| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 9 grudnia 2015 r.

w sprawie powołania Zespołu do opracowania projektu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 1. Powołuje się Zespół do opracowania projektu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2.

 1. W skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący – prof. dr hab. n. med. Janusz Heitzman – Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego;

2) członkowie:

a) lek. Marek Balicki – Przewodniczący Stowarzyszenia Oddziałów Psychiatrycznych Szpitali Ogólnych,

b) prof. dr hab. n. med. Piotr Gałecki – Konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii,

c) mgr inż. Tomasz Goździkiewicz – Prezes Zarządu Związku Pracodawców Opieki Psychiatrycznej i Leczenia Uzależnień,

d) prof. dr hab. n. med. Marek Jarema – Przewodniczący Rady do Spraw Zdrowia Psychicznego,

e) lek. Maciej Karaszewski – Główny specjalista w Departamencie Świadczeń Opieki Zdrowotnej w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia,

f) prof. dr hab. n. prawn. Dorota Karkowska – Prezes Fundacji Ius Medicinae,

g) prof. dr hab. n. med. Andrzej Kokoszka – Kierownik II Kliniki Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,

h) prof. dr hab. n. med. Bartosz Łoza – Prezes Elekt Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,

i) ks. dr n. hum. Arkadiusz Nowak – Prezes Zarządu Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej,

j) prof. dr hab. n. med. Jacek Wciórka – Wiceprzewodniczący Rady Naukowej Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,

k) dr hab. n. hum. Ewa Wilczek-Rużyczka – Konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego,

l) prof. dr hab. n. med. Maria Załuska – Kierownik IV Kliniki Psychiatrii Instytutu Psychiatrii i Neurologii;

3) sekretarz – Hanna Skrzeczyńska – Naczelnik Wydziału Psychiatrii i Patologii Społecznych w Departamencie Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia.

2. Przewodniczący może zapraszać do udziału w pracach Zespołu inne osoby, niebędące członkami Zespołu.

3. Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, przed powołaniem w skład Zespołu, wyrażają pisemną zgodę na udział w pracach Zespołu.

§ 3.

 Zadaniem Zespołu jest przedstawienie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia projektu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

§ 4.

 1. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący.

2. Do zadań przewodniczącego należy w szczególności:

1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;

2) prowadzenie posiedzeń Zespołu;

3) planowanie i organizowanie pracy Zespołu;

4) ustalanie porządku dziennego posiedzenia Zespołu;

5) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;

6) określanie sposobów i terminów wykonania zadań Zespołu;

7) wskazywanie osób odpowiedzialnych za wykonanie zadań Zespołu.

3. Przewodniczący może zlecać sporządzanie ekspertyz, opinii i analiz, niezbędnych do realizacji zadań Zespołu.

4. Zadania przewodniczącego, w razie jego nieobecności, wykonuje wyznaczony przez niego członek Zespołu.

§ 5.

 1. Zespół obraduje na posiedzeniach.

2. Zespół podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zespołu.

3. Zespół może podejmować decyzje w trybie obiegowym.

4. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

5. Głosowania są jawne.

6. Uchwały podpisuje przewodniczący i sekretarz.

§ 6.

 1. Za udział w posiedzeniach Zespołu osobom, o których mowa w § 2, nie przysługuje wynagrodzenie ani zwrot kosztów podróży.

2. Koszty sporządzania ekspertyz, opinii i analiz, niezbędnych do realizacji zadań Zespołu są pokrywane z budżetu państwa, z części 46 – Zdrowie, działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność,

ze środków pozostających w dyspozycji Departamentu Zdrowia Publicznego.

§ 7.

 Obsługę prac Zespołu zapewnia Departament Zdrowia Publicznego.

§ 8.

 Zespół zakończy swoją działalność po realizacji zadania, o którym mowa w § 3, nie później jednak niż z dniem 18 grudnia 2015 r.

§ 9.

 Zarządzenie traci moc z dniem 18 grudnia 2015 r.

§ 10.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER ZDROWIA

Konstanty Radziwiłł

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1908).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Dybka

Aplikant adwokacki, specjalista w dziedzinie prawa nieruchomości, prawa budowlanego oraz podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »