Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 20 lipca 2021 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw zmian systemowych w zdrowiu publicznym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178 i 1192) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Zespół do spraw koordynacji działań na rzecz systemowych zmian w zdrowiu publicznym, zwany dalej "Zespołem".

2. Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2.

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący - Waldemar Kraska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia;

2) Zastępca Przewodniczącego - Dariusz Poznański, Dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia;

3) Zastępca Przewodniczącego - dr hab. n. o zdr. Grzegorz Juszczyk, Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny;

4) członkowie:

a) Konsultant Krajowy w dziedzinie zdrowia publicznego,

b) przedstawiciel Departamentu Oceny Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia,

c) przedstawiciel Departamentu Innowacji w Ministerstwie Zdrowia,

d) przedstawiciel Biura Komunikacji w Ministerstwie Zdrowia,

e) przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia,

f) przedstawiciel Centrum e-Zdrowia,

g) przedstawiciel Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - PZH - Państwowego Instytutu Badawczego,

h) przedstawiciel Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego,

i) przedstawiciel Narodowego Instytutu Kardiologii im. Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowego Instytutu Badawczego,

j) przedstawiciel Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji;

5) Sekretarz - przedstawiciel Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia.

2. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby niebędące członkami Zespołu, zaproszone przez Przewodniczącego.

§ 3.

Zadaniem Zespołu jest przygotowanie rozwiązań i rekomendacji służących poprawie systemu zdrowia publicznego, w szczególności:

1) opracowanie propozycji systemowych zmian w zdrowiu publicznym, które wynikają z potrzeby rozwoju systemu zdrowia publicznego w Rzeczpospolitej Polskiej oraz stosownych opracowań w tym zakresie;

2) wykonywanie innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw zdrowia w zakresie działania Zespołu.

§ 4.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący.

2. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:

1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;

2) prowadzenie posiedzeń Zespołu;

3) planowanie i organizowanie pracy Zespołu;

4) ustalanie porządku dziennego posiedzenia Zespołu;

5) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;

6) określanie sposobów i terminów wykonania zadań Zespołu;

7) wskazywanie osób odpowiedzialnych za wykonanie zadań Zespołu.

3. Przewodniczący może zlecać sporządzanie ekspertyz, opinii i analiz, niezbędnych do realizacji zadań Zespołu.

4. Zadania Przewodniczącego, w razie jego nieobecności, wykonuje osoba wyznaczona przez Przewodniczącego.

§ 5.

1. Zespół obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w miejscu wyznaczonym przez Przewodniczącego albo w trybie zdalnym z zastosowaniem środków komunikacji elektronicznej.

2. Przewodniczący przekazuje członkom Zespołu zawiadomienie o terminie posiedzenia Zespołu, planowany porządek dzienny posiedzenia oraz materiały będące przedmiotem posiedzenia Zespołu, nie później niż w terminie 3 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia.

3. W szczególnych przypadkach Przewodniczący może zwołać posiedzenie Zespołu bez zachowania terminu, o którym mowa w ust. 2.

4. Z posiedzenia Zespołu jest sporządzany protokół, który podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu, a następnie przekazuje członkom Zespołu do wiadomości.

5. W przypadku prowadzenia prac Zespołu w trybie obiegowym, członkowie przesyłają wymagane dokumenty i informacje bezpośrednio do Sekretarza, w terminie i formie wskazanych przez Przewodniczącego.

6. Zespół podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zespołu. Głosowania są jawne.

7. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

8. Zespół może podejmować decyzje w trybie obiegowym z zastosowaniem środków komunikacji elektronicznej.

9. Uchwały podpisuje Przewodniczący i Sekretarz.

§ 6.

1. Za udział w posiedzeniach Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie.

2. Zamiejscowym członkom Zespołu nie przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu

3. Wydatki związane z działalnością Zespołu są pokrywane z budżetu państwa, z części 46 - Zdrowie, działu 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85195 - Pozostała działalność, ze środków pozostających w dyspozycji Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia.

§ 7.

Obsługę organizacyjno-techniczną prac Zespołu zapewnia Departament Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia.

§ 8.

Pierwsze posiedzenie Zespołu jest zwoływane przez Przewodniczącego nie później niż w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia.

§ 9.

Zespół zakończy swoją działalność z dniem przedstawienia ministrowi właściwemu do spraw zdrowia rozwiązań i rekomendacji, o których mowa w § 3 pkt 1, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 10.

Zarządzenie traci moc z dniem 1 stycznia 2022 r.

§ 11.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA
Adam Niedzielski


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-07-20
  • Data wejścia w życie: 2021-07-21
  • Data obowiązywania: 2021-07-21
  • Dokument traci ważność: 2022-01-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe