraw przeprowadzenia rokowań w celu zawarcia umowy o przekazanie środków publicznych na finansowanie działalności lotniczych zespołów ratownictwa medycznego oraz sposobu przeprowadzania rokowań

§ 1. 1. Przewodniczący otwiera posiedzenie Komisji i kieruje jego przebiegiem.

2. Przewodniczący może zarządzić przerwy lub zakończenie posiedzenia oraz wyznaczyć termin następnego posiedzenia.

§ 2. 1. Rozstrzygnięcia Komisji zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 liczby członków i podlegają zaprotokołowaniu. Głos wstrzymujący traktuje się jako głos przeciw rozstrzygnięciu.

2. Każdemu z członków Komisji przysługuje 1 głos.

3. W razie równej liczby głosów za i przeciw rozstrzygnięciu, decyduje głos Przewodniczącego.

4. Głosowania Komisji są jawne.

§ 3. 1. Przewodniczący informuje telefonicznie członków Komisji o terminie pierwszego posiedzenia Komisji.

2. Na pierwszym posiedzeniu Komisji dokonuje się wyboru Sekretarza Komisji.

3. Do obowiązków Sekretarza Komisji należy sporządzanie protokołów z posiedzeń Komisji oraz protokołu z rokowań z dysponentem lotniczych zespołów ratownictwa medycznego.

§ 4. Członkowie Komisji są obowiązani do zachowania w tajemnicy informacji dotyczących przebiegu prac Komisji.

§ 5. 1. Komisja przesyła zaproszenie do rokowań dysponentowi lotniczych zespołów ratownictwa medycznego za pośrednictwem faksu oraz publicznego operatora pocztowego.

2. W zaproszeniu do rokowań określa się warunki jakie jest obowiązany spełnić dysponent lotniczych zespołów ratownictwa medycznego.

3. Odpowiedzią na zaproszenie do rokowań jest złożenie oferty. Oferta powinna zawierać informacje o warunkach wykonywania i finansowania medycznych czynności ratunkowych.

4. Dokumenty potwierdzające spełnienie przez dysponenta lotniczych zespołów ratownictwa medycznego warunków, o których mowa w ust. 2, stanowią załączniki do oferty.

5. Dysponent lotniczych zespołów ratownictwa medycznego jest związany terminem wskazanym w zaproszeniu do rokowań. O zachowaniu terminu przez dysponenta lotniczych zespołów ratownictwa medycznego decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa Zdrowia.

6. W przypadku braku wpływu chociażby jednej oferty, Komisja występuje z wnioskiem do Ministra Zdrowia o unieważnienie postępowania.

§ 6. 1. Po otrzymaniu oferty Komisja dokonuje następujących czynności wstępnych:

1) ustalenia czy jej złożenie przez dysponenta lotniczych zespołów ratownictwa medycznego nastąpiło w terminie wskazanym w zaproszeniu do rokowań;

2) przeprowadzenia oceny oferty pod względem formalnym.

2. Po dokonaniu czynności wskazanych w ust. 1 Komisja decyduje o przyjęciu oferty do rokowań, jej uzupełnieniu lub odrzuceniu.

3. Komisja odrzuca ofertę, która:

1) została złożona po terminie wyznaczonym w zaproszeniu do rokowań;

2) nie zawiera załączników, o których mowa w § 5 ust. 4.

4. Komisja może wystąpić o uzupełnienie treści oferty w zakresie wskazanym w § 5 ust. 4 w nieprzekraczalnym terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania przez dysponenta lotniczych zespołów ratownictwa medycznego wezwania do uzupełnienia braków. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu uzupełnienia treści oferty do Ministerstwa Zdrowia.

5. Komisja informuje dysponenta lotniczych zespołów ratownictwa medycznego za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej o dopuszczeniu do rokowań i zaprasza do rokowań.

§ 7. 1. Na pierwszym posiedzeniu z Komisją, dysponent lotniczych zespołów ratownictwa medycznego dokonuje prezentacji treści oferty.

2. Osoba wyznaczona przez dysponenta lotniczych zespołów ratownictwa medycznego do udziału w rokowaniach jest obowiązana przedłożyć Komisji pełnomocnictwo.

3. Dysponent lotniczych zespołów ratownictwa medycznego jest obowiązany do zachowania w tajemnicy informacji dotyczących przebiegu rokowań.

4. Z rokowań sporządza się protokół rokowań podpisywany przez dysponenta lotniczych zespołów ratownictwa medycznego oraz członków Komisji. Odmowa podpisania przez dysponenta lotniczych zespołów ratownictwa medycznego protokołu rokowań jest równoznaczna z odstąpieniem od rokowań. Protokół rokowań stanowi ostateczną wersję oferty.

5. W przypadku odstąpienia od rokowań przez dysponenta lotniczych zespołów ratownictwa medycznego, Komisja występuje z wnioskiem do Ministra Zdrowia o unieważnienie postępowania.

§ 8. 1. Komisja przedkłada Ministrowi Zdrowia protokół rokowań, o którym mowa w § 7 ust. 4, wraz z projektem umowy o przekazanie środków publicznych na finansowanie działalności lotniczych zespołów ratownictwa medycznego w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania protokołu rokowań.

2. Minister Zdrowia wydaje decyzję w przedmiocie akceptacji, odrzucenia albo uzupełnienia każdego z dokumentów, o których mowa w ust. 1, lub decyzję o podjęciu przez Komisję dalszych rokowań z dysponentem lotniczych zespołów ratownictwa w zakresie wybranych warunków oferty. Z dniem akceptacji dokumentów, o których mowa w ust. 1, przez Ministra Zdrowia dysponent lotniczych zespołów ratownictwa medycznego jest związany ofertą.

3. W przypadku podjęcia przez Ministra Zdrowia decyzji o odrzuceniu protokołu rokowań albo decyzji o podjęcie przez Komisję dalszych rokowań z dysponentem lotniczych zespołów ratownictwa, Komisja ponownie przeprowadza rokowania w trybie określonym w niniejszym regulaminie.

4. W przypadku podjęcia przez Ministra Zdrowia decyzji o odrzuceniu projektu umowy o przekazanie środków publicznych na finansowanie działalności lotniczych zespołów ratownictwa medycznego Komisja niezwłocznie przedkłada nowy projekt Ministrowi Zdrowia celem jego akceptacji.

5. Przewodniczący Komisji informuje za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej dysponenta lotniczych zespołów ratownictwa medycznego o podjęciu przez Ministra Zdrowia decyzji w przedmiocie akceptacji protokołu rokowań z dysponentem lotniczych zespołów ratownictwa medycznego.

§ 9. 1. Dysponent lotniczych zespołów ratownictwa medycznego może wnieść odwołanie do Komisji w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji, o której mowa w § 8 ust. 5.

2. Odwołanie wniesione po terminie, określonym w ust. 1, nie podlega rozpatrzeniu.

3. Komisja rozpatruje odwołanie w terminie 3 dni roboczych od dnia jego wniesienia przez dysponenta lotniczych zespołów ratownictwa medycznego. W przypadku odrzucenia odwołania, Komisja podaje uzasadnienie.

4. Komisja składa wniosek o akceptację rozstrzygnięcia odwołania do Ministra Zdrowia.

5. Niezwłocznie po uzyskaniu akceptacji wniosku, o którym mowa w ust. 3, Komisja informuje dysponenta lotniczych zespołów ratownictwa medycznego o rozstrzygnięciu wniesionego odwołania.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Poniewierka Kancelaria Radcy Prawnego

Kancelaria Radców Prawnych i Mediatorów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama