REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 46

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 13 czerwca 2024 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie Banku Tkanek Oka

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.2)) oraz art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188, z 2023 r. poz. 1195, 1234 i 1641 oraz z 2024 r. poz. 834) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie Banku Tkanek Oka (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 46 oraz z 2022 r. poz. 126) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 do zarządzenia:

a) w § 3 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. Dyrektor kieruje Bankiem przy pomocy Kierownika Działu Koordynatorów Pobierania Tkanek Oka i Głównego Księgowego.

4. Pracowników na stanowiska, o których mowa w ust. 3, zatrudnia Dyrektor.”,

b) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. W skład Banku wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska:

1) Dział do Spraw Finansowych i Osobowych;

2) Dział Koordynatorów Pobierania Tkanek Oka;

3) Inspektor Ochrony Danych;

4) Radca Prawny;

5) Stanowisko do Spraw Administracyjnych i Zamówień Publicznych;

6) Stanowisko do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego;

7) Stanowisko do Spraw Informatycznych.”;

2) załącznik nr 2 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


MINISTER ZDROWIA
wz. Ministra Zdrowia
Sekretarz Stanu

Wojciech Konieczny


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 2704).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872 oraz z 2024 r. poz. 858.

Załącznik 1. [REGULAMIN ORGANIZACYJNY BANKU TKANEK OKA]

Załącznik do zarządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 13 czerwca 2024 r. (poz. 46)

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BANKU TKANEK OKA

§ 1. Do zadań Banku Tkanek Oka, zwanego dalej „Bankiem”, należy:

1) podejmowanie działań mających na celu realizację przedmiotu działalności Banku, określonego w § 2 załącznika nr 1 do zarządzenia;

2) promocja transplantologii tkanek oka w kraju, w celu zapewnienia wykonywania wystarczającej w stosunku do potrzeb liczby operacji przeszczepiania tkanek oka;

3) udzielanie konsultacji i szkolenie okulistów z ośrodków przeszczepiających tkanki oka na terytorium kraju, w zakresie pobierania tkanek oka i ich transportu na terenie kraju;

4) współdziałanie z organizacjami i stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi w zakresie pozyskiwania tkanek oka;

5) przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz Krajowej Radzie Transplantacyjnej, rocznego sprawozdania z działalności Banku i wniosków wynikających z pracy Banku, w terminie do dnia 31 marca każdego roku następującego po roku kalendarzowym, którego dotyczy sprawozdanie;

6) realizacja innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2. 1. Dyrektor, zapewnia prawidłowe i sprawne funkcjonowanie Banku.

2. Dyrektor odpowiedzialny jest w szczególności za:

1) realizację zadań Banku;

2) zarządzanie majątkiem Banku;

3) ustalenie i nadzorowanie przestrzegania regulaminu pracy;

4) sporządzanie rocznych planów finansowych i sprawozdań z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania;

5) zapewnienie nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową i dyscypliną pracy w Banku;

6) ustalanie procedur kontrolnych i monitorowanie ich realizacji;

7) realizację zadań w zakresie kontroli zarządczej.

3. Dyrektor dokonuje przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach zatwierdzonego dla Banku na dany rok planu finansowego wydatków, na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia, z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.1)), zwanej dalej „ustawą o finansach publicznych”.

4. Dyrektor jest przełożonym pracowników Banku oraz wykonuje w stosunku do nich czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.

5. W razie nieobecności Dyrektora zastępuje go Kierownik Działu Koordynatorów Pobierania Tkanek Oka, zwany dalej „Kierownikiem”, a w razie nieobecności Kierownika, inny upoważniony przez Dyrektora pracownik Banku.

6. Dyrektorowi podlegają bezpośrednio:

1) Dział do Spraw Finansowych i Osobowych;

2) Dział Koordynatorów Pobierania Tkanek Oka;

3) Inspektor Ochrony Danych;

4) Radca Prawny;

5) Stanowisko do Spraw Administracyjnych i Zamówień Publicznych;

6) Stanowisko do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego;

7) Stanowisko do Spraw Informatycznych.

§ 3. 1. Do zadań Kierownika należy:

1) przygotowywanie projektów pism, zarządzeń wewnętrznych i decyzji przekazywanych do podpisu Dyrektorowi;

2) nadzór nad czynnościami związanymi z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, alokacją i dystrybucją tkanek oka;

3) merytoryczny nadzór nad przestrzeganiem wymogów dotyczących pobierania, przechowywania, przetwarzania, alokacji i dystrybucji tkanek oka zgodnie z obowiązującymi procedurami i standardami;

4) merytoryczny nadzór nad realizacją zadań, o których mowa w § 1 pkt 2-5;

5) wykonywanie zadań określonych w § 5 ust. 2 oraz innych zadań zleconych przez Dyrektora.

2. W czasie nieobecności Dyrektora, zastępuje go Kierownik, który oprócz zadań określonych w ust. 1, jest obowiązany realizować zadania określone w § 2 ust. 1.

3. W razie nieobecności Dyrektora, Kierownik jest obowiązany do prowadzenia korespondencji zewnętrznej w zakresie niezbędnym do zapewnienia ciągłości funkcjonowania Banku, na podstawie udzielonego przez Dyrektora pełnomocnictwa.

§ 4. Do zadań Głównego Księgowego należy:

1) prowadzenie rachunkowości Banku;

2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;

3) dokonywanie wstępnej kontroli:

a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi i stanowiskami;

4) przedkładanie propozycji przeniesień wydatków w zakresie właściwego rozdziału budżetu;

5) opracowywanie rocznych planów finansowych i sprawozdań z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i środków pozabudżetowych oraz ich rozdysponowania we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi i stanowiskami;

6) bieżąca analiza stanu realizacji planu finansowego i dokonywanie analiz oceny ryzyka we współpracy w tym zakresie z pracownikami Banku;

7) analiza zasadności, celowości i poziomu wykorzystania środków finansowych;

8) opracowywanie projektów przepisów porządkowych wynikających z zakresu powierzonych obowiązków;

9) współpraca przy opracowywaniu wniosków dotyczących planowanych do realizacji zadań w ramach zamówień publicznych;

10) współpraca w zakresie dokonywania analizy ryzyka w ramach kontroli zarządczej, o której mowa w ustawie o finansach publicznych;

11) wykonywanie zadań określonych w § 5 ust. 2 oraz wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

§ 5. 1. Główny Księgowy kieruje pracą Działu do Spraw Finansowych i Osobowych. Kierownik nadzoruje pracę Działu Koordynatorów Pobierania Tkanek Oka.

2. Do podstawowych zadań Głównego Księgowego oraz Kierownika, należy:

1) planowanie i bieżące organizowanie pracy w podległych komórkach organizacyjnych oraz sprawowanie merytorycznego nadzoru nad realizacją ich zadań;

2) organizowanie pracy i podział zadań pomiędzy poszczególnych pracowników podległej komórki organizacyjnej;

3) podpisywanie dokumentów w zakresie udzielonych przez Dyrektora upoważnień;

4) parafowanie pism przygotowywanych w podległej komórce organizacyjnej;

5) występowanie z wnioskami do Dyrektora w sprawach dotyczących stosunków pracy pracowników podległej komórki organizacyjnej oraz opiniowanie wniosków pracowników kierowanych w tych sprawach do Dyrektora;

6) opiniowanie wniosków urlopowych pracowników podległej komórki organizacyjnej;

7) opracowywanie projektów zakresów czynności pracowników podległej komórki organizacyjnej;

8) przygotowywanie merytorycznych sprawozdań i informacji dotyczących pracy podległej komórki organizacyjnej w zakresie i terminach określonych przez Dyrektora;

9) sprawowanie nadzoru nad dyscypliną pracy pracowników podległej komórki organizacyjnej;

10) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi i samodzielnymi stanowiskami.

§ 6. Do zadań Działu do Spraw Finansowych i Osobowych, należy:

1) obsługa finansowa i księgowa w zakresie zadań finansowanych z budżetu państwa oraz prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych;

2) planowanie zapotrzebowania i uruchamiania środków budżetowych w podziale na rozdziały i paragrafy;

3) monitorowanie należności i zobowiązań wynikających z akceptowanych dokumentów źródłowych;

4) bieżące kontrolowanie oraz ewidencjonowanie dokumentów finansowo-księgowych w systemie komputerowym;

5) prowadzenie działalności socjalnej w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, we współpracy z Komisją Socjalną;

6) prowadzenie ewidencji majątku trwałego i wyposażenia w systemie komputerowym;

7) sporządzanie rozliczeń inwentaryzacji składników majątkowych Banku;

8) opracowywanie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków;

9) sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych z realizacji dochodów i wydatków budżetowych;

10) prowadzenie spraw dotyczących obliczania i wypłat wynagrodzeń pracowników Banku, wypłacanie wynagrodzeń z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych oraz naliczanie i odprowadzanie podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, a także składanie sprawozdań w tym zakresie;

11) sporządzanie analiz, zestawień statystycznych, sprawozdawczości oraz informacji dotyczących spraw personalnych;

12) prowadzenie dokumentacji pracowniczej oraz komputerowego systemu baz danych kadrowych (od momentu nawiązania stosunku pracy do momentu jego ustania);

13) prowadzenie ewidencji czasu pracy i absencji chorobowej pracowników Banku;

14) prowadzenie rejestru delegacji służbowych oraz rejestru szkoleń pracowników Banku;

15) prowadzenie spraw związanych z przejściem pracowników Banku na emeryturę lub rentę;

16) administrowanie funduszem wynagrodzeń, w tym sporządzanie prognoz i analiz dotyczących wykonania funduszu wynagrodzeń;

17) organizowanie i sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny pracy w Banku;

18) prowadzenie ewidencji pełnomocnictw i upoważnień udzielanych przez Dyrektora;

19) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi i samodzielnymi stanowiskami;

20) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Głównego Księgowego.

§ 7. Do zadań Działu Koordynatorów Pobierania Tkanek Oka, należy:

1) zbieranie wywiadu medycznego i środowiskowego dotyczącego potencjalnych dawców;

2) koordynowanie i uczestniczenie w czynnościach pobierania tkanek oka;

3) współpraca z Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnym do Spraw Transplantacji „Poltransplant” w zakresie pobrań wielonarządowych na terytorium kraju;

4) przechowywanie, przetwarzanie, alokacja i dystrybucja tkanek oka do ośrodków przeszczepiających tkanki oka na terytorium kraju w oparciu o krajową listę osób oczekujących na przeszczepienie, według obowiązujących standardów i procedur;

5) prowadzenie dokumentacji obowiązującej w bankach tkanek;

6) współpraca z innymi bankami tkanek, w tym stowarzyszonymi w Europejskiej Federacji Banków Tkanek Oka;

7) sporządzanie sprawozdawczości z działalności Banku;

8) promowanie transplantologii tkanek oka w kraju w celu zapewnienia wykonywania wystarczającej w stosunku do potrzeb liczby operacji przeszczepiania tkanek oka;

9) udzielanie konsultacji i szkolenie okulistów z ośrodków przeszczepiających tkanki oka na terytorium kraju, w zakresie pobierania tkanek oka i ich transportu na terenie kraju;

10) współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi w zakresie pozyskiwania tkanek oka;

11) przygotowywanie rocznego sprawozdania z działalności i wniosków wynikających z pracy Banku, celem przedstawiania ich ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz Krajowej Radzie Transplantacyjnej do dnia 31 marca każdego roku następującego po roku kalendarzowym, którego dotyczy sprawozdanie;

12) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Kierownika.

§ 8. 1. Do zadań Inspektora Ochrony Danych należy:

1) informowanie Banku (administratora danych lub podmiotu przetwarzającego) oraz pracowników Banku, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, z 04.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 04.03.2021, str. 35), zwanego dalej „RODO”, oraz doradzanie im w przedmiotowym zakresie;

2) monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów o ochronie danych osobowych oraz polityk wewnętrznych Banku (podział obowiązków, działania zwiększające wiedzę, szkolenia pracowników, audyty);

3) udzielanie na żądanie Dyrektora rekomendacji co do oceny skutków dla ochrony danych osobowych oraz monitorowanie ich wykonania;

4) współpraca z organem nadzorczym - Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5) pełnienie funkcji osoby kontaktowej dla organu nadzorczego podczas konsultacji lub kontroli;

6) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych wraz z wykonywaniem praw przysługujących im na podstawie RODO;

7) prowadzenie rejestru czynności przetwarzania i rejestru kategorii czynności przetwarzania;

8) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi i samodzielnymi stanowiskami;

9) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, mogą być realizowane na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej.

§ 9. 1. Do zadań Radcy Prawnego należy:

1) sporządzanie, opiniowanie projektów umów i porozumień, a także udział w procesie uzgadniania tych projektów;

2) sporządzanie opinii prawnych;

3) udzielanie porad prawnych i dokonywanie wykładni przepisów prawa, pozostających w zakresie działalności Banku;

4) udzielanie informacji o obowiązujących przepisach prawa;

5) opiniowanie projektów aktów prawnych i projektów założeń do aktów prawnych dotyczących działalności Banku;

6) informowanie Dyrektora o uchybieniach i nieprawidłowościach w zakresie funkcjonowania Banku oraz skutkach tych uchybień;

7) wykonywanie innych zadań w zakresie obsługi prawnej wynikających z odrębnych przepisów;

8) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi i samodzielnymi stanowiskami oraz pracownikami Banku;

9) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, mogą być realizowane na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, zawartej z osobą wykonująca zawód radcy prawnego albo na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z kancelarią prowadzoną przez radcę prawnego lub adwokata.

§ 10. 1. Do zadań Stanowiska do Spraw Administracyjnych i Zamówień Publicznych należy:

1) zapewnienie spełniania przez Bank wymogów wynikających z przepisów ustawy z dnia 11 stycznia 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 i 1720);

2) opracowywanie, przy współpracy z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi i stanowiskami, wniosków o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

3) realizacja zadań w zakresie dokumentowania czynności w ramach kontroli zarządczej na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych;

4) przygotowywanie projektów pism w korespondencji pomiędzy Bankiem a podmiotami publicznymi i podmiotami z sektora prywatnego;

5) opiniowanie współpracy z jednostkami sektora finansów publicznych w ramach wykonywanych zadań statutowych;

6) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi i samodzielnymi stanowiskami;

7) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Kierownika.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, mogą być realizowane na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej.

§ 11. 1. Do zadań Stanowiska do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego należy:

1) w zakresie spraw bezpieczeństwa i higieny pracy:

a) przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

b) przekazywanie Dyrektorowi informacji o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z propozycjami likwidacji tych zagrożeń,

c) opracowywanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy dla poszczególnych stanowisk pracy,

d) udział w ustalaniu przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywaniu wniosków wynikających z badania okoliczności i przyczyn tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, z propozycjami rozwiązań mających na celu zapobieganie wypadkom i zachorowaniom, a także kontroli realizacji propozycji przedstawionych we wnioskach,

e) prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,

f) udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy,

g) dobór optymalnych środków ochrony indywidualnej na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe,

h) prowadzenie szkoleń wstępnych nowo zatrudnianych pracowników w formie instruktażu ogólnego oraz udział w organizowaniu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,

i) współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich,

j) inicjowanie i rozwijanie na terenie Banku różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy;

2) w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego:

a) bieżące nadzorowanie stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz planowanie wyposażenia pomieszczeń Banku w podręczny sprzęt gaśniczy i urządzenia przeciwpożarowe,

b) przeprowadzanie kontroli stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz opracowywanie zaleceń pokontrolnych i składanie informacji o stopniu ich realizacji,

c) organizowanie szkoleń pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

d) współpraca z terenowo właściwą komendą Państwowej Straży Pożarnej;

3) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi i samodzielnymi stanowiskami;

4) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, mogą być realizowane na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej.

§ 12. 1. Do zadań Stanowiska do Spraw Informatycznych należy:

1) zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemów informatycznych ewidencji gospodarki finansowo-księgowej i kadrowo-płacowej;

2) zarządzanie i bieżący nadzór nad funkcjonowaniem sieci komputerowej w Banku;

3) podejmowanie odpowiednich działań w przypadku wykrycia naruszenia zabezpieczeń systemów teleinformatycznych lub podejrzenia takiego naruszenia;

4) monitorowanie dostępu użytkowników do systemów teleinformatycznych Banku;

5) przedkładanie Dyrektorowi propozycji dotyczących aktualizacji koncepcji informatyzacji Banku;

6) udział w pracach komisji przetargowych przy postępowaniach związanych z udzielaniem zamówień publicznych na dostawy, roboty i usługi związane z funkcjonowaniem sieci komputerowej i zabezpieczeń systemów teleinformatycznych oraz sprawowanie merytorycznego nadzoru nad realizacją udzielonych w tym zakresie zamówień publicznych;

7) udział w zarządzaniu stroną internetową Banku we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi i stanowiskami;

8) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi i samodzielnymi stanowiskami;

9) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, mogą być realizowane na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej.

§ 13. Obieg dokumentów, w tym dokumentów finansowo-księgowych, regulują odrębne przepisy.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872 oraz z 2024 r. poz. 858.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-06-18
  • Data wejścia w życie: 2024-07-03
  • Data obowiązywania: 2024-07-03

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA