| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 20 czerwca 2017 r.

w sprawie powołania Zespołu do przygotowania rekomendacji w zakresie opinii ministra właściwego do spraw zdrowia, o której mowa w art. 2 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół do przygotowania rekomendacji w zakresie opinii ministra właściwego do spraw zdrowia, o której mowa w art. 2 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. poz. 844), zwanej dalej „ustawą”.

2. Zespół do przygotowania rekomendacji w zakresie opinii ministra właściwego do spraw zdrowia, o której mowa w art. 2 ust. 6 i 7 ustawy, zwany dalej „Zespołem”, jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2.

Zadaniem Zespołu jest przygotowanie rekomendacji w zakresie opinii ministra właściwego do spraw zdrowia, o której mowa w art. 2 ust. 6 i 7 ustawy.

§ 3.

W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący Zespołu – przedstawiciel Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego w Ministerstwie Zdrowia;

2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu – przedstawiciel Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego w Ministerstwie Zdrowia;

3) przedstawiciel Departamentu Analiz i Strategii w Ministerstwie Zdrowia;

4) Sekretarz Zespołu – przedstawiciel Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego w Ministerstwie Zdrowia.

§ 4.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego Zespołu.

2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:

1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;

2) ustalanie porządku dziennego posiedzenia Zespołu;

3) prowadzenie posiedzeń Zespołu;

4) planowanie i organizowanie pracy Zespołu;

5) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;

6) powoływanie grup roboczych.

§ 5.

1. Zespół obraduje na posiedzeniach.

2. Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokół podpisywany przez Sekretarza Zespołu oraz Przewodniczącego Zespołu.

3. Zespół podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Zespołu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu.

4. Uzgodnione projekty uchwał mogą być też poddane pod głosowanie w trybie obiegowym, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 6.

1. W związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu członkom Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie ani zwrot kosztów podróży.

2. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego w Ministerstwie Zdrowia.

3. Prace Zespołu nadzoruje członek kierownictwa Ministerstwa Zdrowia, nadzorujący prace Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego w Ministerstwie Zdrowia.

§ 7.

Zespół zakończy swoją działalność po przekazaniu rekomendacji, o których mowa w § 2, członkowi kierownictwa Ministerstwa Zdrowia nadzorującemu prace Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego w Ministerstwie Zdrowia.

§ 8.

Zarządzenie obowiązuje do dnia 27 czerwca 2017 r.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1908).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Grupa Deweloperska GEO

Grupa Deweloperska GEO to holding kilkunastu spółek, prowadzących aktywną działalność na terenie trzech polskich aglomeracji: Krakowa, Wrocławia i Katowic.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »