reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 20 sierpnia 2013 r.

w sprawie likwidacji Wydawnictwa Edukacyjnego PARPAMEDIA w Warszawie

Na podstawie z art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) oraz art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Z dniem wejścia w życie zarządzenia następuje otwarcie likwidacji Wydawnictwa Edukacyjnego PARPAMEDIA w Warszawie, zwanego dalej „Wydawnictwem”.

2. Do czasu zakończenia likwidacji, Wydawnictwo jest prowadzone pod jego dotychczasową nazwą z dodatkiem „w likwidacji”.

3. Termin zakończenia likwidacji ustala się na dzień 31 października 2013 r.

§ 2.

1. Należności i zobowiązania Wydawnictwa po jego likwidacji stają się należnościami i zobowiązaniami Skarbu Państwa – Ministra Zdrowia. Przekazanie zobowiązań i należności następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

2. Składniki mienia znajdujące się w posiadaniu Wydawnictwa, z zastrzeżeniem ust. 3, zostają nieodpłatnie przekazane państwowej jednostce budżetowej – urzędowi obsługującemu ministra właściwego do spraw zdrowia, zwanemu dalej „Ministerstwem Zdrowia”, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

3. Autorskie prawa majątkowe oraz utwory będące przedmiotem tychże praw, znajdujące się w posiadaniu Wydawnictwa zostają nieodpłatnie przekazane państwowej jednostce budżetowej – Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie, zwanej dalej „PARPA”, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

4. Przeznaczanie mienia, o którym mowa w ust. 2 i 3, nastąpiło w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa, zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

5. Dokumenty, które nie podlegają brakowaniu, związane z działalnością Wydawnictwa przejmuje państwowa jednostka budżetowa – Ministerstwo Zdrowia, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

6. Protokoły, o których mowa w ust. 1–3 i 5, powinny być sporządzone, podpisane i przekazane najpóźniej na 7 dni przed upływem terminu zakończenia likwidacji. Protokoły podpisuje Dyrektor Wydawnictwa oraz:

1) Minister Zdrowia, w przypadku protokołu, o którym mowa w ust. 1;

2) Dyrektor Generalny Ministerstwa Zdrowia, w przypadku protokołów, o których mowa w ust. 2 i 5;

3) Dyrektor PARPA, w przypadku protokołu, o którym mowa w ust. 3.

§ 3.

1. Czynności związane z likwidacją Wydawnictwa wykonuje Dyrektor Wydawnictwa, a w przypadku jego nieobecności osoba zastępująca Dyrektora Wydawnictwa.

2. Dyrektor Wydawnictwa zobowiązany jest do realizowania wszystkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzaniem likwidacji Wydawnictwa.

3. Dyrektor Wydawnictwa obowiązany jest do przedłożenia Ministrowi Zdrowia harmonogramu czynności likwidacyjnych, w terminie 14 dni od dnia otwarcia likwidacji Wydawnictwa.

4. Dyrektor Wydawnictwa jest obowiązany do dołożenia należytej staranności przy dokonywaniu sprzedaży aktywów obrotowych w postaci produktów gotowych i towarów, stanowiących utwory będące przedmiotem praw autorskich, znajdujących się w posiadaniu Wydawnictwa. Środki uzyskane w wyniku sprzedaży przeznaczone są w pierwszej kolejności na pokrycie zobowiązań Wydawnictwa.

§ 4.

Nadzór nad likwidacją Wydawnictwa sprawuje Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg Ministerstwa Zdrowia, przy czym w zakresie:

1) przejmowania przez PARPA autorskich praw majątkowych oraz utworów będących przedmiotem tychże praw, będących w posiadaniu Wydawnictwa – nadzór sprawuje Departament Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia;

2) przejmowania mienia, z zastrzeżeniem pkt 1 oraz dokumentów niepodlegających brakowaniu przejmowanych przez Ministerstwo Zdrowia – nadzór sprawuje Biuro Dyrektora Generalnego Ministerstwa Zdrowia;

3) spraw sprawozdawczo-finansowych – nadzór sprawuje Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji Ministerstwa Zdrowia.

§ 5.

Z dniem 31 października 2013 r. traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przekształcenia gospodarstwa pomocniczego Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pod nazwą „Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA” w instytucję gospodarki budżetowej pod nazwą „Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA” i nadania jej statutu (Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2011 r. Nr 1, poz. 8 i Nr 3, poz. 26).

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

MINISTER ZDROWIA

Bartosz Arłukowicz

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzania Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707 i Nr 240, poz. 1429 oraz z 2012 r. poz. 1456, 1530 i 1548.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Iwona Kowalska-Matis

Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama