| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 19 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania Zespołu roboczego do przeprowadzenia postępowania przygotowawczego mającego na celu dokonanie oceny potrzeby i warunków reorganizacji Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie oraz nadania Instytutowi statusu państwowego instytutu badawczego

Na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736 i 1669 oraz z 2019 poz. 534) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 Powołuje się Zespół roboczy do przeprowadzenia postępowania przygotowawczego mającego na celu dokonanie oceny potrzeby i warunków reorganizacji Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie oraz nadania Instytutowi statusu państwowego instytutu badawczego, zwany dalej „Zespołem”.

§ 2.

 1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący Zespołu – Sławomir Gadomski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia;

2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu – Magdalena Przydatek, przedstawiciel Departamentu Kwalifikacji Medycznych i Nauki w Ministerstwie Zdrowia;

3) członkowie:

a) prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski – Konsultant krajowy w dziedzinie onkologii klinicznej,

b) dr n. med. Joanna Didkowska – przedstawiciel Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie,

c) dr n. med. Beata Jagielska – przedstawiciel Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie,

d) Eliza Kęska-Leszyńska – przedstawiciel Departamentu Prawnego w Ministerstwie Zdrowia,

e) Agnieszka Beniuk-Patoła – przedstawiciel Departamentu Oceny Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia,

f) Magdalena Klimek – przedstawiciel Departamentu Oceny Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia.

2. Członkowie Zespołu, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a–c, wyrażają pisemną zgodę na udział w pracach Zespołu.

3. W pracach Zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym, eksperci zaproszeni przez Przewodniczącego Zespołu.

§ 3.

 Zadaniem Zespołu jest dokonanie oceny potrzeby i warunków reorganizacji Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie oraz nadania Instytutowi statusu państwowego instytutu badawczego.

2. Zespół opracuje i przedstawi Ministrowi Zdrowia opinię zawierającą w szczególności:

1) ocenę potrzeby reorganizacji Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie polegającej na zmianie nazwy Instytutu oraz propozycję warunków tej reorganizacji;

2) ocenę potrzeby nadania Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie statusu państwowego instytutu badawczego wraz z propozycją zadań.

3. Zespół przedstawi ministrowi właściwemu do spraw zdrowia opinię, o której mowa w ust. 2, w terminie do 2 miesięcy od dnia powołania.

§ 4.

 1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu, a w przypadku jego nieobecności wyznaczony przez Przewodniczącego Zespołu członek Zespołu.

2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:

1) zwoływanie posiedzeń Zespołu; prowadzenie posiedzeń Zespołu;

2) planowanie i organizowanie pracy Zespołu;

3) w razie potrzeby – informowanie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia o bieżącej działalności Zespołu.

§ 5.

 1. Zespół obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w siedzibie Ministerstwa Zdrowia.

2. Zespół podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu.

3. Zespół może podejmować decyzje w trybie obiegowym, w tym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

§ 6.

 Zespół ulega rozwiązaniu z dniem przedłożenia ministrowi właściwemu do spraw zdrowia opinii, o której mowa w § 3 ust. 2.

§ 7.

 1. Członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 2 ust. 3, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu.

2. Zamiejscowym członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 2 ust. 3, przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167).

3. Wydatki związane z działalnością Zespołu są pokrywane z budżetu państwa, z części 46 – Zdrowie, działu 851 – Ochrona Zdrowia, rozdziału 85195 – Pozostała działalność, z części pozostającej w dyspozycji Departamentu Kwalifikacji Medycznych i Nauki w Ministerstwie Zdrowia.

§ 8.

 Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Kwalifikacji Medycznych i Nauki w Ministerstwie Zdrowia.

§ 9

. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

MINISTER ZDROWIA

W zastępstwie Ministra Zdrowia
Sekretarz Stanu
Józefa Szczurek-Żelazko

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

TAXWISE Michał Zdyb

TAXWISE Michał Zdyb jest nowoczesną kancelarią doradztwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »