reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 9 marca2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MAZOVIA

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MAZOVIA (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 159, z późn. zm.1)) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
 Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI

Zbigniew Ziobro

 

 

1) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Sprawiedl. z 2012 r. poz. 140, z 2014 r. poz. 111, z 2015 r. poz. 159 i 181, z 2016 r. poz. 123, 132 i 160 oraz z 2017 r. poz. 193.

Załącznik 1. [STATUT MAZOWIECKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ MAZOVIA]

Załącznik do zarządzenia Ministra
Sprawiedliwości z dnia 9 marca 2018 r. (poz. 144)

Statut Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MAZOVIA

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA, zwana dalej „Instytucją”, jest jednostką sektora finansów publicznych, o której mowa w art. 23 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62).

2. Instytucja działa na podstawie niniejszego statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 2. 1. Siedzibą Instytucji jest Warszawa.

2. Instytucja może tworzyć wewnętrzne jednostki organizacyjne, w szczególności w formie oddziałów, zakładów i wydziałów produkcyjnych.

3. Instytucja prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

§ 3. Organem założycielskim Instytucji jest Minister Sprawiedliwości.

§ 4. 1. Instytucja realizuje zadania publiczne, polegające na prowadzeniu oddziaływań penitencjarnych oraz resocjalizacyjnych wobec osób skazanych na karę pozbawienia wolności przez organizowanie pracy sprzyjającej zdobywaniu kwalifikacji zawodowych.

2. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, Instytucja prowadzi działalność produkcyjną, handlowo-usługową oraz wykonuje roboty remontowo-budowlane na rzecz organu założycielskiego, jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości, pozostałych jednostek organizacyjnych sektora finansów publicznych oraz innych podmiotów niebędących jednostkami sektora finansów publicznych.

3. Instytucja w sposób racjonalny i przejrzysty szacuje oraz dokumentuje szacowane koszty oferowanej usługi, gwarantując organowi założycielskiemu ofertę nieodbiegającą w znacznym stopniu od cen rynkowych.

§ 5. 1. Instytucją kieruje Dyrektor Instytucji, zwany dalej „Dyrektorem”.

2. Dyrektor zarządza Instytucją przy pomocy zastępców, głównego księgowego oraz kierowników komórek organizacyjnych odpowiedzialnych przed nim za realizację zadań wynikających z przydzielonego im zakresu obowiązków.

3. Dyrektor informuje Ministra Sprawiedliwości oraz Dyrektora Generalnego Służby Więziennej o zamiarze powołania i odwołania swojego zastępcy.

Rozdział 2

Przedmiot działalności

§ 6. Przedmiotem działalności podstawowej Instytucji, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) jest:

Lp.

PKD

Nazwa

1.

01.11.Z

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

2.

01.13.Z

Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych

3.

01.43.Z

Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych

4.

01.45.Z

Chów i hodowla owiec i kóz

5.

01.46.Z

Chów i hodowla świń

6.

01.50.Z

Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)

7.

01.64.Z

Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin

8.

03.22.Z

Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych

9.

10.61.Z

Wytwarzanie produktów przemiału zbóż

10.

10.73.Z

Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych

11.

10.85.Z

Wytwarzanie gotowych posiłków i dań

12.

10.89.Z

Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana

13.

10.91.Z

Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich

14.

13.30.Z

Wykończanie wyrobów włókienniczych

15.

13.92.Z

Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych

16.

14.11.Z

Produkcja odzieży skórzanej

17.

14.12.Z

Produkcja odzieży roboczej

18.

14.13.Z

Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej

19.

14.14.Z

Produkcja bielizny

20.

14.19.Z

Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży

21.

14.31.Z

Produkcja wyrobów pończoszniczych

22.

14.39.Z

Produkcja pozostałej odzieży dzianej

23.

15.12.Z

Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich

24.

15.20.Z

Produkcja obuwia

25.

16.10.Z

Produkcja wyrobów tartacznych

26.

16.21.Z

Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna

27.

16.22.Z

Produkcja gotowych parkietów podłogowych

28.

16.23.Z

Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa

29.

16.24.Z

Produkcja opakowań drewnianych

30.

16.29.Z

Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania

31.

17.21.Z

Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury

32.

17.22.Z

Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych

33.

17.23.Z

Produkcja artykułów piśmiennych

34.

17.29.Z

Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury

35.

18.12.Z

Pozostałe drukowanie

36.

18.13.Z

Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

37.

18.14.Z

Introligatorstwo i podobne usługi

38.

19.20.Z

Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej

39.

20.41.Z

Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących

40.

20.42.Z

Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych

41.

20.59.Z

Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana

42.

22.21.Z

Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych

43.

22.22.Z

Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych

44.

22.23.Z

Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych

45.

22.29.Z

Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych

46.

23.61.Z

Produkcja wyrobów budowlanych z betonu

47.

23.62.Z

Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu

48.

23.63.Z

Produkcja masy betonowej prefabrykowanej

49.

23.64.Z

Produkcja zaprawy murarskiej

50.

23.65.Z

Produkcja cementu wzmocnionego włóknem

51.

23.69.Z

Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu

52.

23.70.Z

Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia

53.

23.99.Z

Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana

54.

25.11.Z

Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

55.

25.12.Z

Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej

56.

25.29.Z

Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych

57.

25.50.Z

Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków

58.

25.61.Z

Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

59.

25.62.Z

Obróbka mechaniczna elementów metalowych

60.

25.72.Z

Produkcja zamków i zawiasów

61.

25.73.Z

Produkcja narzędzi

62.

25.91.Z

Produkcja pojemników metalowych

63.

25.92.Z

Produkcja opakowań z metali

64.

25.93.Z

Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn

65.

25.94.Z

Produkcja złączy i śrub

66.

25.99.Z

Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana

67.

26.11.Z

Produkcja elementów elektronicznych

68.

26.12.Z

Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych

69.

27.12.Z

Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej

70.

27.32.Z

Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli

71.

27.33.Z

Produkcja sprzętu instalacyjnego

72.

27.40.Z

Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego

73.

27.90.Z

Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego

74.

28.14.Z

Produkcja pozostałych kurków i zaworów

75.

28.21.Z

Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych

76.

28.22.Z

Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków

77.

28.24.Z

Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych

78.

28.92.Z

Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa

79.

29.10.E

Produkcja pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

80.

29.20.Z

Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep

81.

30.92.Z

Produkcja rowerów i wózków inwalidzkich

82.

31.01.Z

Produkcja mebli biurowych i sklepowych

83.

31.02 .Z

Produkcja mebli kuchennych

84.

31.03 .Z

Produkcja materaców

85.

31.09.Z

Produkcja pozostałych mebli

86.

32.30.Z

Produkcja sprzętu sportowego

87.

32.91.Z

Produkcja mioteł, szczotek i pędzli

88.

32.99.Z

Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana

89.

33.11.Z

Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych

90.

33.12.Z

Naprawa i konserwacja maszyn

91.

33.17.Z

Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego

92.

33.20.Z

Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

93.

35.11.Z

Wytwarzanie energii elektrycznej

94.

35.14.Z

Handel energią elektryczną

95.

35.30.Z

Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

96.

36.00.Z

Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

97.

37.00.Z

Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

98.

38.11.Z

Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

99.

38.21.Z

Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne

100.

38.31.Z

Demontaż wyrobów zużytych

101.

38.32.Z

Odzysk surowców z materiałów segregowanych

102.

39.00.Z

Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami

103.

41.10.Z

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

104.

41.20.Z

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

105.

42.11.Z

Roboty związane z budową dróg i autostrad

106.

42.12.Z

Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej

107.

42.13.Z

Roboty związane z budową mostów i tuneli

108.

42.21.Z

Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

109.

42.22.Z

Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

110.

42.91.Z

Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej

111.

42.99.Z

Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej nie sklasyfikowane

112.

43.11.Z

Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

113.

43.12.Z

Przygotowanie terenu pod budowę

114.

43.13.Z

Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich

115.

43.21.Z

Wykonywanie instalacji elektrycznych

116.

43.22.Z

Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

117.

43.29.Z

Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

118.

43.31.Z

Tynkowanie

119.

43.32.Z

Zakładanie stolarki budowlanej

120.

43.33.Z

Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian

121.

43.34.Z

Malowanie i szklenie

122.

43.39.Z

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

123.

43.91.Z

Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

124.

43.99.Z

Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

125.

45.11.Z

Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

126.

45.19.Z

Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

127.

45.20.Z

Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

128.

45.32.Z

Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

129.

45.40.Z

Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich

130.

46.18.Z

Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów

131.

46.19.Z

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

132.

46.23.Z

Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt

133.

46.32.Z

Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa

134.

46.35.Z

Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych

135.

46.36.Z

Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich

136.

46.37.Z

Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw

137.

46.39.Z

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

138.

46.41.Z

Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych

139.

46.42.Z

Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia

140.

46.47.Z

Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego

141.

46.49.Z

Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego

142.

46.51.Z

Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania

143.

46.52.Z

Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego

144.

46.65.Z

Sprzedaż hurtowa mebli biurowych

145.

46.66.Z

Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych

146.

46.71.Z

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

147.

46.73.Z

Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

148.

46.74.Z

Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego

149.

46.77.Z

Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu

150.

46.90.Z

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

151.

47.11.Z

Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

152.

47.19.Z

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

153.

47.21.Z

Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

154.

47.24.Z

Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

155.

47.25.Z

Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

156.

47.30.Z

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

157.

47.41.Z

Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

158.

47.42.Z

Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

159.

47.43.Z

Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

160.

47.51.Z

Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

161.

47.52.Z

Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

162.

47.53.Z

Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

163.

47.54.Z

Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

164.

47.59.Z

Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

165.

47.62.Z

Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

166.

47.64.Z

Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

167.

47.71.Z

Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

168.

47.72.Z

Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

169.

47.73.Z

Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

170.

47.75.Z

Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

171.

47.78.Z

Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

172.

47.91.Z

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

173.

47.99.Z

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

174.

49.32.Z

Działalność taksówek osobowych

175.

49.39.Z

Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

176.

49.41.Z

Transport drogowy towarów

177.

49.42.Z

Działalność usługowa związana z przeprowadzkami

178.

52.10.B

Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

179.

52.21.Z

Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

180.

55.10.Z

Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

181.

55.20.Z

Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

182.

55.30.Z

Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe

183.

55.90.Z

Pozostałe zakwaterowanie

184.

56.10.A

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

185.

56.10.B

Ruchome placówki gastronomiczne

186.

56.21.Z

Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

187.

56.29.Z

Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

188.

56.30.Z

Przygotowywanie i podawanie napojów

189.

58.11.Z

Wydawanie książek

190.

58.19.Z

Pozostała działalność wydawnicza

191.

61.10.Z

Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej

192.

61.90.Z

Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji

193.

62.01.Z

Działalność związana z oprogramowaniem

194.

62.02.Z

Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

195.

62.03.Z

Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

196.

62.09.Z

Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

197.

63.11.Z

Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

198.

68.20.Z

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

199.

68.32.Z

Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

200.

69.20.Z

Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

201.

71.11.Z

Działalność w zakresie architektury

202.

71.12.Z

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

203.

71.20.B

Pozostałe badania i analizy techniczne

204.

73.11.Z

Działalność agencji reklamowych

205.

73.12.D

Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach

206.

74.10.Z

Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

207.

74.30.Z

Działalność związana z tłumaczeniami

208.

74.90.Z

Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

209.

77.11.Z

Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

210.

77.12.Z

Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

211.

77.21.Z

Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

212.

77.32.Z

Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych

213.

77.39.Z

Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

214.

78.30.Z

Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

215.

80.10.Z

Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa

216.

80.20.Z

Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa

217.

81.10.Z

Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach

218.

81.21.Z

Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

219.

81.22.Z

Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

220.

81.29.Z

Pozostałe sprzątanie

221.

81.30.Z

Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

222.

82.11.Z

Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

223.

82.19.Z

Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura

224.

82.30.Z

Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

225.

82.92.Z

Działalność związana z pakowaniem

226.

84.23.Z

Wymiar sprawiedliwości

227.

85.51.Z

Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

228.

85.59.A

Nauka języków obcych

229.

85.59.B

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

230.

85.60.Z

Działalność wspomagająca edukację

231.

86.10.Z

Działalność szpitali

232.

86.21.Z

Praktyka lekarska ogólna

233.

86.22.Z

Praktyka lekarska specjalistyczna

234.

86.90.A

Działalność fizjoterapeutyczna

235.

86.90.C

Praktyka pielęgniarek i położnych

236.

86.90.E

Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

237.

90.04.Z

Działalność obiektów kulturalnych

238.

93.11.Z

Działalność obiektów sportowych

239.

93.13.Z

Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

240.

93.21.Z

Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

241.

93.29.Z

Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

242.

95.11.Z

Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych

243.

95.22.Z

Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego

244.

95.24.Z

Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego

245.

95.29.Z

Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

246.

96.01.Z

Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich

247.

96.04.Z

Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

248.

96.09.Z

Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

 

Rozdział 3

Przedstawicielstwo i organizacja Instytucji

§ 7. 1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Instytucji jest upoważniony Dyrektor.

2. Zastępcy Dyrektora oraz pełnomocnicy, dokonując czynności prawnych w imieniu Instytucji, działają w granicach ich umocowania.

3. Jeżeli czynności prawne, dokonywane przez osoby określone w ust. 1 i 2, obejmują rozporządzanie prawem, którego wartość przekracza 10.000 euro lub czynności te mogą spowodować powstanie zobowiązania Instytucji do świadczenia o wartości powyżej 10.000 euro, do skuteczności oświadczenia woli jest wymagane współdziałanie co najmniej dwóch osób.

4. Dyrektor przekazuje Ministrowi Sprawiedliwości informacje o dokonywanych czynnościach obejmujących rozporządzanie prawem, którego wartość przekracza 50.000 euro lub gdy czynności te mogą spowodować powstanie zobowiązania Instytucji do świadczenia o wartości powyżej 50.000 euro.

5. Pełnomocników Instytucji, o których mowa w ust. 2, ustanawia i odwołuje Dyrektor.

6. Udzielenie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie dotyczy to pełnomocnictwa do dokonywania poszczególnych czynności oraz ustanawiania pełnomocników procesowych.

§ 8. Organizację wewnętrzną Instytucji określa regulamin organizacyjny, nadawany przez Dyrektora.

Rozdział 4

Mienie Instytucji

§ 9. W celu realizacji statutowych zadań Instytucję wyposaża się w nieruchomości wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do statutu, które stanowią – lub po wydaniu przez właściwy organ decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego jednostkom organizacyjnym Służby Więziennej lub Ministerstwu Sprawiedliwości stanowić będą – własność lub przedmiot użytkowania wieczystego Instytucji.

§ 10. 1. Instytucja samodzielnie gospodaruje przydzielonym jej i nabytym mieniem, z zastrzeżeniem ust. 2–4 oraz § 11–13.

2. Do czynności prawnych w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych Instytucji stosuje się przepisy ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2259 oraz z 2017 r. poz. 624, 1491 i 1529).

3. Nieruchomości Instytucji mogą być przedmiotem czynności prawnych, z uwzględnieniem przepisów o gospodarce nieruchomościami. Rozporządzanie nieruchomością odbywa się za uprzednią zgodą Ministra Sprawiedliwości wydaną po wcześniejszym zapoznaniu się z opinią Dyrektora Generalnego Służby Więziennej. Czynności prawne dokonane bez wymaganej zgody są nieważne.

4. Czynność prawna dotycząca utworzenia lub udziału Instytucji w innej osobie prawnej wymaga zgody Ministra Sprawiedliwości wydanej po wcześniejszym zapoznaniu się z opinią Dyrektora Generalnego Służby Więziennej. Czynność prawna dokonana bez takiej zgody jest nieważna.

§ 11. Do sprzedaży oraz oddania w najem lub dzierżawę aktywów trwałych Instytucji stosuje się odpowiednio przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 729), z zastrzeżeniem § 12.

§ 12. 1. Aktywa Instytucji mogą być przedmiotem darowizny lub użyczenia, o ile ich sprzedaż, najem lub dzierżawa nie dojdzie do skutku.

2. Zasady określonej w ust. 1 nie stosuje się w przypadku dokonywania darowizny lub użyczenia na rzecz innej instytucji gospodarki budżetowej, której organem założycielskim jest Minister Sprawiedliwości, albo na rzecz jednostki organizacyjnej resortu sprawiedliwości.

3. Darowizna aktywów o wartości jednostkowej przekraczającej kwotę 25.000 euro wymaga zgody Ministra Sprawiedliwości wyrażonej na piśmie.

4. Jeżeli wartość darowizn, dokonanych przez Instytucję w roku obrotowym dla jednego obdarowanego, przekroczy kwotę 25.000 euro, dokonanie każdej następnej darowizny dla tego obdarowanego wymaga zgody Ministra Sprawiedliwości.

5. Jeżeli łączna wartość darowizn, dokonanych przez Instytucję w roku obrotowym, przekroczy kwotę 40.000 euro, dokonanie każdej następnej darowizny wymaga zgody Ministra Sprawiedliwości.

6. Zgoda Ministra Sprawiedliwości w sprawach, o których mowa w ust. 3–5, następuje po wcześniejszym zapoznaniu się z opinią Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.

7. Czynności prawne, o których mowa w ust. 3–5, dokonane bez wymaganej zgody są nieważne.

§ 13. 1. Wyrażone w euro wartości aktywów Instytucji, o których mowa w § 11 i 12, oraz wartości zabezpieczeń na majątku Instytucji, o których mowa w § 15 ust. 5, przelicza się na walutę polską po średnim kursie, ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok obrotowy, w którym jest dokonywana czynność prawna.

2. Wartość jednostkową aktywu, o której mowa w § 11 i 12, określa się na podstawie cen rynkowych albo wartości księgowej tego aktywu, zależnie od tego, która z tych wartości jest wyższa.

Rozdział 5

Gospodarka finansowa i źródła uzyskiwania przychodów

§ 14. 1. Podstawą gospodarki finansowej Instytucji jest roczny plan finansowy, zaakceptowany przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej i zatwierdzony przez Ministra Sprawiedliwości.

2. Projekt rocznego planu finansowego jest sporządzany przez Dyrektora i przekazywany Dyrektorowi Generalnemu Służby Więziennej.

3. Zaakceptowany projekt rocznego planu finansowego Dyrektor Generalny Służby Więziennej przekazuje Ministrowi Sprawiedliwości w trybie i terminach określonych w przepisach dotyczących prac nad projektem ustawy budżetowej.

4. Instytucja prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami o rachunkowości.

5. Dyrektor Generalny Służby Więziennej przedstawia Ministrowi Sprawiedliwości do zatwierdzenia sprawozdanie finansowe oraz propozycję rozliczenia wyniku finansowego.

6. Minister Sprawiedliwości zatwierdza sprawozdanie finansowe oraz podejmuje decyzję w sprawie rozliczenia wyniku finansowego.

§ 15. 1. Podstawowym źródłem przychodów Instytucji jest prowadzenie działalności gospodarczej, zgodnie z przedmiotem działalności określonym w § 6. Instytucja może również uzyskiwać przychody z innych źródeł, w szczególności ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, a także darowizn, spadków i zapisów.

2. Instytucja prowadzi działalność gospodarczą na zasadach racjonalnej gospodarki, samofinansowania i rachunku ekonomicznego, a osiągane zyski przeznacza na zwiększenie funduszu zapasowego Instytucji, o którym mowa w art. 28 ust. 8 ustawy o finansach publicznych.

3. Instytucja występuje w obrocie we własnym imieniu i na własny rachunek.

4. Przed zaciągnięciem przez Instytucję zobowiązania przewyższającego 30% rocznych przychodów, ujętych w planie finansowym, Dyrektor, za pośrednictwem Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, występuje do Ministra Sprawiedliwości o wyrażenie zgody.

5. Ustanowienie przez Instytucję zabezpieczenia na majątku Instytucji, w szczególności w formie hipoteki, zastawu, weksla, jeżeli łączna wartość ustanowionych zabezpieczeń przekracza 500.000 euro, wymaga uzyskania uprzedniej zgody Ministra Sprawiedliwości wydanej po wcześniejszym zapoznaniu się z opinią Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, z zastrzeżeniem ust. 4.

Rozdział 6

Nadzór i kontrola wewnętrzna

§ 16. 1. Nadzór nad działalnością Instytucji sprawuje Minister Sprawiedliwości oraz Dyrektor Generalny Służby Więziennej.

2. W ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 1, Dyrektor Generalny Służby Więziennej w szczególności dokonuje kontroli i oceny działalności Instytucji oraz pracy Dyrektora.

3. W ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 1, Minister Sprawiedliwości może w szczególności dokonywać kontroli działalności Instytucji.

4. Dyrektor przekazuje Dyrektorowi Generalnemu Służby Więziennej:

1) kopie wyników kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Instytucji – niezwłocznie po zakończeniu tych kontroli;

2) okresowe informacje dotyczące realizacji zadań Instytucji – w terminach i trybie określonym przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej;

3) sprawozdania budżetowe, które przekazywane są Ministrowi Sprawiedliwości w terminach i trybie określonym w odrębnych przepisach.

§ 17. 1. Kontrola wewnętrzna Instytucji jest realizowana w ramach kontroli zarządczej, określonej w przepisach o finansach publicznych.

2. Zapewnienie funkcjonowania wewnętrznej kontroli zarządczej należy do obowiązków Dyrektora, który określa szczegółowe zasady jej organizacji i funkcjonowania.

3. Zapewnienie funkcjonowania zewnętrznej kontroli zarządczej należy do obowiązków Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, który określa szczegółowe zasady jej organizacji i funkcjonowania.

Rozdział 7

Zmiana statutu

§ 18. Minister Sprawiedliwości z własnej inicjatywy, na wniosek Dyrektora Generalnego Służby Więziennej lub na wniosek Dyrektora, przekazany za pośrednictwem Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, może dokonać zmian niniejszego statutu w drodze zarządzenia.

Załącznik do statutu
Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MAZOVIA

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TRWAŁYM ZARZĄDZIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH SŁUŻBY WIĘZIENNEJ, KTÓRE ZGODNIE Z § 9 STATUTU PRZEZNACZONE ZOSTANĄ NA WYPOSAŻENIE MAZOWIECKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ MAZOVIA

Zabudowana nieruchomość o powierzchni około 1,3866 ha, na której prowadziło działalność Gospodarstwo Pomocnicze Warszawa-Bemowo przy Areszcie Śledczym Warszawa-Białołęka, stanowiąca własność Skarbu Państwa, będąca w trwałym zarządzie Ministerstwa Sprawiedliwości, położona w Warszawie przy ul. Kocjana 3, wobec której zostaną podjęte działaniamające na celu jej geodezyjne wydzielenie z nieruchomości obejmującej działkę ewidencyjną nr 2 z obrębu 6-10-07, opisanej w księdze wieczystej nr WA1M/00302201/0, prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Mazur

Kancelaria Prawa Pracy Wojciech Mazur

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama