reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 17 października 2020 r.

w sprawie zakresu czynności Sekretarzy Stanu i Podsekretarzy Stanu oraz Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Zdrowia

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568 i 695) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się zakres czynności Sekretarzy Stanu i Podsekretarzy Stanu oraz Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Zdrowia.

§ 2.

1. Minister Zdrowia, zwany dalej "Ministrem", sprawuje nadzór nad:

1) Głównym Inspektorem Farmaceutycznym;

2) Głównym Inspektorem Sanitarnym;

3) Prezesem Biura do spraw Substancji Chemicznych;

4) Prezesem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

2. Minister jest członkiem Rady Dialogu Społecznego.

3. Minister inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:

1) Gabinet Polityczny Ministra;

2) Biuro Ministra;

3) Biuro Komunikacji;

4) Departament Analiz i Strategii;

5) Departament Lecznictwa w zakresie spraw związanych z finansowaniem świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia;

6) Departament Prawny;

7) Wieloosobowe Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego;

8) Wydział Ochrony Informacji Niejawnych.

4. Minister nadzoruje działalność Narodowego Funduszu Zdrowia.

5. Minister rozstrzyga ewentualne spory kompetencyjne pomiędzy Sekretarzami Stanu, Podsekretarzami Stanu i Dyrektorem Generalnym Ministerstwa Zdrowia.

§ 3.

Sekretarz Stanu Józefa Szczurek-Żelazko:

1) jest członkiem:

a) Komitetu Społecznego Rady Ministrów,

b) Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego,

c) Stałego Komitetu Rady Ministrów,

d) Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu;

2) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:

a) Departament Dialogu Społecznego,

b) Departament Rozwoju Kadr Medycznych,

c) Departament Zdrowia Publicznego w zakresie psychiatrii i uzależnień;

3) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:

a) Agencji Badań Medycznych,

b) Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi,

c) Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie,

d) Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie,

e) Domu Lekarza Seniora im. dr Kazimierza Fritza w Warszawie,

f) Domu Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie,

g) Głównej Biblioteki Lekarskiej im. Stanisława Konopki w Warszawie,

h) Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie,

i) Krajowego Centrum do Spraw AIDS w Warszawie,

j) Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie,

k) Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie,

l) Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie,

m) Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Branicach,

n) Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim,

o) Ośrodka Readaptacyjno-Rehabilitacyjnego w Karczewie,

p) uczelni medycznych.

§ 4.

Sekretarz Stanu Waldemar Kraska:

1) jest członkiem:

a) Komitetu do Spraw Europejskich,

b) Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji;

2) jest przewodniczącym Zespołu Zarządzania Kryzysowego Ministra;

3) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:

a) Biuro Współpracy Międzynarodowej,

b) Departament Bezpieczeństwa,

c) Departament Innowacji,

d) Departament Lecznictwa, z wyłączeniem spraw związanych z:

- taryfikacją świadczeń,

- finansowaniem świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia,

e) Departament Zdrowia Publicznego, z wyłączeniem zakresu psychiatrii i uzależnień;

4) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:

a) Banku Tkanek Oka w Warszawie,

b) Centrum e-Zdrowia,

c) Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie,

d) Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi,

e) Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Warszawie,

f) Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji "Poltransplant" w Warszawie,

g) Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek w Warszawie,

h) Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia w Łodzi,

i) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego,

j) Ośrodka Diagnostyczno-Badawczego Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w Białymstoku.

§ 5.

Podsekretarz Stanu Sławomir Gadomski:

1) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:

a) Departament Budżetu i Finansów,

b) Departament Nadzoru i Kontroli,

c) Departament Oceny Inwestycji;

2) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:

a) Instytutu "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi,

b) Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie,

c) Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie,

d) Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie,

e) Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie,

f) Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi,

g) Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w likwidacji w Sosnowcu,

h) Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie,

i) Instytutu "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie,

j) Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,

k) Narodowego Centrum Krwi w Warszawie,

l) Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie,

m) Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie,

n) Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie,

o) Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie,

p) Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie,

q) regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa,

r) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej w Warszawie,

s) Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu,

t) Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia w Warszawie;

3) wykonuje w imieniu Ministra obowiązki i uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.2)) oraz innych przepisów w zakresie nadzoru nad gospodarką finansową i wykonywaniem budżetu państwa części 46 - zdrowie;

4) wykonuje prawa wynikające z akcji Skarbu Państwa w Specjalistycznym Centrum Medycznym im. Jana Pawła II S.A. z siedzibą w Polanicy-Zdroju.

§ 6.

Podsekretarz Stanu Maciej Miłkowski:

1) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:

a) Departament Lecznictwa w zakresie spraw związanych z taryfikacją świadczeń,

b) Departament Polityki Lekowej i Farmacji;

2) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:

a) Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,

b) Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Porębach koło Zduńskiej Woli,

c) Narodowego Instytutu Leków w Warszawie.

§ 7.

Dyrektor Generalny Anna Goławska:

1) zapewnia funkcjonowanie, warunki działania, organizację pracy oraz realizuje politykę personalną Ministerstwa Zdrowia na podstawie i w zakresie określonym ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 265 i 285);

2) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez Biuro Administracyjne.

§ 8.

1. Sekretarz Stanu Józefa Szczurek-Żelazko odpowiada za bieżącą koordynację spraw parlamentarnych w Ministerstwie Zdrowia.

2. Sekretarze Stanu i Podsekretarze Stanu uczestniczą w posiedzeniach Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz komisji sejmowych i senackich, jeżeli rozpatrywane sprawy należą do zakresu powierzonych im zadań.

§ 9.

1. W ramach ustalonego zakresu czynności Sekretarze Stanu i Podsekretarze Stanu dokonują w szczególności dekretacji kierowanej do Ministra korespondencji i są uprawnieni do podpisywania odpowiedzi na tę korespondencję, a także są upoważnieni do podejmowania rozstrzygnięć w imieniu Ministra, w tym wydawania decyzji administracyjnych.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy spraw zastrzeżonych przez Ministra, jako należących do jego właściwości, w szczególności ponownych interwencji i rozstrzygnięć o charakterze politycznym.

3. Przepis ust. 2 nie dotyczy wydawania w imieniu Ministra decyzji administracyjnych i postanowień w ramach ustalonego, zgodnie z ust. 1 oraz § 10 ust. 1-3, zakresu czynności oraz na podstawie § 10 ust. 4 i 5.

4. Sekretarz Stanu Waldemar Kraska dokonuje dekretacji kierowanych do Ministra interpelacji, oświadczeń senatorskich oraz zapytań poselskich.

5. Sekretarze Stanu i Podsekretarze Stanu wykonują również inne zadania bezpośrednio wskazane przez Ministra.

§ 10.

1. Ministra w czasie jego nieobecności zastępuje i kieruje pracami Ministerstwa Zdrowia Sekretarz Stanu Waldemar Kraska, a w przypadku nieobecności także Sekretarza Stanu Waldemara Kraski - Sekretarz Stanu Józefa Szczurek-Żelazko.

2. W czasie nieobecności w pracy Sekretarzy Stanu lub Podsekretarzy Stanu:

1) Sekretarza Stanu Józefę Szczurek-Żelazko zastępuje Sekretarz Stanu Waldemar Kraska;

2) Sekretarza Stanu Waldemara Kraskę zastępuje Sekretarz Stanu Józefa Szczurek-Żelazko;

3) Podsekretarza Stanu Sławomira Gadomskiego zastępuje Podsekretarz Stanu Maciej Miłkowski;

4) Podsekretarza Stanu Macieja Miłkowskiego zastępuje Podsekretarz Stanu Sławomir Gadomski.

3. Minister może każdorazowo ustalić inny porządek zastępstw.

4. Sekretarze Stanu i Podsekretarze Stanu informują Ministra niezwłocznie na piśmie o zaistnieniu przyczyn, o których mowa w art. 24 § 1-3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695 i 1298).

5. Minister wyłącza Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu z urzędu lub na ich żądanie od udziału w toczącym się przed organem postępowaniu z przyczyn, o których mowa w art. 24 § 1-3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

6. W przypadku wyłączenia, o którym mowa w ust. 5, decyzje administracyjne oraz postanowienia w imieniu Ministra może wydać Sekretarz Stanu lub Podsekretarz Stanu zastępujący wyłączonego Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu, zgodnie z porządkiem zastępstw określonym w ust. 2 i 3.

7. W przypadku gdy zastępujący Sekretarz Stanu lub Podsekretarz Stanu również podlega wyłączeniu, o którym mowa w ust. 5, lub jest nieobecny, decyzje administracyjne oraz postanowienia w imieniu Ministra może wydać na podstawie każdorazowo udzielonego przez Ministra upoważnienia, Sekretarz Stanu lub Podsekretarz Stanu, niepodlegający wyłączeniu od udziału w postępowaniu, także w sprawach spoza ustalonego zakresu czynności.

8. O wyłączeniu Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu oraz o wskazaniu Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu właściwego do udziału w toczącym się przed organem postępowaniu rozstrzyga Minister w drodze postanowienia.

§ 11.

Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 września 2020 r. w sprawie zakresu czynności Sekretarzy Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 71).

§ 12.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


MINISTER ZDROWIA

Adam Niedzielski


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1470 i 1541).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Verum Numerica

Usługi księgowe │Audyt księgowy i podatkowy│ Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama