| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie powołania Zespołu ekspertów do spraw oceny wniosków o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia przyznawane studentom i doktorantom

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) w związku z § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom (Dz. U. poz. 1050) i § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych doktorantom (Dz. U. poz. 1051) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Tworzy się Zespół ekspertów do spraw oceny wniosków o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia przyznawane w danym roku studentom i doktorantom, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2.

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski – przedstawiciel Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku;

2) prof. dr hab. Jerzy Pałka – przedstawiciel Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku;

3) dr hab. Rafał Bartoszewski – przedstawiciel Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego;

4) dr hab. Ewa Bień – przedstawiciel Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego;

5) prof. dr hab. Barbara Błońska-Fajfrowska – przedstawiciel Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach;

6) dr hab. Agnieszka Drosdzol-Cop – przedstawiciel Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach;

7) prof. dr hab. Barbara Jodłowska-Jędrych – przedstawiciel Uniwersytetu Medycznego w Lublinie;

8) prof. dr hab. Hanna Trębacz – przedstawiciel Uniwersytetu Medycznego w Lublinie;

9) prof. dr hab. Elżbieta Mikiciuk-Olasik – przedstawiciel Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;

10) prof. dr hab. Anna Woźniacka – przedstawiciel Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;

11) prof. dr hab. Danuta Januszkiewicz-Lewandowska – przedstawiciel Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu;

12) dr Hanna Piotrowska-Kempisty – przedstawiciel Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu;

13) prof. dr hab. Adam Klimowicz – przedstawiciel Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie;

14) dr Iwona Wojciechowska-Koszko – przedstawiciel Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie;

15) prof. dr hab. Zbigniew Gaciong – przedstawiciel Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego;

16) prof. dr hab. Marek Naruszewicz – przedstawiciel Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego;

17) prof. dr hab. Marzenna Podhorska-Okołów – przedstawiciel Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu;

18) dr Jakub Trnka – przedstawiciel Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, wyrażają pisemną zgodę na udział w pracach Zespołu.

3. W pracach Zespołu uczestniczy przedstawiciel Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia

§ 3.

Do zadań Zespołu należy:

1) opracowanie w danym roku klucza oceny wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów i doktorantów metodą punktową;

2) ocena w danym roku wniosków, o których mowa w pkt 1, metodą punktową;

3) przedstawienie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia rankingu wniosków, o których mowa w pkt 1, uszeregowanego według największej liczby punktów wraz z uzasadnieniem, w terminie do dnia 23 grudnia danego roku;

4) ocena, złożonych do ministra właściwego do spraw zdrowia, wniosków o ponowne rozpatrzenie wniosków, o których mowa w pkt 1.

§ 4.

1. Zespół obraduje na posiedzeniach, które zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.

2. Zespół podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.

3. Zespół może podejmować decyzje w trybie obiegowym.

4. Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokoły, które podpisuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.

§ 5.

Zespół wybiera Przewodniczącego Zespołu oraz Zastępcę Przewodniczącego Zespołu spośród swoich członków na pierwszym posiedzeniu w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.

§ 6.

1. Osobom, o których mowa w § 2 ust. 1, przysługuje jednorazowe w danym roku wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu w wysokości do 50 % stawki miesięcznego wynagrodzenia wykładowcy, określonej w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. poz. 1571 oraz z 2015 r. poz. 1452).

2. Członkom Zespołu, o których mowa w § 2 ust. 1, przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167).

3. Wydatki związane z działalnością Zespołu są pokrywane z budżetu państwa, z części 46 – Zdrowie, działu 851 – Ochrona Zdrowia, rozdziału 85195 – Pozostała działalność, z części pozostającej w dyspozycji Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia.

§ 7.

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1908).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

HRM partners

ekspert z zakresu HR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »