reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 7 listopada 2017 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw wdrożenia rozwiązań w zakresie uproszczenia regulacji dotyczących wykonywania działalności leczniczej

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Zespół do spraw wdrożenia rozwiązań w zakresie uproszczenia regulacji dotyczących wykonywania działalności leczniczej, zwany dalej "Zespołem".

§ 2.

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący - Jakub Adamski, Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz i Strategii w Ministerstwie Zdrowia;

2) Sekretarz - przedstawiciel Departamentu Analiz i Strategii w Ministerstwie Zdrowia;

3) członkowie:

a) przedstawiciel Departamentu Prawnego w Ministerstwie Zdrowia,

b) Tomasz Pęcherz,

c) Karol Kolankiewicz,

d) Piotr Kulik,

e) Leszek Kubicz.

2. Członkowie Zespołu, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b-e, wyrażają pisemną zgodę na udział w pracach Zespołu.

3. W pracach Zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym, eksperci zaproszeni przez Przewodniczącego.

§ 3.

Zadaniem Zespołu jest przygotowanie propozycji rozwiązań prawnych odpowiadających na problemy zidentyfikowane w raporcie dotyczącym możliwości uproszczenia regulacji dotyczących wykonywania działalności leczniczej.

§ 4.

1. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:

1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;

2) prowadzenie posiedzeń Zespołu;

3) planowanie i organizowanie pracy Zespołu.

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego zadania wykonuje Sekretarz, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2.

§ 5.

1. Zespół obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w siedzibie Ministerstwa Zdrowia.

2. Zespół podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów.

3. Zespół może podejmować decyzje w trybie obiegowym, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.

5. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący oraz Sekretarz.

§ 6.

1. Przewodniczący zwołuje pierwsze posiedzenie Zespołu w terminie 14 dni od dnia wejścia wżycie zarządzenia.

2. Zespół jest obowiązany do przedkładania co kwartał ministrowi właściwemu do spraw zdrowia sprawozdania z prowadzonej działalności.

3. Po zakończeniu prac Zespół jest obowiązany przedłożyć ministrowi właściwemu do spraw zdrowia sprawozdanie z prowadzonej działalności oraz przygotowanych propozycji rozwiązań prawnych.

4. Z dniem przedłożenia sprawozdania, o którym mowa w ust. 3, Zespół ulega rozwiązaniu.

5. Z dniem przedłożenia sprawozdania, o którym mowa w ust. 3, zarządzenie traci moc.

§ 7.

1. Członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 2 ust. 3, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu.

2. Zamiejscowym członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 2 ust. 3, przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167).

3. Wydatki związane z działalnością Zespołu są pokrywane z budżetu państwa, z części 46 - Zdrowie, działu 851 - Ochrona Zdrowia, rozdziału 85195 - Pozostała działalność, z części pozostającej w dyspozycji Departamentu Analiz i Strategii w Ministerstwie Zdrowia.

§ 8.

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Analiz i Strategii w Ministerstwie Zdrowia.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA

Konstanty Radziwiłł

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1908).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama