REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 12

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 14 lutego 2024 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania kryteriów programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności obejmującego procedury medycznie wspomaganej prokreacji, w tym zapłodnienie pozaustrojowe prowadzone w ośrodku medycznie wspomaganej prokreacji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188 oraz z 2023 r. poz. 1195, 1234 i 1641) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół do spraw opracowania kryteriów programu polityki zdrowotnej w zakresie finasowania leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego, o którym mowa w art. 48a ust. 16a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 146), zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2.

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodnicząca - Pani Dagmara Korbasińska - przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia;

2) prof. dr hab. n. med. Mariusz Bidziński - konsultant krajowy w dziedzinie ginekologii onkologicznej, kierownik Kliniki Ginekologii Onkologicznej w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowym Instytucie Badawczym;

3) prof. dr hab. n. med. Robert Zygmunt Spaczyński - konsultant krajowy w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości;

4) prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś - konsultant krajowy w dziedzinie perinatologii;

5) prof. dr hab. n. med. Rafał Kurzawa - Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii;

6) dr hab. n. med. prof. CMKP Michał Ciebiera - Dyrektor Warszawskiego Instytutu Zdrowia Kobiet, p.o. Kierownika Kliniki II Klinika Położnictwa i Ginekologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego;

7) dr n. med. Damian Warzecha - Ordynator Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Warszawskiego Szpitala Południowego sp. z o.o.;

8) Pani Marta Górna - przedstawiciel Stowarzyszenia na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji „Nasz Bocian”;

9) dr n. med. Joanna Kufel-Grabowska - Przewodnicząca Sekcji Płodności w Chorobie Nowotworowej Polskiego Towarzystwa Onkologicznego;

10) prof. dr hab. n. med. Krzysztof Łukaszuk - Gdański Uniwersytet Medyczny;

11) prof. dr hab. n. med. Michał Radwan - Przewodniczący Sekcji Płodności i Niepłodności Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników;

12) przedstawiciel Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji;

13) przedstawiciel Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia;

14) sekretarz - przedstawiciel Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 5-11, wyrażają pisemną zgodę na udział w pracach Zespołu.

3. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby niebędące jego członkami, zaproszone przez Przewodniczącego.

4. Osoby, o których mowa w ust. 1 i 3, są obowiązane do zachowania poufności informacji związanych z działalnością Zespołu.

§ 3.

Do zadań Zespołu należy opracowanie kryteriów programu polityki zdrowotnej w zakresie finasowania leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego, o którym mowa w art. 48a ust. 16a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanego dalej „programem”, zawierających w szczególności:

1) kryteria włączenia pary do programu oraz kryteria wykluczenia pary z programu, uwzględniające w szczególności wiek kobiety, w którym można osiągnąć najwyższą skuteczność procedury zapłodnienia pozaustrojowego oraz inne niezbędne warunki;

2) kryteria wyboru realizatorów programu;

3) medyczne założenia dla przeprowadzenia procedury zapłodnienia pozaustrojowego obejmujące w szczególności zakres procedury oraz liczbę realizowanych dla pary cykli zapłodnienia pozaustrojowego;

4) zasady finansowania poszczególnych procedur leczenia niepłodności i leków w ramach programu;

5) założenia dla zabezpieczenia płodności na przyszłość, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności (Dz. U. z 2020 r. poz. 442).

§ 4.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący.

2. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:

1) planowanie i organizowanie prac Zespołu;

2) zwoływanie posiedzeń Zespołu;

3) ustalanie porządku dziennego posiedzeń Zespołu;

4) prowadzenie posiedzeń Zespołu;

5) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;

6) podpisywanie protokołów z posiedzeń Zespołu;

7) określanie sposobów i terminów wykonania zadań Zespołu;

8) informowanie ministra właściwego do spraw zdrowia o bieżącej działalności Zespołu, w tym o stanie realizacji zadań, o których mowa w § 3.

3. Przewodniczący może zlecać sporządzanie ekspertyz, opinii i analiz, niezbędnych do realizacji zadań Zespołu.

4. W przypadku nieobecności Przewodniczącego pracami kieruje wskazany przez niego członek Zespołu.

§ 5.

1. Zespół obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w siedzibie Ministerstwa Zdrowia albo w innym miejscu wyznaczonym przez Przewodniczącego.

2. Posiedzenia mogą odbywać się także w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, przy uwzględnieniu możliwości technicznych i rozwiązań organizacyjnych funkcjonujących w Ministerstwie Zdrowia.

3. Przewodniczący przekazuje członkom Zespołu zawiadomienie o terminie, miejscu i formie posiedzenia Zespołu, planowany porządek dzienny posiedzenia Zespołu oraz materiały będące przedmiotem posiedzenia Zespołu, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, nie później niż w terminie 3 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia.

4. W przypadku posiedzenia Zespołu w trybie zdalnym, członkowie Zespołu przesyłają wymagane dokumenty i informacje bezpośrednio do sekretarza, w terminie i formie wskazanych przez Przewodniczącego.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może zwołać posiedzenie Zespołu bez zachowania terminu, o którym mowa w ust. 3.

6. Z posiedzenia Zespołu jest sporządzany protokół.

7. Zespół może prowadzić prace w trybie obiegowym w drodze korespondencyjnego uzgadniania stanowisk.

8. W przypadku prowadzenia prac w trybie obiegowym, członkowie Zespołu przesyłają wymagane dokumenty i informacje bezpośrednio do sekretarza, w terminie i formie wskazanych przez Przewodniczącego.

§ 6.

1. Zespół podejmuje decyzje w drodze głosowania, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 8 członków Zespołu, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-13.

2. Głosowanie, o którym mowa w ust. 1, może odbywać się w trybie obiegowym w drodze korespondencyjnego uzgadniania stanowisk.

3. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

4. Głosowania są jawne.

§ 7.

1. Za udział w posiedzeniach Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie.

2. Zamiejscowym członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 2 ust. 3, przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2190).

3. Wydatki związane z działalnością Zespołu są pokrywane z budżetu państwa, z części 46 - Zdrowie, działu 851 - Ochrona zdrowia, rozdziału 85195 - Pozostała działalność, ze środków pozostających w dyspozycji Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia.

§ 8.

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia.

§ 9.

Pierwsze posiedzenie Zespołu jest zwoływane przez Przewodniczącego, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia.

§ 10.

1. Przewodniczący przedkłada ministrowi właściwemu do spraw zdrowia kryteria, o których mowa w § 3, nie później niż w terminie do dnia 29 marca 2024 r.

2. Zespół zakończy pracę z dniem przekazania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia kryteriów, o których mowa w § 3.

§ 11.

Zarządzenie traci moc z dniem 30 marca 2024 r.

§ 12.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA
Izabela Leszczyna


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 2704).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-02-15
  • Data wejścia w życie: 2024-02-16
  • Data obowiązywania: 2024-02-16
  • Dokument traci ważność: 2024-03-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA