REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 41

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 13 czerwca 2024 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw organizacji profilaktyki i opieki zdrowotnej dla osób starszych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188, z 2023 r. poz. 1195, 1234 i 1641 oraz z 2024 r. poz. 834) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół do spraw organizacji profilaktyki i opieki zdrowotnej dla osób starszych, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2.

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący - Dyrektor lub Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia;

2) sekretarz - przedstawiciel Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia;

3) członkowie Zespołu:

a) Dyrektor albo Zastępca Dyrektora Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia,

b) Pełnomocnik Ministra Zdrowia do spraw profilaktyki zdrowotnej i współpracy międzyresortowej w tym zakresie,

c) Konsultant Krajowy w dziedzinie geriatrii,

d) Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej,

e) Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego,

f) Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego,

g) Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej,

h) przedstawiciel Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - Państwowego Instytutu Badawczego,

i) przedstawiciel Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej w Narodowym Funduszu Zdrowia,

j) przedstawiciel Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,

k) przedstawiciel Związku Powiatów Polskich,

l) przedstawiciel Naczelnej Izby Lekarskiej,

m) przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego,

n) przedstawiciel Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia,

o) przedstawiciel Departamentu Analiz i Strategii w Ministerstwie Zdrowia.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. c-m, wyrażają pisemną zgodę na udział w pracach Zespołu.

3. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby niebędące jego członkami, zaproszone przez Przewodniczącego.

§ 3.

Do zadań Zespołu należy:

1) przygotowanie raportu zawierającego rozwiązania i rekomendacje w zakresie organizacji profilaktyki i opieki zdrowotnej dla osób starszych, z uwzględnieniem różnych grup wiekowych;

2) wykonywanie innych zadań zleconych przez Przewodniczącego w zakresie właściwości Zespołu.

§ 4.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący.

2. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:

1) planowanie i organizowanie prac Zespołu;

2) zwoływanie posiedzeń Zespołu;

3) ustalanie porządku dziennego posiedzeń Zespołu;

4) prowadzenie posiedzeń Zespołu;

5) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;

6) występowanie do instytucji zewnętrznych o udostępnienie informacji i dokumentów niezbędnych do prac Zespołu;

7) określanie sposobów i terminów wykonania zadań Zespołu;

8) wskazywanie osób odpowiedzialnych za wykonanie zadań Zespołu;

9) informowanie ministra właściwego do spraw zdrowia o bieżącej działalności Zespołu.

3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, jego zadania wykonuje wskazany przez Przewodniczącego członek Zespołu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 lit. a, n lub o.

§ 5.

1. Zespół obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w trybie:

1) stacjonarnym w siedzibie Ministerstwa Zdrowia albo w innym miejscu wyznaczonym przez Przewodniczącego;

2) zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, przy uwzględnieniu możliwości technicznych i rozwiązań organizacyjnych funkcjonujących w Ministerstwie Zdrowia.

2. Zawiadomienie o terminie, miejscu i formie posiedzenia Zespołu, planowany porządek dzienny posiedzenia oraz materiały będące przedmiotem posiedzenia Zespołu, Przewodniczący przekazuje członkom Zespołu, nie później niż w terminie 3 dni roboczych przed wyznaczonym terminem posiedzenia.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może zwołać posiedzenie Zespołu bez zachowania terminu, o którym mowa w ust. 2.

4. Zespół może podejmować decyzje w trybie obiegowym, za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

5. W przypadku prowadzenia prac w trybie obiegowym, członkowie przesyłają wymagane dokumenty i informacje do sekretarza, w terminie i formie wskazanych przez Przewodniczącego.

6. Zespół podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zespołu.

7. Głosowania są jawne. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 6.

1. Za udział w posiedzeniach Zespołu osobom, o których mowa w § 2 ust. 1 i 3, nie przysługuje wynagrodzenie.

2. Zamiejscowym członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 2 ust. 3, przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2190).

3. Wydatki związane z działalnością Zespołu są pokrywane z budżetu państwa, z części 46 - Zdrowie, działu 851 - Ochrona zdrowia, rozdziału 85195 - Pozostała działalność, ze środków pozostających w dyspozycji Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia.

§ 7.

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia.

§ 8.

Przewodniczący zwołuje pierwsze posiedzenie Zespołu w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia.

§ 9.

Zespół przedstawia ministrowi właściwemu do spraw zdrowia raport, o którym mowa w § 3 pkt 1, w terminie do dnia 30 kwietnia 2025 r.

§ 10.

Zespół zakończy swoją działalność z dniem akceptacji przez ministra właściwego do spraw zdrowia raportu, o którym mowa w § 3 pkt 1, nie później niż do dnia 30 czerwca 2025 r.

§ 11.

Zarządzenie traci moc z dniem 1 lipca 2025 r.

§ 12.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA
wz. Ministra Zdrowia
Sekretarz Stanu
Wojciech Konieczny


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 2704).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-06-14
  • Data wejścia w życie: 2024-06-15
  • Data obowiązywania: 2024-06-15
  • Dokument traci ważność: 2025-07-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA