reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 28 sierpnia 2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MAZOVIA

Na podstawie art. 26 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MAZOVIA (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 13, poz. 159), w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, Instytucja prowadzi działalność produkcyjną, handlowo-usługową oraz wykonuje roboty remontowo-budowlane na rzecz organu założycielskiego, jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości, pozostałych jednostek organizacyjnych sektora finansów publicznych oraz innych podmiotów niebędących jednostkami sektora finansów publicznych.”;

2) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Przedmiotem działalności podstawowej Instytucji, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), jest:

Lp.

PKD

Nazwa

1

2

3

1.

01.11.Z

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

2.

01.43.Z

Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych

3.

13.92.Z

Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych

4.

25.11.Z

Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

5.

25.12.Z

Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej

6.

25.72.Z

Produkcja zamków i zawiasów

7.

25.91.Z

Produkcja pojemników metalowych

8.

25.92.Z

Produkcja opakowań z metali

9.

25.94.Z

Produkcja złączy i śrub

10.

25.99.Z

Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej nie sklasyfikowana

11.

31.01.Z

Produkcja mebli biurowych i sklepowych

12.

31.02.Z

Produkcja mebli kuchennych

13.

31.09.Z

Produkcja pozostałych mebli

 

1

2

3

14.

32.91.Z

Produkcja mioteł, szczotek i pędzli

15.

33.11.Z

Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych

16.

35.3O.Z

Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

17.

41.10.Z

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

18.

41.20 .Z

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

19.

42.11.Z

Roboty związane z budową dróg i autostrad

20.

42.21.Z

Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

21.

43.11.Z

Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

22.

43.12.Z

Przygotowanie terenu pod budowę

23.

43.13.Z

Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich

24.

43.21.Z

Wykonywanie instalacji elektrycznych

25.

43.22.Z

Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

26.

43.29.Z

Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

27.

43.31.Z

Tynkowanie

28.

43.32.Z

Zakładanie stolarki budowlanej

29.

43.33.Z

Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian

30.

43.34.Z

Malowanie i szklenie

31.

43.39.Z

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

32.

43.91.Z

Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

33.

43.99.Z

Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

34.

45.20.Z

Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

35.

45.40.Z

Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich

36.

46.49.Z

Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego

37.

46.51.Z

Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania

38.

46.65.Z

Sprzedaż hurtowa mebli biurowych

39.

46.66.Z

Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych

40.

46.73.Z

Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

41.

46.74.Z

Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego

42.

47.11.Z

Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

43.

47.19.Z

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

44.

47.41.Z

Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

45.

47.43.Z

Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

46.

47.51.Z

Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.

47.52.Z

Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

48.

47.62.Z

Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

49.

47.71.Z

Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

50.

47.72.Z

Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 

1

2

3

51.

47.73.Z

Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

52.

47.91.Z

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

53.

47.99.Z

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

54.

49.32.Z

Działalność taksówek osobowych

55.

49.39.Z

Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej nie sklasyfikowany

56.

49.41.Z

Transport drogowy towarów

57.

49.42.Z

Działalność usługowa związana z przeprowadzkami

58.

52.21.Z

Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

59.

55.10.Z

Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

60.

55.20.Z

Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

61.

55.90.Z

Pozostałe zakwaterowanie

62.

56.10.A

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

63.

56.21.Z

Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

64.

56.29.Z

Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

65.

56.30.Z

Przygotowywanie i podawanie napojów

66.

61.10.Z

Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej

61.

61.90.Z

Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji

68.

62.03.Z

Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

69.

62.09 .Z

Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

70.

68.20.Z

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

71.

68.32.Z

Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

72.

71.11.Z

Działalność w zakresie architektury

73.

71.12.Z

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

74.

73.11.Z

Działalność agencji reklamowych

75.

74.10.Z

Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

76.

74.90.Z

Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nie sklasyfikowana

77.

77.11.Z

Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

78.

77.12.Z

Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

79.

77.21.Z

Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

80.

77.32.Z

Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych

81.

77.39.Z

Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej nie sklasyfikowane

82.

78.30.Z

Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

83.

80.10.Z

Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa

84.

80.20.Z

Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa

85.

81.10.Z

Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach

86.

81.21.Z

Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

87.

81.22.Z

Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

 

1

2

3

88.

81.29.Z

Pozostałe sprzątanie

89.

81.30.Z

Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

90.

82.11.Z

Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

91.

82.30.Z

Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

92.

82.92.Z

Działalność związana z pakowaniem

93.

84.23.Z

Wymiar sprawiedliwości

94.

85.51.Z

Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

95.

85.59.B

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane

96.

86.90.A

Działalność fizjoterapeutyczna

97.

90.04.Z

Działalność obiektów kulturalnych

98.

93.11.Z

Działalność obiektów sportowych

99.

93.13.Z

Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

100.

93.29.Z

Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

101.

96.01 .Z

Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich

 

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Z upoważnienia Ministra Sprawiedliwości:
Sekretarz Stanu
Stanisław Chmielewski

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238. poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz w Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Siwek Gaczyński & Partners

Kancelaria prawnicza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama