reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 1 kwietnia 2009 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej

Na podstawie art. 148 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 5, poz. 22 z późn. zm.2) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 83 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W wydziałach cywilnych sądów rejonowych prowadzi się repertoria [st]:

„Nc” – dla spraw cywilnych podlegających rozpoznaniu w postępowaniu nakazowym i upominawczym,

„C-upr” – dla spraw cywilnych podlegających rozpoznaniu w procesie w postępowaniu uproszczonym, dla których nie jest właściwy tryb nakazowy lub upominawczy,

„C” – dla pozostałych spraw cywilnych podlegających rozpoznaniu w procesie, wszczętych na skutek pozwu lub skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego,

„Ns” – dla spraw cywilnych podlegających rozpoznaniu w postępowaniu nieprocesowym,

„Co” – dla innych spraw cywilnych, w szczególności: o odtworzenie akt, o wyłączenie sędziego, jeżeli wniosek został przekazany z innego wydziału lub sądu, o zwolnienie od kosztów sądowych (takie w postępowaniu wieczysto-księgowym), podlegających rozpoznaniu w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym, w tym wniosków dotyczących Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego, ze skargi na czynności komornika, rejestracji protokołów i wniosków przeznaczonych dla innych sądów lub dla sądu właściwego, lecz zgłoszonych przed wytoczeniem powództwa, wniosków o wyjawienie majątku, o nadanie klauzuli wykonalności oraz wniosków stron o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem w sprawach, w których zawarta została umowa o mediację.”;

2) w § 84 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W wydziałach cywilnych sądów okręgowych prowadzi się repertoria [st]:

„Nc” – dla spraw cywilnych podlegających rozpoznaniu w postępowaniu nakazowym i upominawczym,

„C” – dla pozostałych spraw cywilnych podlegających rozpoznaniu w procesie, wszczętych na skutek pozwu lub skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego,

„Ns” – dla spraw cywilnych podlegających rozpoznaniu w postępowaniu nieprocesowym,

„Co” – dla innych spraw cywilnych, a w szczególności: o wyznaczenie sądu, odtworzenie akt, nadanie klauzuli wykonalności, wyłączenie sędziego, jeżeli wniosek został przekazany z innego wydziału lub sądu, uznanie orzeczenia sądu zagranicznego lub stwierdzenie wykonalności takiego orzeczenia,

„Ca” – dla spraw cywilnych przedstawionych z apelacjami od orzeczeń rejonowych oraz skarg na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych,

„Cz” – dla spraw cywilnych przedstawionych z zażaleniami na postanowienia i zarządzenia wydane w postępowaniu przed sądami rejonowymi.”;

3) § 147 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 147. 1. W sądzie rejonowym, w którym utworzony został wydział (wydziały) gospodarczy, prowadzi się repertoria [st]:

„GNc” – dla spraw gospodarczych podlegających rozpoznaniu w postępowaniu nakazowym i upominawczym,

„GC” – dla pozostałych spraw gospodarczych podlegających rozpoznaniu w procesie, wszczętych na skutek pozwu lub skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego,

„GNs” – dla spraw gospodarczych podlegających rozpoznaniu w postępowaniu nieprocesowym,

„GCo” – dla innych spraw gospodarczych, a w szczególności: spraw o odtworzenie akt, o wyłączenie sędziego, jeżeli wniosek został przekazany z innego wydziału lub sądu, spraw podlegających rozpoznaniu w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym, ze skargi na czynności komornika, wniosków o wyjawienie majątku, o nadanie klauzuli wykonalności oraz wniosków stron o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem w sprawach, w których zawarta została umowa o mediację.”;

4) w § 148 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W sądzie okręgowym, w którym utworzony został wydział gospodarczy, prowadzi się repertoria [st]:

„GNc” – dla spraw gospodarczych podlegających rozpoznaniu w postępowaniu nakazowym i upominawczym,

„GC” – dla pozostałych spraw gospodarczych podlegających rozpoznaniu w procesie, wszczętych na skutek pozwu lub skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego,

„GNs” – dla spraw gospodarczych podlegających rozpoznaniu w postępowaniu nieprocesowym,

„GCo” – dla innych spraw gospodarczych, a w szczególności o: wyznaczenie sądu, odtworzenie akt, nadanie klauzuli wykonalności, wyłączenie sędziego, jeżeli wniosek został przekazany z innego wydziału lub sądu,

„Ga”– dla spraw gospodarczych przedstawionych z apelacjami od orzeczeń sądów rejonowych oraz skarg na wyroki i postanowienia zespołu arbitrów przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych,

„Gz” – dla spraw gospodarczych przedstawionych z zażaleniami na postanowienia i zarządzenia wydane w postępowaniu przed sądami rejonowymi.”;

5) § 198 otrzymuje brzmienie:

„1. W wydziałach gospodarczych dla spraw upadłościowych i naprawczych (sekcjach) oraz w wydziałach gospodarczych właściwych dla sądów upadłościowych i naprawczych, w których nie wyodrębniono organizacyjnie sekcji upadłościowej, prowadzi się [st]:

– repertorium „GU” – dla spraw o ogłoszenie upadłości, w tym wniosków osób, do których mają zastosowanie przepisy tytułu V części trzeciej ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, dla spraw o wtórne postępowanie upadłościowe oraz o uznanie zagranicznego postępowania upadłościowego, a także o uchylenie i zmianę orzeczenia o uznaniu,

– repertorium „GUp” – dla spraw upadłościowych po ogłoszeniu upadłości, w tym dla wtórnych postępowań upadłościowych,

– repertorium „GN” – dla spraw z zakresu postępowania naprawczego,

– repertorium „Gzd” – dla spraw o zakaz prowadzenia działalności gospodarczej,

– repertorium „GUo” – dla wszczętych przed sądem upadłościowym spraw rozpoznawanych według przepisów o procesie, w szczególności powództwa o wyłączenie z masy upadłości,

– wykaz „GUu” – dla spraw o zmianę i uchylenie układu zawartego w postępowaniu upadłościowym i naprawczym,

– kontrolkę „GUz” – dla zażaleń rozpoznawanych przez sąd upadłościowy,

– kontrolkę „GUk” – dla środków odwoławczych rozpoznawanych przez sędziego komisarza.

2. Wnioski osób, do których mają zastosowanie przepisy tytułu V części trzeciej ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, wyróżnia się w repertoriach „GU” i „GUp” poprzez oznaczenie literowe „of” na lewym marginesie. W taki sam sposób wyróżnia się w kontrolkach „GUz” i „GUk” zażalenia rozpoznawane przez sąd upadłościowy i środki odwoławcze rozpoznawane przez sędziego komisarza, wpływające w sprawach upadłościowych osób, do których mają zastosowanie przepisy tytułu V części trzeciej ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze.

3. Do repertoriów i wykazów, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy działu V – Biurowość w sprawach gospodarczych, z zachowaniem przepisów poniższych.

4. Skorowidz alfabetyczno-numerowy, kontrolkę terminowego sporządzania uzasadnień orzeczeń i załatwiania środków odwoławczych oraz kontrolkę „Wab” prowadzi się według przepisów ogólnych.

5. Księgi biurowe i inne urządzenia ewidencyjne mogą być również prowadzone w systemie informatycznym.”;

6) w § 200:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W rubryce „Sposób prowadzenia postępowania” określa się, czy ogłoszono upadłość obejmującą likwidację majątku, czy z możliwością układu, a także czy upadły będzie sprawował zarząd i w jakim zakresie, w razie zmiany sposobu prowadzenia postępowania lub zakresu zarządu wpisuje się datę postanowienia o zmianie oraz aktualny sposób prowadzenia postępowania i przekreśla poprzedni wpis; w przypadku osób, do których mają zastosowanie przepisy tytułu V części trzeciej ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze zaznacza się, czy upadły prowadzi likwidację masy upadłości.”;

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W przypadku uchylenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania w rubryce „Uwagi” wpisuje się sygnaturę „GU”, pod którą zarejestrowano wniosek po zwrocie akt z sądu odwoławczego; jeżeli upadłym jest osoba fizyczna, do której mają zastosowanie przepisy tytułu V części trzeciej ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, odnotowuje się daty złożenia sprawozdań z wykonania planu spłaty wierzycieli.”;

7) w § 208 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dla każdego postępowania upadłościowego „GUp” sporządza się spis zgłoszeń wierzytelności, w którym odnotowuje się: liczbę porządkową, datę wpływu i określenie wierzyciela, datę zarządzenia wzywającego do uzupełnienia braków, datę zarządzenia o zwrocie zgłoszenia, datę obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, a w przypadku osób, do których mają zastosowanie przepisy tytułu V części trzeciej ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, datę i tytuł dziennika, w którym zamieszczono obwieszczenie oraz uwagi.”;

8) § 219 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 219. 1. W sądzie rejonowym, w którym utworzony został wydział pracy (sąd pracy), wydział ubezpieczeń społecznych (sąd ubezpieczeń społecznych) albo wydział pracy i ubezpieczeń społecznych (sąd pracy i ubezpieczeń społecznych), prowadzi się repertoria [st]:

„P” – dla spraw z zakresu prawa pracy, o roszczenia pracownika, członków rodzin i spadkobierców wynikające ze stosunku pracy lub z nim związane oraz spraw między innymi podmiotami, do których rozstrzygnięcia z mocy ustaw szczególnych stosuje się przepisy o postępowaniu w sprawach z zakresu prawa pracy,

„Pm” – dla spraw podlegających rozpoznaniu na skutek pozwu pracodawcy o odszkodowanie należne od pracownika, w związku ze świadczoną przez niego pracą (łącznie ze sprawami z tytułu odpowiedzialności wspólnej),

„Np.” – dla spraw podlegających rozpoznaniu w postępowaniu nakazowym i upominawczym; przepis § 104 ust. 1 stosuje się,

„U” – dla spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych określonych w art. 4778 § 2 k.p.c.,

„Po”, „Uo” lub „Po-Uo” – dla innych spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych rozpoznawanych według przepisów o procesie, a w szczególności: spraw o odtworzenie akt, o wyłączenie sędziego, jeżeli wniosek został przekazany z innego wydziału lub sądu, protokołów i wniosków przeznaczonych dla innych sądów lub sądu właściwego, lecz zgłoszonych przez wytoczenie powództwa, spraw z zakresu pomocy sądowej, spraw dotyczących odwołań od decyzji odmawiającej rejestracji układu zakładowego przekazanych do rozpatrzenia sądom pracy, spraw podlegających rozpoznaniu w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym.”;

9) § 220 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 220. 1. W sądzie okręgowym, w którym utworzony został wydział (wydziały) pracy (sąd pracy), wydział ubezpieczeń społecznych (sąd ubezpieczeń społecznych) lub wydział pracy i ubezpieczeń społecznych (sąd pracy i ubezpieczeń społecznych), prowadzi się repertoria [st]:

„P” – dla spraw z zakresu prawa pracy lub wszczętych przed tym sądem spraw z mocy ustaw szczególnych, w których stroną pozwaną jest pracodawca, a także dla spraw o uchylenie uchwały organów spółdzielni w przypadku, gdy treść uchwały dotyczy spółdzielczego stosunku pracy,

„Pm” – dla wszczętych przed tym sądem na skutek pozwu pracodawcy spraw z zakresu prawa pracy o odszkodowanie należne od pracownika w związku ze świadczoną przez niego pracą (łącznie ze sprawami z tytułu odpowiedzialności wspólnej),

„Np.” – dla spraw wszczętych przed tym sądem w postępowaniu nakazowym,

„Pa” – dla spraw z zakresu prawa pracy przedstawionych z apelacjami od orzeczeń sądów rejonowych,

„Pz” – dla spraw z zakresu prawa pracy przedstawionych z zażaleniami na postanowienia i zarządzenia wydane w postępowaniu przed sądami rejonowymi,

„U” – dla spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych,

„Ua” – dla spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych przedstawionych z apelacjami od orzeczeń sądów rejonowych,

„Uz” – dla spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych przedstawionych z zażaleniami na postanowienia i zarządzenia wydane w postępowaniu przed sądami rejonowymi,

„Po-Uo”– dla innych spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, które nie podlegają rejestracji w wymienionych repertoriach, rozpoznawanych według przepisów o procesie, a w szczególności: dla spraw dotyczących pomocy sądowej, o wyznaczenie sądu, o wyłączenie sędziego, jeżeli wniosek został przekazany z innego wydziału lub sądu oraz o odtworzenie akt.”;

10) § 259 otrzymuje brzmienie:

„§ 259. 1. W kontrolce postępowania odwoławczego wpisuje się datę wniesienia środka odwoławczego, numer dziennika „Kw”, pod którym środek odwoławczy został wpisany, daty wysłania akt do sądu drugiej instancji i ich zwrotu oraz dane o wyniku rozpoznania sprawy przez sąd odwoławczy.

2. W kontrolce, o której mowa w ust. 1, ewidencjonuje się ponadto skargi kasacyjne oraz skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, w przypadku których należy odnotować datę przesłania skargi do rozpoznania, datę i rodzaj orzeczenia oraz sygnaturę akt sprawy, której dotyczy skarga.”;

11) w § 270 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) dla spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego dotyczących osób pełnoletnich oraz dla spraw dotyczących leczenia osób uzależnionych od alkoholu prowadzi się:

– repertorium „RC” dla wszczętych przed sądem rodzinnym spraw cywilnych rozpoznawanych w trybie postępowania procesowego,

– repertorium „RNs” dla spraw podlegających rozpoznaniu przez sąd rodzinny w postępowaniu nieprocesowym, w tym również dotyczących poddania obowiązkowi leczenia osób uzależnionych od alkoholu,

– repertorium „RCo” dla innych spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, a w szczególności: o odtworzenie akt, o wyłączenie sędziego, jeżeli wniosek został przekazany z innego wydziału lub sądu, spraw podlegających rozpoznaniu w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym, rejestracji protokołów i wniosków przeznaczonych dla innych sądów bądź sądu właściwego, lecz zgłoszonych przed wytoczeniem powództwa, wniosków o wydanie zaświadczeń w sprawach małżeńskich i odpowiedzialności rodzicielskiej na podstawie przepisów RWE,

– wykaz „Op” dla spraw opiekuńczych osób pełnoletnich poddanych opiece lub kurateli oraz spraw, w których ustanowiono doradcę tymczasowego,

– wykaz „Alk” dla spraw osób uzależnionych od alkoholu i poddanie ich obowiązkowi leczenia na mocy orzeczenia sądu.”;

12) w § 388 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do wykazu „Kop” w sądzie rejonowym wpisuje się:

1) wnioski Ministra Sprawiedliwości o zaopiniowanie prawnej dopuszczalności przejęcia prawomocnego orzeczenia do wykonania w Rzeczypospolitej Polskiej (art. 608 § 2 k.p.k. i art. 609 § 2 k.p.k.);

2) wnioski Ministra Sprawiedliwości o zaopiniowanie prawnej dopuszczalności przekazania prawomocnego orzeczenia do wykonania za granicą (art. 610 § 5 k.p.k.);

3) wnioski państw obcych o wykonanie prawomocnych orzeczeń o zabezpieczenie mienia (art. 611d § 2 k.p.k.);

4) wnioski kierowane za pośrednictwem Ministra Sprawiedliwości o wydanie przez państwo obce osoby, przeciwko której wszczęto postępowanie karne, o wydanie osoby w celu przeprowadzenia postępowania sądowego lub wykonania orzeczonej kary pozbawienia wolności, o przewóz osoby ściganej lub skazanej przez terytorium państwa obcego oraz o wydanie z terytorium państwa obcego dowodów rzeczowych lub przedmiotów uzyskanych przez sprawcę w wyniku przestępstwa (art. 593 k.p.k.).”;

13) w § 391 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do wykazu „Kow” wpisuje się w szczególności sprawy dotyczące:

1) udzielenia przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności (art. 153 k.k.w.);

2) odwołania przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności (art. 156 k.k.w.);

3) udzielenia warunkowego zwolnienia (art. 161 k.k.w.);

4) odwołania warunkowego zwolnienia (art. 160 k.k.w.);

5) obciążenia skazanego kosztami leczenia na podstawie art. 119 k.k.w.;

6) zmiany określonego w wyroku rodzaju i typu zakładu karnego (art. 74 k.k.w.);

7) wniosków składanych przez skazanych na podstawie art. 167 k.k.w.;

8) innych orzeczeń dotyczących przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności lub warunkowego zwolnienia.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Sprawiedliwości: Andrzej Czuma

 

 

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz. 1482 i Nr 230, poz. 1698, z 2008 r. Nr 41, poz. 251, Nr 223, poz. 1457, Nr 228, poz. 1507 i Nr 234, poz. 1571 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 9, poz. 57 i Nr 26, poz. 156 i 157.

2 Zmiany wymienionego zarządzenia ogłoszone w Dz. Urz. Min. Sprawiedl. z 2004 r. Nr 6, poz. 22, z 2006 r. Nr 5, poz. 112 i Nr 8, poz. 137, z 2007 r. Nr 2, poz. 6 i Nr 8, poz. 35, z 2008 r. Nr 1, poz. 4 i Nr 5, poz. 85 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 4.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Patrycja Majzner

Ekspert z zakresu rachunkowości i podatków

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama