| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 13 czerwca 2017 r.

w sprawie powołania Zespołu do Spraw Nagród Ministra Zdrowia dla Nauczycieli Akademickich

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół do Spraw Nagród Ministra Zdrowia dla Nauczycieli Akademickich, o którym mowa w § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 września 2016 r. w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich (Dz. U. poz. 1462), zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2.

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) dr hab. Ludmiła Marcinowicz – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku;

2) prof. dr hab. Jarosław Sławek – Gdański Uniwersytet Medyczny;

3) prof. dr hab. Krystyna Olczyk – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach;

4) prof. dr hab. Irena Wrońska – Uniwersytet Medyczny w Lublinie;

5) prof. dr hab. Małgorzata Czyż – Uniwersytet Medyczny w Łodzi;

6) prof. dr hab. Michał Nowicki – Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu;

7) prof. dr hab. Cezary Cybulski – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie;

8) prof. dr hab. Urszula Demkow – Warszawski Uniwersytet Medyczny;

9) prof. dr hab. Maria Sąsiadek – Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu;

10) prof. nadzw. dr hab. Lucjusz Jakubowski – Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, wyrażają zgodę na udział w pracach Zespołu.

§ 3.

1. Do zadań Zespołu należy:

1) ocena wniosków o przyznanie nagród ministra właściwego do spraw zdrowia, zwanego dalej „Ministrem”, dla nauczycieli akademickich za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne lub organizacyjne albo za całokształt dorobku, zwanych dalej „nagrodami”;

2) przedstawienie opinii o wnioskach rozpatrywanych z inicjatywy własnej Ministra;

3) przedstawienie Ministrowi propozycji dotyczących przyznania nagród wraz z uzasadnieniem.

2. Zespół ustala regulamin pracy.

3. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwoływane jest z inicjatywy Ministra.

§ 4.

1. Zespół wybiera Przewodniczącego Zespołu oraz Zastępcę Przewodniczącego Zespołu, spośród swoich członków, na pierwszym posiedzeniu w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.

2. Zespół obraduje na posiedzeniach, które odbywają się raz w roku, w siedzibie Ministerstwa Zdrowia.

§ 5.

1. Przewodniczącemu oraz członkom Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu.

2. Zamiejscowym członkom Zespołu, o których mowa w § 2 ust. 1, przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167).

3. Wydatki związane z działalnością Zespołu są pokrywane z budżetu państwa z części 46 – Zdrowie, działu 851 – Ochrona Zdrowia, rozdziału 85195 – Pozostała działalność, z części pozostającej w dyspozycji Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia.

§ 6.

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia.

§ 7.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 września 2016 r. w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich.

§ 8.

Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2013 r. w sprawie powołania Zespołu do Spraw Nagród Ministra Zdrowia dla Nauczycieli Akademickich (Dz. Urz. Min. Zdr. poz. 32).

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1908).

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Krystyna Kwapisz

Radca prawny.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »