reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 11 grudnia 2012 r.

w sprawie powołania Komitetu do spraw wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009–2014

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Komitet do spraw wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009–2014, zwany dalej „Komitetem".

2. Komitet jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2.

1. W skład Komitetu wchodzą:

1) Przewodniczący – Michał Kępowicz – Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia;

2) Wiceprzewodniczący – Agnieszka Kister – Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia;

3) Sekretarz – przedstawiciel Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia bez prawa głosu, wyznaczony przez Przewodniczącego;

4) Członkowie:

a) Jerzy Bójko – Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia,

b) dr Bartosz Grucza – pracownik Katedry Zarządzania Projektami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,

c) Agata Teresa Oranin-Bawor – Dyrektor Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej w Narodowym Funduszu Zdrowia,

d) dr Bogdan Wojtyniak, prof. nadz. NIZP-PZH – Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 4 lit. b–d, przed powołaniem w skład Komitetu, wyrażają pisemną zgodę na udział w pracach Komitetu.

3. Członkowie Komitetu w porozumieniu z Przewodniczącym, wyznaczają swojego stałego zastępcę, uprawnionego do udziału w posiedzeniach Komitetu w przypadku nieobecności Członka Komitetu.

4. W przypadku nieobecności Sekretarza funkcję tę pełni osoba wskazana przez Przewodniczącego.

5. Przewodniczący zaprasza do udziału w pracach Komitetu, w charakterze obserwatorów, przedstawicieli Komitetu Mechanizmów Finansowych, Ministerstwa Spraw Zagranicznych Królestwa Norwegii i Krajowego Punktu Kontaktowego.

6. Przewodniczący może zapraszać do udziału w pracach Komitetu, w charakterze obserwatorów, przedstawicieli innych instytucji systemu wdrażania Mechanizmów Finansowych na lata 2009–2014.

§ 3. 1

. Zadaniem Komitetu jest przedstawienie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia do zatwierdzenia propozycji wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009–2014, zwanego dalej „Programem".

2. Do zadań Komitetu należy w szczególności:

1) analiza i akceptacja kryteriów merytoryczno-technicznych oceny wniosków aplikacyjnych dla dziedziny finanse i zarządzanie projektem oraz dla dziedziny organizacja ochrony zdrowia opracowanych przez Operatora Programu;

2) przegląd listy rankingowej projektów do dofinansowania w ramach Programu zgodnie z zasadami i celami Programu;

3) przygotowanie ostatecznej listy rankingowej wybranych projektów.

§ 4.

1. Pracami Komitetu kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.

2. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:

1) zwoływanie posiedzeń Komitetu;

2) ustalanie porządków posiedzeń Komitetu;

3) prowadzenie posiedzeń Komitetu;

4) planowanie i organizowanie pracy Komitetu;

§ 5.

1. Komitet obraduje na posiedzeniach oraz w trybie obiegowym.

2. Komitet podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

3. Sekretarz przygotowuje i prowadzi dokumentację prac Komitetu, w tym sporządza protokół z posiedzenia Komitetu oraz jego streszczenie. Streszczenie sporządzane jest w języku angielskim.

4. Sekretarz sporządza protokół w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty posiedzenia i przekazuje go drogą elektroniczną członkom Komitetu uczestniczącym w posiedzeniu, którzy mogą zgłosić uwagi do protokołu, w terminie 5 dni od daty przekazania protokołu.

5. W przypadku braku uwag członków Komitetu, protokół z posiedzenia jest podpisywany przez Przewodniczącego oraz Sekretarza.

§ 6.

1. Komitet dokonuje akceptacji opracowanych przez Operatora Programu kryteriów, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1, przed opublikowaniem ogłoszenia o naborze wniosków aplikacyjnych.

2. W uzasadnionych przypadkach Komitet może wprowadzić zmiany w liście rankingowej projektów. Każda zmiana jest szczegółowo uzasadniona w protokole z posiedzenia Komitetu.

3. Po zakończeniu prac Komitetu, Przewodniczący przekaże w formie pisemnej ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, ostateczną listę rankingową projektów, wraz z protokołem z ostatniego posiedzenia Komitetu, celem zatwierdzenia.

4. Komitet ulega rozwiązaniu po zatwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw zdrowia ostatecznej listy rankingowej projektów.

§ 7.

Nadzór nad pracami Komitetu sprawuje członek Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia nadzorujący prace Departamentu Funduszy Europejskich.

§ 8.

1. Osoby wchodzące w skład Komitetu nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach Komitetu.

2. Osobom, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 4 lit. b–d, przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Komitetu, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z późn. zm.2)).

§ 9.

Obsługę administracyjno-techniczną Komitetu zapewnia Departament Funduszy Europejskich Ministerstwa Zdrowia.

§ 10.

Wydatki związane z działalnością Komitetu są pokrywane z kosztów zarządzania Programu Operacyjnego Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009–2014.

§ 11.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER ZDROWIA

Bartosz Arłukowicz

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 271, poz. 2686, z 2005 r. Nr 186, poz. 1554 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1661.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Majcherczak

Starszy Konsultant w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama