reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 9 grudnia 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów podmiotom leczniczym dla osób pozbawionych wolności

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie nadania statutów podmiotom leczniczym dla osób pozbawionych wolności (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 83 i 274 oraz z 2014 r. poz. 97) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) pkt 47 otrzymuje brzmienie:

„47) Szpitalowi i Ambulatorium Zakładu Karnego w Czarnem – stanowiący załącznik nr 47 do zarządzenia;”,

b) pkt 84 otrzymuje brzmienie:

„84) Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Barczewie – stanowiący załącznik nr 84 do zarządzenia;”,

c) pkt 132 otrzymuje brzmienie:

„132) Szpitalowi i Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Warszawie-Mokotowie – stanowiący załącznik nr 132 do zarządzenia;”,

d) pkt 142 otrzymuje brzmienie:

„142) Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu – stanowiący załącznik nr 142 do zarządzenia;”;

2) w załączniku nr 8:

a) w § 4 pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) zaopatrywanie w produkty lecznicze i wyroby medyczne Szpitala i Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Bydgoszczy oraz ambulatoriów z izbą chorych aresztów śledczych i zakładów karnych podległych dyrektorowi okręgowemu Służby Więziennej w Bydgoszczy z wyjątkiem Szpitala i Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Potulicach,”,

b) w § 8 w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) dla oddziału chorób wewnętrznych: areszty śledcze i zakłady karne podległe dyrektorowi okręgowemu Służby Więziennej w Bydgoszczy;

2) dla oddziału chirurgicznego ogólnego: areszty śledcze i zakłady karne podległe dyrektorowi okręgowemu Służby Więziennej w Bydgoszczy, Białymstoku, Gdańsku, Koszalinie, Olsztynie i Szczecinie;”;

3) w załączniku nr 14 w § 4 uchyla się pkt 2;

4) w załączniku nr 17 w § 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) w odniesieniu do działu farmacji szpitalnej:

a) zaopatrywanie w produkty lecznicze i wyroby medyczne Szpitala i Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Potulicach,

b) planowanie wydatków i zakupów produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz realizacja i monitorowanie wykonania tych planów.”;

5) w załączniku nr 19 w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Obszar działania poszczególnych oddziałów szpitala obejmuje:

1) dla oddziału leczenia gruźlicy: zakłady karne i areszty śledcze podległe dyrektorom okręgowym Służby Więziennej w Gdańsku, Białymstoku, Olsztynie, Koszalinie i Szczecinie z wyjątkiem Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu i Zakładu Karnego w Gorzowie Wielkopolskim podległych dyrektorowi okręgowemu Służby Więziennej w Szczecinie oraz Zakładu Karnego w Złotowie podległego dyrektorowi okręgowemu Służby Więziennej w Koszalinie;

2) dla oddziału wieloprofilowego zachowawczego: zakłady karne i areszty śledcze podległe dyrektorom okręgowym Służby Więziennej w Gdańsku, Olsztynie i Białymstoku.”;

6) w załączniku nr 30 § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Obszar działaniaoddziału chorób wewnętrznych obejmuje: zakłady karne i areszty śledcze podległe dyrektorowi okręgowemu Służby Więziennej w Katowicach, Opolu i Wrocławiu z wyjątkiem Zakładu Karnego w Głogowie, Zakładu Karnego w Wołowie, Zakładu Karnego w Oleśnicy, Zakładu Karnego w Zarębie i Aresztu Śledczego w Lubaniu.”;

7) załącznik nr 47 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

8) w załączniku nr 52 w § 8 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dla oddziału chirurgicznego ogólnego: areszty śledcze i zakłady karne podległe dyrektorom okręgowym Służby Więziennej w Katowicach, Krakowie, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu;”;

9) w załączniku nr 76:

a) w § 4 w pkt 3 zdanie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„3) w odniesieniu do działu farmacji szpitalnej:”;

b) w § 8 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) dla oddziałów chorób wewnętrznych i toksykologicznego: areszty śledcze i zakłady karne podległe dyrektorom okręgowym Służby Więziennej w Łodzi, Lublinie i Warszawie;

2) dla oddziału chirurgicznego ogólnego: areszty śledcze i zakłady karne podległe dyrektorowi okręgowemu Służby Więziennej w Łodzi, Lublinie, Poznaniu i Warszawie;”;

10) załącznik nr 84 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;

11) w załączniku nr 86 w § 4 uchyla się pkt 2;

12) w załączniku nr 99:

a) w § 4 w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) zaopatrywanie w produkty lecznicze i wyroby medyczne Szpitala i Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Poznaniu oraz ambulatoriów z izbą chorych aresztów śledczych i zakładów karnych podległych dyrektorowi okręgowemu Służby Więziennej w Poznaniu,”,

b) w § 8 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dla oddziału chorób wewnętrznych: areszty śledcze i zakłady karne podległe dyrektorowi okręgowemu Służby Więziennej w Poznaniu oraz Zakład Karny w Głogowie, Zakład Karny w Wołowie, Zakład Karny w Oleśnicy, Zakład Karny w Zarębie i Areszt Śledczy w Lubaniu podległe dyrektorowi okręgowemu Służby Więziennej we Wrocławiu;”;

13) w załączniku nr 112 w § 4 uchyla się pkt 2;

14) w załączniku nr 113 w § 4 uchyla się pkt 2;

15) w załączniku nr 114 w § 4 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 10 i 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,”;

16) w załączniku nr 123 w § 4 w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) zaopatrywanie w produkty lecznicze i wyroby medyczne Szpitala i Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Szczecinie oraz ambulatoriów z izbą chorych aresztów śledczych i zakładów karnych podległych dyrektorowi okręgowemu Służby Więziennej w Szczecinie,”;

17) w załączniku nr 129 w § 4 uchyla się pkt 2;

18) w załączniku nr 132 w § 8 w ust. 1 uchyla się pkt 2 i 4;

19) załącznik nr 132 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;

20) w załączniku nr 142 w § 8 w ust. 1 uchyla się pkt 2;

21) załącznik nr 142 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r., z wyjątkiem § 1 pkt 1 lit. c i d oraz pkt 19 i 21, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2015 r.

Minister Sprawiedliwości: Cezary Grabarczyk

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 24, 423, 619, 1138 i 1146.

Załącznik 1. [STATUT SZPITALA I AMBULATORIUM ZAKŁADU KARNEGO W CZARNEM]

Załączniki do zarządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 9 grudnia 2014 r. (poz. 176)

Załącznik nr 1

STATUT SZPITALA I AMBULATORIUM ZAKŁADU KARNEGO W CZARNEM

§ 1. 1. Podmiotowi leczniczemu dla osób pozbawionych wolności znajdującemu się w strukturze organizacyjnej Zakładu Karnego w Czarnem nadaje się nazwę „Szpital i Ambulatorium Zakładu Karnego w Czarnem”, zwany dalej „Szpital i Ambulatorium”.

2. Siedziba Szpitala i Ambulatorium mieści się w Czarnem przy ulicy Pomorskiej 1, kod pocztowy 77-330.

§ 2. Szpital i Ambulatorium udziela osobom pozbawionym wolności świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz podejmuje inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, a także prowadzi działalność leczniczą polegającą na promocji zdrowia względem tych osób.

§ 3. Szpital i Ambulatorium nie prowadzi samodzielnej gospodarki finansowej, a jego działalność jest realizowana w ramach gospodarki finansowej Zakładu Karnego w Czarnem.

§ 4. Do zadań Szpitala i Ambulatorium należy:

1) w odniesieniu do Szpitala:

a) udzielanie świadczeń szpitalnych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.), pacjentom szpitalnym z obszarów działania poszczególnych oddziałów Szpitala, o których mowa w § 8 ust. 1,

b) hospitalizowanie osób wymagających świadczeń rehabilitacyjnych na podstawie decyzji dyrektora szpitala,

c) udzielanie pozostałym pacjentom przebywającym w oddziałach mieszkalnych Zakładu Karnego w Czarnem w razie nagłego zachorowania lub będącym w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego świadczeń zdrowotnych poza godzinami pracy Ambulatorium,

d) przeprowadzanie specjalistycznych konsultacji pacjentów kierowanych przez ambulatoria z izbą chorych,

e) kierowanie pacjentów do właściwych podmiotów leczniczych w celu dalszego leczenia poszpitalnego lub rehabilitacji;

2) w odniesieniu do Ambulatorium:

a) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 10 i 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,

b) leczenie stomatologiczne,

c) kierowanie pacjentów na konsultacje specjalistyczne, rehabilitację leczniczą i do leczenia szpitalnego;

3) w odniesieniu do apteki zakładowej – okręgowej:

a) zaopatrywanie w produkty lecznicze i wyroby medyczne Szpitala i Ambulatorium oraz ambulatoriów z izbą chorych aresztów śledczych i zakładów karnych podległych dyrektorowi okręgowemu Służby Więziennej w Koszalinie,

b) planowanie wydatków i zakupów produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz realizacja i monitorowanie wykonania tych planów,

c) kontrola podmiotów leczniczych podległych dyrektorowi okręgowemu Służby Więziennej w Koszalinie w zakresie związanym z dystrybucją środków leczniczych.

§ 5. Szpitalem i Ambulatorium kieruje kierownik, podlegający służbowo dyrektorowi Zakładu Karnego w Czarnem.

§ 6. Stanowiska pracy w Szpitalu i Ambulatorium określa zarządzenie organizacyjno-etatowe dla Zakładu Karnego w Czarnem.

§ 7. Strukturę organizacyjną Szpitala i Ambulatorium dostosowuje się do zadań określonych w § 4.

§ 8. 1. Obszar działania poszczególnych oddziałów Szpitala obejmuje:

1) dla oddziału chorób wewnętrznych: areszty śledcze i zakłady karne podległe dyrektorowi okręgowemu Służby Więziennej w Koszalinie;

2) dla oddziału dla przewlekle chorych: wszystkie areszty śledcze i zakłady karne.

2. Obszar działania pracowni rehabilitacji obejmuje zakłady karne i areszty śledcze podległe dyrektorowi okręgowemu Służby Więziennej w Koszalinie.

§ 9. Szczegółową strukturę organizacyjną Szpitala i Ambulatorium może określić kierownik Szpitala i Ambulatorium w regulaminie organizacyjno-porządkowym.

§ 10. Działalność statutowa i gospodarka finansowa Szpitala i Ambulatorium jest prowadzona w ramach etatów i środków ujętych w planie finansowym Zakładu Karnego w Czarnem.

Załącznik 2. [STATUT AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH ZAKŁADU KARNEGO W BARCZEWIE]

Załącznik nr 2

STATUT AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH ZAKŁADU KARNEGO W BARCZEWIE

§ 1. 1. Podmiotowi leczniczemu dla osób pozbawionych wolności znajdującemu się w strukturze organizacyjnej Zakładu Karnego w Barczewie nadaje się nazwę „Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Barczewie”, zwane dalej „Ambulatorium z Izbą Chorych”.

2. Siedziba Ambulatorium z Izbą Chorych mieści się w mieści się w Barczewie przy ulicy Klasztornej 7, kod pocztowy 11-010.

§ 2. Ambulatorium z Izbą Chorych udziela osobom pozbawionym wolności świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz podejmuje inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, a także prowadzi działalność leczniczą polegającą na promocji zdrowia względem tych osób.

§ 3. Ambulatorium z Izbą Chorych nie prowadzi samodzielnej gospodarki finansowej, a jego działalność jest realizowana w ramach gospodarki finansowej Zakładu Karnego w Barczewie.

§ 4. Do zadań Ambulatorium z Izbą Chorych należy:

1) w odniesieniu do Ambulatorium z Izbą Chorych:

a) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 10 i 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.), z wyjątkiem świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej,

b) leczenie stomatologiczne,

c) leczenie chorych umieszczonych w izbie chorych,

d) kierowanie pacjentów na konsultacje specjalistyczne, rehabilitację leczniczą i do leczenia szpitalnego;

2) w odniesieniu do apteki zakładowej – okręgowej:

a) zaopatrywanie w produkty lecznicze i wyroby medyczne Ambulatorium z Izbą Chorych oraz ambulatoriów z izbą chorych aresztów śledczych i zakładów karnych podległych Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Olsztynie,

b) planowanie wydatków i zakupów produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz realizacja i monitorowanie wykonania tych planów,

c) kontrola podmiotów leczniczych podległych dyrektorowi okręgowemu Służby Więziennej w Olsztynie w odniesieniu do problematyki związanej z dystrybucją leków i środków medycznych.

§ 5. Ambulatorium z Izbą Chorych kieruje kierownik, podlegający służbowo Dyrektorowi Zakładu Karnego w Barczewie.

§ 6. Stanowiska pracy w Ambulatorium z Izbą Chorych określa zarządzenie organizacyjno-etatowe dla Zakładu Karnego w Barczewie.

§ 7. Strukturę organizacyjną Ambulatorium z Izbą Chorych dostosowuje się do zadań określonych w § 4.

§ 8. Szczegółową strukturę organizacyjną Ambulatorium z Izbą Chorych może określić kierownik Ambulatorium z Izbą Chorych w regulaminie organizacyjno-porządkowym.

§ 9. Działalność statutowa i gospodarka finansowa Ambulatorium z Izbą Chorych jest prowadzona w ramach etatów i środków ujętych w planie finansowym Zakładu Karnego w Barczewie.

Załącznik 3. [STATUT SZPITALA I AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH ARESZTU ŚLEDCZEGO W WARSZAWIE-MOKOTOWIE]

Załącznik nr 3

STATUT SZPITALA I AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH ARESZTU ŚLEDCZEGO W WARSZAWIE-MOKOTOWIE

§ 1. 1. Podmiotowi leczniczemu dla osób pozbawionych wolności znajdującemu się w strukturze organizacyjnej Aresztu Śledczego w Warszawie-Mokotowie nadaje się nazwę „Szpital i Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Warszawie-Mokotowie, zwany dalej „Szpital i Ambulatorium z Izbą Chorych”.

2. Siedziba Szpitala i Ambulatorium z Izbą Chorych mieści się w Warszawie przy ulicy Rakowieckiej 37, kod pocztowy 02-521.

§ 2. Szpital i Ambulatorium z Izbą Chorych udziela osobom pozbawionym wolności świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz podejmuje inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, a także prowadzi działalność leczniczą polegającą na promocji zdrowia względem tych osób.

§ 3. Szpital i Ambulatorium z Izbą Chorych nie prowadzi samodzielnej gospodarki finansowej, a jego działalność jest realizowana w ramach gospodarki finansowej Aresztu Śledczego w Warszawie-Mokotowie.

§ 4. Do zadań Szpitala i Ambulatorium z Izbą Chorych należy:

1) w odniesieniu do Szpitala:

a) udzielanie świadczeń szpitalnych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.), pacjentom szpitalnym z obszarów działania oddziału psychiatrii sądowej, o których mowa w § 8 ust. 1,

b) wydzielenie w obrębie oddziału psychiatrii sądowej odcinka leczniczego liczącego co najmniej 5 łóżek,

c) udzielanie pozostałym pacjentom przebywającym w oddziałach mieszkalnych Aresztu Śledczego w Warszawie-Mokotowie w razie nagłego zachorowania lub będącym w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego świadczeń zdrowotnych poza godzinami pracy ambulatorium,

d) przeprowadzanie specjalistycznych konsultacji pacjentów kierowanych przez ambulatoria z izbą chorych oraz obserwacji sądowo-psychiatrycznych osób pozbawionych wolności kierowanych przez upoważnione organy,

e) kierowanie pacjentów do właściwych podmiotów leczniczych w celu dalszego leczenia poszpitalnego lub rehabilitacji;

2) w odniesieniu do Ambulatorium z Izbą Chorych:

a) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 10 i 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,

b) leczenie stomatologiczne,

c) leczenie chorych umieszczonych w izbie chorych,

d) kierowanie pacjentów na konsultacje specjalistyczne, rehabilitację leczniczą i do leczenia szpitalnego;

3) w odniesieniu do apteki zakładowej – okręgowej:

a) zaopatrywanie w produkty lecznicze i wyroby medyczne Szpitala i Ambulatorium z Izbą Chorych oraz ambulatoriów z izbą chorych aresztów śledczych i zakładów karnych podległych dyrektorowi okręgowemu Służby Więziennej w Warszawie,

b) planowanie wydatków i zakupów produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz realizacja i monitorowanie wykonania tych planów,

c) kontrola podmiotów leczniczych podległych dyrektorowi okręgowemu Służby Więziennej w Warszawie w odniesieniu do problematyki związanej z dystrybucją leków i środków medycznych.

§ 5. Szpitalem i Ambulatorium z Izbą Chorych kieruje kierownik, podlegający służbowo dyrektorowi Aresztu Śledczego w Warszawie-Mokotowie.

§ 6. Stanowiska pracy w Szpitalu i Ambulatorium z Izbą Chorych określa zarządzenie organizacyjno-etatowe dla Aresztu Śledczego w Warszawie-Mokotowie.

§ 7. Strukturę organizacyjną Szpitala i Ambulatorium z Izbą Chorych dostosowuje się do zadań określonych w § 4.

§ 8. 1. Obszar działania oddziału psychiatrii sądowej obejmuje obszary właściwości sądów okręgowych w: Białymstoku, Elblągu, Lublinie, Łomży, Olsztynie, Ostrołęce, Radomiu, Siedlcach, Suwałkach, Warszawie, Warszawie-Pradze i Zamościu.

2. Obszar działania pracowni rehabilitacji obejmuje zakłady karne i areszty śledcze podległe dyrektorom okręgowym Służby Więziennej w Warszawie, Krakowie i Lublinie.

§ 9. Szczegółową strukturę organizacyjną Szpitala i Ambulatorium z Izbą Chorych może określić kierownik Szpitala i Ambulatorium z Izbą Chorych w regulaminie organizacyjno-porządkowym.

§ 10. Działalność statutowa i gospodarka finansowa Szpitala i Ambulatorium z Izbą Chorych jest prowadzona w ramach etatów i środków ujętych w planie finansowym Aresztu Śledczego w Warszawie-Mokotowie.

Załącznik 4. [STATUT AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH ZAKŁADU KARNEGO NR 1 WE WROCŁAWIU]

Załącznik nr 4

STATUT AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH ZAKŁADU KARNEGO NR 1 WE WROCŁAWIU

§ 1. 1. Podmiotowi leczniczemu dla osób pozbawionych wolności znajdującemu się w strukturze organizacyjnej Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu nadaje się nazwę „Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu”, zwane dalej „Ambulatorium z Izbą Chorych”.

2. Siedziba Ambulatorium z Izbą Chorych mieści się we Wrocławiu przy ulicy Kleczkowskiej 35, kod pocztowy 50-211.

§ 2. Ambulatorium z Izbą Chorych udziela osobom pozbawionym wolności świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz podejmuje inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, a także prowadzi działalność leczniczą polegającą na promocji zdrowia względem tych osób.

§ 3. Ambulatorium z Izbą Chorych nie prowadzi samodzielnej gospodarki finansowej, a jego działalność jest realizowana w ramach gospodarki finansowej Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu.

§ 4. Do zadań Ambulatorium z Izbą Chorych należy:

1) w odniesieniu do Ambulatorium z Izbą Chorych:

a) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 10 i 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.),

b) leczenie stomatologiczne,

c) leczenie chorych umieszczonych w izbie chorych,

d) kierowanie pacjentów na konsultacje specjalistyczne, rehabilitację leczniczą i do leczenia szpitalnego;

2) w odniesieniu do apteki zakładowej – okręgowej:

a) zaopatrywanie w produkty lecznicze i wyroby medyczne Ambulatorium z Izbą Chorych, Szpitala i Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego we Wrocławiu oraz ambulatoriów z izbą chorych aresztów śledczych i zakładów karnych podległych Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej we Wrocławiu,

b) planowanie wydatków i zakupów produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz realizacja i monitorowanie wykonania tych planów,

c) kontrola podmiotów leczniczych podległych dyrektorowi okręgowemu Służby Więziennej we Wrocławiu w odniesieniu do problematyki związanej z dystrybucją leków i środków medycznych.

§ 5. Ambulatorium z Izbą Chorych kieruje kierownik, podlegający służbowo Dyrektorowi Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu.

§ 6. Stanowiska pracy w Ambulatorium z Izbą Chorych określa zarządzenie organizacyjno-etatowe dla Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu.

§ 7. Strukturę organizacyjną Ambulatorium z Izbą Chorych dostosowuje się do zadań określonych w § 4.

§ 8. Obszar działania pracowni rehabilitacji obejmuje zakłady karne i areszty śledcze podległe dyrektorowi okręgowemu Służby Więziennej we Wrocławiu, Opolu i Katowicach.

§ 9. Szczegółową strukturę organizacyjną Ambulatorium z Izbą Chorych może określić kierownik Ambulatorium z Izbą Chorych w regulaminie organizacyjno-porządkowym.

§ 10. Działalność statutowa i gospodarka finansowa Ambulatorium z Izbą Chorych jest prowadzona w ramach etatów i środków ujętych w planie finansowym Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Forum Doradców Podatkowych

Praktyczne publikacje dla przedsiębiorców, księgowych, doradców podatkowych i kandydatów na doradców podatkowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama