| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 19 września 2019 r.

w sprawie powołania Zespołu do Spraw Nagród Ministra Zdrowia dla Nauczycieli Akademickich

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół do Spraw Nagród Ministra Zdrowia dla Nauczycieli Akademickich, zwany dalej "Zespołem", którego zadaniem jest opracowanie oceny wniosków o przyznanie nagród ministra, przedkładanych Ministrowi Zdrowia na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie nagród ministra właściwego do spraw zdrowia dla nauczycieli akademickich (Dz. U. poz. 1150).

2. Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw zdrowia, zwanego dalej "Ministrem".

§ 2.

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) prof. dr hab. n. med. Adrian Chabowski - przedstawiciel Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku;

2) prof. dr hab. n. med. Krzysztof Sworczak - przedstawiciel Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego;

3) prof. dr hab. n. med. Marta Tanasiewicz - przedstawiciel Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach;

4) prof. nadzw. dr hab. n. farm. Krystyna Skalicka-Woźniak - przedstawiciel Uniwersytetu Medycznego w Lublinie;

5) prof. dr hab. n. farm. Jolanta Zawilska - przedstawiciel Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;

6) prof. dr hab. n. farm. Ewa Florek - przedstawiciel Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu;

7) prof. nadzw. dr hab. n. med. Anna Jurczak - przedstawiciel Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie;

8) prof. dr hab. n. med. Piotr Małkowski - przedstawiciel Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego;

9) prof. dr hab. n. med. Marzena Dominiak - przedstawiciel Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu;

10) prof. dr hab. n. med. Wojciech Bik - przedstawiciel Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.

2. W posiedzeniach Zespołu bierze udział przedstawiciel Departamentu Kwalifikacji Medycznych i Nauki w Ministerstwie Zdrowia, bez prawa udziału w głosowaniach Zespołu.

3. Członkowie Zespołu wyrażają zgodę na udział w pracach Zespołu.

4. Członkowie Zespołu są obowiązani do zachowania poufności informacji związanych z działalnością Zespołu.

§ 3.

1. Do zadań Zespołu należy:

1) ocena wniosków o przyznanie nagród Ministra, dla nauczycieli akademickich za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności: naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej lub organizacyjnej albo za całokształt dorobku;

2) przedstawienie opinii o wnioskach rozpatrywanych z inicjatywy własnej Ministra;

3) przedstawienie Ministrowi propozycji dotyczących przyznania nagród wraz z uzasadnieniem.

2. Zespół ustala regulamin pracy.

3. Pierwsze posiedzenie Zespołu jest zwoływane z inicjatywy Ministra.

§ 4.

1. Zespół wybiera Przewodniczącego oraz Zastępcę Przewodniczącego, spośród swoich członków, na pierwszym posiedzeniu w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.

2. Zespół obraduje na posiedzeniach, które odbywają się raz w roku w siedzibie Ministerstwa Zdrowia.

3. Zespół może podejmować decyzje w trybie obiegowym za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 5.

1. Przewodniczącemu oraz członkom Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu.

2. Zamiejscowym członkom Zespołu, o których mowa w §2 ust. 1, przysługuje zwrot kosztów podroży służbowych na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167).

3. Wydatki związane z działalnością Zespołu są pokrywane z budżetu państwa z części 46 - Zdrowie, działu 851 - Ochrona Zdrowia, rozdziału 85195 - Pozostała działalność, z części pozostającej w dyspozycji Departamentu Kwalifikacji Medycznych i Nauki w Ministerstwie Zdrowia.

§ 6.

Obsługę Zespołu zapewnia Departament Kwalifikacji Medycznych i Nauki w Ministerstwie Zdrowia.

§ 7.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie nagród ministra właściwego do spraw zdrowia dla nauczycieli akademickich.

§ 8.

Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu do Spraw Nagród Ministra Zdrowia dla Nauczycieli Akademickich (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 64).

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA

W zastępstwie
Ministra Zdrowia
Sekretarz Stanu

Józefa Szczurek-Żelazko

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

MADEJCZYK KANCELARIA PRAWNA Sp. k.

Kancelaria Prawna Madejczyk świadczy usługi w zakresie obsługi klientów biznesowych i indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »