Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2020 poz. 264

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 21 grudnia 2020 r.

w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Sprawiedliwości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Młodzieżową Radę Sprawiedliwości, zwaną dalej "Radą".

§ 2.

1. Do zakresu działania Rady należy w szczególności:

1) kreowanie i promowanie w środowisku młodzieżowym postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju świadomości prawnej;

2) kształtowanie i utrwalanie postaw obywatelskich i patriotycznych;

3) zwiększenie aktywności i zainteresowania młodzieży sprawami związanymi z wymiarem sprawiedliwości;

4) wspieranie działań Ministra Sprawiedliwości;

5) wspieranie działań kierowanych do dzieci i młodzieży z zakresu edukacji prawnej;

6) promowanie działań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

2. Do zadań Rady należy:

1) wyrażanie opinii i przedstawianie wniosków Ministrowi Sprawiedliwości;

2) opiniowanie aktów prawnych przedstawionych jej przez Ministra Sprawiedliwości;

3) organizacja warsztatów, konferencji oraz paneli dyskusyjnych;

4) prowadzenie kampanii społecznych;

5) przygotowanie analiz i raportów;

6) udział w zespołach i komisjach na zaproszenie Ministra Sprawiedliwości;

§ 3.

1. Kadencja Rady trwa rok. Po upływie kadencji dotychczasowa Rada działa do czasu powołania Rady nowej kadencji. Kadencja Rady zaczyna swój bieg z dniem pierwszego posiedzenia Rady.

2. Mandat członka Rady można sprawować tylko przez dwie kadencje.

3. W skład Rady wchodzi nie mniej niż 12 członków, a jednocześnie nie więcej niż 24 członków powołanych przez Ministra Sprawiedliwości.

4. Uczestnikiem naboru może być osoba fizyczna, która w dniu ogłoszenia naboru ukończyła 16 lat, a jednocześnie nie ukończyła 26 lat.

5. Członkowie Rady są wybierani w drodze naboru prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, zgodnie z Regulaminem naboru opublikowanym na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

6. Wybór członków Rady odbywa się w oparciu o kryteria formalne tj. prawidłowo wypełniony formularz zgłoszenia oraz kryteria merytoryczne wskazane w regulaminie, o którym mowa w ust. 5.

7. Członkostwo w Radzie wygasa wskutek:

a) śmierci członka rady;

b) pisemnej rezygnacji złożonej Przewodniczącemu Rady;

c) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

d) dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności na posiedzeniu Rady;

e) odwołania członka Rady przez Ministra Sprawiedliwości przed upływem kadencji Rady, w przypadku naruszenia przepisów regulaminu.

8. W przypadku wygaśnięcia członkostwa w Radzie, na czas pozostały do końca kadencji Rady, jej skład może zostać uzupełniony o członka wybranego spośród kandydatów zgłoszonych w naborze, o którym mowa w ust. 5. Wyboru nowego członka Rady dokonuje Minister Sprawiedliwości na wniosek Przewodniczącego Rady na podstawie kryteriów określonych w ust. 6.

§ 4.

1. Podczas pierwszego posiedzenia Rady nowej kadencji członkowie Rady wybierają Przewodniczącego Rady, Zastępcę Przewodniczącego Rady oraz Sekretarza Rady.

2. Pracami Rady kieruje Przewodniczący, do którego zadań należy:

1) przewodniczenie posiedzeniom Rady i czuwanie nad ich sprawnym przebiegiem;

2) ustalanie terminu i programu kolejnych posiedzeń Rady, z uwzględnieniem wniosków zgłaszanych przez członków Rady;

3) organizacja pracy Rady pomiędzy posiedzeniami;

4) reprezentacja Rady w relacjach zewnętrznych.

3. W razie nieobecności Przewodniczącego pracami Rady kieruje Zastępca Przewodniczącego.

4. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach.

5. Rada zajmuje stanowiska i wydaje opinie w drodze głosowania na posiedzeniu zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady.

6. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady, a w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.

7. Rada może zajmować stanowiska i wydawać opinie w trybie obiegowym, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. O rozpatrzeniu sprawy w trybie obiegowym, decyduje Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego Rady wskazany przez Przewodniczącego.

8. Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego, w imieniu całej Rady przekazuje opinie, wnioski i rekomendacje Ministrowi Sprawiedliwości, po zaakceptowaniu ich przez Dyrektora Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich.

§ 5.

1. Posiedzenia Rady zwołuje Minister Sprawiedliwości.

2. Posiedzenia odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące, w terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego Rady, w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości lub w innym miejscu wskazanym przez Ministra Sprawiedliwości.

3. Minister Sprawiedliwości może z własnej inicjatywy lub na wniosek Przewodniczącego Rady zapraszać do udziału w posiedzeniach Rady osoby niewchodzące w skład Rady z głosem doradczym.

4. Przewodniczący Rady może z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 3 członków Rady tworzyć grupy robocze złożone z członków Rady oraz osób, o których mowa w ust. 3. Pracami grup roboczych kieruje Przewodniczący Rady lub osoba przez niego wskazana spośród członków Rady.

5. W posiedzeniach Rady uczestniczy w charakterze obserwatora co najmniej jeden pracownik Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich wyznaczony do obsługi Rady. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć członkowie Kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości oraz pracownicy departamentów i biur Ministerstwa Sprawiedliwości.

6. Zadaniem Sekretarza Rady jest w szczególności: zapewnienie sprawnego funkcjonowania Rady, a także sporządzanie protokołu posiedzeń Rady.

7. Protokół podpisuje każdorazowo Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego oraz Sekretarz Rady.

8. Protokół z posiedzenia Rady każdorazowo przesyłany jest do Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich.

§ 6.

1. Na pierwszym posiedzeniu Rady ustala się harmonogram realizacji zadań, o których mowa w § 2 ust. 2.

2. Rada działa na podstawie regulaminu uchwalonego najpóźniej na drugim posiedzeniu Rady i zatwierdzonego przez Ministra Sprawiedliwości.

§ 7.

Obsługę organizacyjno-biurową Rady zapewnia Departament Strategii i Funduszy Europejskich.

§ 8.

Wydatki związane z działalnością Rady pokrywa Ministerstwo Sprawiedliwości.

§ 9.

1. Członkom Rady nie przysługuje wynagrodzenie.

2. Członkom Rady oraz osobom zaproszonym na posiedzenie Rady, o których mowa w § 5 ust. 3, zamieszkałym poza miejscowością, w której odbywa się posiedzenie Rady, przysługuje zwrot kosztów podróży związanych z uczestnictwem w posiedzeniu Rady, na zasadach przyjętych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167) oraz wewnętrznych regulacjach obowiązujących w Ministerstwie Sprawiedliwości.

§ 10.

1. Przewodniczący Rady przedstawia Ministrowi Sprawiedliwości:

1) sprawozdanie półroczne z realizacji zadań Rady w terminie 30 dni od upływu sześciu miesięcy pracy Rady;

2) końcowe sprawozdanie z realizacji zadań Rady w terminie 30 dni od zakończenia pracy Rady.

2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, powinny zawierać:

1) dane identyfikacyjne (osoba sporządzająca i zatwierdzająca dokument, podstawa prawna utworzenia Rady, okres objęty sprawozdaniem);

2) określenie postępów w realizacji zadań Rady ustalonych harmonogramem;

3) wnioski płynące z prac Rady;

4) plany działalności na kolejny okres;

5) określenie liczby i dat posiedzeń Rady w okresie sprawozdawczym;

6) informacje dotyczące celowości dalszego istnienia Rady;

7) inne niezbędne informacje o funkcjonowaniu Rady.

3. Do sprawozdań, o których mowa w ust. 1, dołącza się kopie podjętych uchwał lub innych istotnych dokumentów wytworzonych w ramach prac Rady.

§ 11.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI
Zbigniew Ziobro

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-12-30
  • Data wejścia w życie: 2020-12-31
  • Data obowiązywania: 2020-12-31
  • Dokument traci ważność: 2022-02-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe