REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 8

ZARZĄDZENIE Nr 21
MINISTRA SKARBU PAŃSTWA1)

z dnia 16 czerwca 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 1 w związku z art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) oraz art. 25 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.2)), zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 38 Ministra Skarbu Państwa z dnia 9 października 2013 r. w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa3) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 3 pkt 14 otrzymuje brzmienie:

„14) spółki, w których udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym nie przekracza 15%, z wyłączeniem podmiotów określonych w § 4 ust. 2 pkt 33, § 5 ust. 3 pkt 13 oraz § 6 ust. 2 pkt 6.;

2) w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Podsekretarz Stanu Rafał Baniak nadzoruje następujące branże i sektory gospodarki oraz podmioty:

1) przemysł chemiczny i tworzyw sztucznych, z wyłączeniem Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Oponiarskiego Stomil Poznań sp. z o.o.;

2) chemia ciężka;

3) komunikacja lotnicza i przemysł lotniczy;

4) transport;

5) przemysł środków transportu;

6) żegluga i porty;

7) media;

8) zarządzanie nieruchomościami;

9) Grupa LOTOS S. A.;

10) Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.;

11) Międzynarodowa Korporacja Gwarancyjna sp. z o.o.;

12) Chemia Polska sp. z o.o. w likwidacji;

13) spółki, w których udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym nie przekracza 15%:

a) Grupa Azoty Zakłady Chemiczne POLICE S.A.,

b) Zakłady Azotowe Chorzów S.A.,

c) Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Białystok sp. z o.o.,

d) Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. w Katowicach,

e) Polskie Linie Oceaniczne S.A.,

f) Zakład Tworzyw Sztucznych Artgos S.A.,

g) Zakłady Sprzętu Motoryzacyjnego POLMO S.A.,

h) Instytut Wzornictwa Przemysłowego sp. z o.o.,

i) Kopalnia Soli Kłodawa S.A.,

j) OPAKOMET S.A.,

k) Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.,

l) Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A. w Grzybowie,

m) INTRACO S.A.,

n) Warszawski Holding Nieruchomości S.A.,

o) DALMOR S.A.,

p) „BUDEXPO” sp. z o.o.,

r) EHN S.A.,

s) LOTOS PETROBALTIC S.A.”;

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

㤠6.

1. Podsekretarz Stanu Wojciech Kowalczyk określa zadania merytoryczne i nadzoruje pracę następujących komórek organizacyjnych:

1) Departamentu Analiz;

2) Departamentu Przekształceń Własnościowych i Prywatyzacji;

3) Biura Kontroli.

2. Podsekretarz Stanu Wojciech Kowalczyk nadzoruje następujące branże, sektory gospodarki oraz podmioty, z wyłączeniem podmiotów określonych w załączniku Nr 1:

1) bankowość;

2) instytucje rynku finansowego i kapitałowego;

3) fundacje;

4) Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.;

5) Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A;

6) spółki, w których udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym nie przekracza 15%:

a) Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A.,

b) Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.

3. Podsekretarz Stanu Wojciech Kowalczyk nadzoruje prowadzone procesy prywatyzacji.

4. Podsekretarz Stanu Wojciech Kowalczyk koordynuje współpracę z firmami doradczymi i inwestorami.

5. Podsekretarz Stanu Wojciech Kowalczyk koordynuje współpracę z zagranicznym i krajowym środowiskiem inwestorów kapitałowych w celu promocji polskich rynków finansowych i kapitałowych na świecie.

6. Podsekretarz Stanu Wojciech Kowalczyk nadzoruje prowadzone procesy realizacji wniosków organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego w sprawie zbycia nieodpłatnie części lub wszystkich posiadanych przez Skarb Państwa akcji albo udziałów spółki spełniającej ustawowe przesłanki komunalizacji.

7. Podsekretarz Stanu Wojciech Kowalczyk koordynuje prace związane z polityką dywidendową Skarbu Państwa.”;

4) w załączniku nr 1 uchyla się poz. 8, 16, 32 i 37;

5) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do zarządzenia;

6) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do zarządzenia;

7) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Skarbu Państwa

Włodzimierz Karpiński

 

 

1) Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej – Skarb Państwa na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. z 2011 r. Nr 248, poz. 1488).

2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706, z 2011 r. Nr 82, poz. 451, Nr 201, poz. 1183 i Nr 185, poz. 1092 oraz z 2012 r. poz. 1544.

3) Zmiany tekstu wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. MSP z 2013 r. poz. 13 oraz z 2014 r., poz. 1 i 3.

Załącznik 1. [LISTA PODMIOTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ DEPARTAMENT SPÓŁEK KLUCZOWYCH]

Załączniki do Zarządzenia Nr 21 Ministra Skarbu Państwa
z dnia 16 czerwca 2014 r. (poz. 8)

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 38 Ministra Skarbu Państwa
z dnia 9 października 2013 r.(poz. 12)

LISTA PODMIOTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ DEPARTAMENT SPÓŁEK KLUCZOWYCH

Lp.

Nazwa podmiotu

Siedziba

Branża

1

ENEA S.A.

Poznań

energetyka

2

ENERGA S.A.

Gdańsk

energetyka

3

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Warszawa

papiery wartościowe

4

FS Holding S.A.

Lublin

przemysł drzewny i papierniczy

5

Grupa Azoty S.A.

Tarnów

chemia ciężka

6

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.

Puławy

chemia ciężka

7

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne POLICE S.A.

Police

chemia ciężka

8

Grupa LOTOS S.A.

Gdańsk

przemysł naftowy

9

KGHM Polska Miedź S.A.

Lubin

KGHM

10

Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A.

Grzybów

przemysł wydobywczy i kopalin

11

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Warszawa

papiery wartościowe

12

LOTOS PETROBALTIC S.A.

Gdańsk

przemysł naftowy

13

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego „Stomil” sp. z o.o.

Poznań

przemysł chemiczny i tworzyw sztucznych

14

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Warszawa

energetyka

15

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

Płock

przemysł naftowy

16

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

Warszawa

przemysł gazowy

17

Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A.

Warszawa

usługi finansowe

18

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

Warszawa

zakłady ubezpieczeń

19

Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych PRZYJAŹŃ S.A.

Płock

przemysł naftowy

20

Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw Płynnych „NAFTOPORT” Sp. z o.o.

Gdańsk

przemysł naftowy

21

Siarkopol Gdańsk S.A.

Gdańsk

przemysł naftowy

22

Totalizator Sportowy sp. z o.o.

Warszawa

gry losowe i zakłady wzajemne

23

TAURON Polska Energia S.A.

Katowice

energetyka

24

Waryński S.A. Grupa Holdingowa

Warszawa

przemysł maszynowy

25

Zakłady Azotowe Chorzów S.A.

Chorzów

chemia ciężka

26

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.

Szczecin

żegluga i porty

27

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.

Gdańsk

żegluga i porty

28

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Gdynia

żegluga i porty

 

Ponadto Departament nadzoruje branże: przemysł obronny oraz bankowość, w tym BGŻ S.A.


Załącznik 2.

Załącznik Nr 2

Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 38
z dnia 9 października 2013 r. (poz. 12)

infoRgrafika

 

 

1) Art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów przewiduje utworzenie Gabinetu Politycznego. Jednakże Minister W. Karpiński odstąpił od wykorzystania etatów przeznaczonych na ten cel.


 

Załącznik 3. [LISTA PODMIOTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ DEPARTAMENT DZIAŁAŃ POPRYWATYZACYJNYCH]

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 38 Ministra Skarbu Państwa
z dnia 9 października 2013 r. (poz. 12)

LISTA PODMIOTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ DEPARTAMENT DZIAŁAŃ POPRYWATYZACYJNYCH

1. Spółki, w których udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym nie przekracza 15%, z wyłączeniem spółek z branży przemysł obronny i bankowość oraz:

– „BUDEXPO” sp. z o.o. w Warszawie,

– Dalmor S.A. w Gdyni,

– FS Holding S.A. w Lublinie,

– Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. w Puławach,

– Grupa Azoty Zakłady Chemiczne POLICE S.A. w Policach,

– Instytut Wzornictwa Przemysłowego sp. z o.o. w Warszawie,

– INTRACO S.A. w Warszawie,

– Kopalnia Soli „Kłodawa” S.A. w Kłodawie,

– Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A. w Grzybowie,

– LOTOS PETROBALTIC S.A. w Gdańsku,

– Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt sp. z o.o. w Łowiczu,

– OPAKOMET S.A. w Krakowie,

– Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego „Stomil” sp. z o.o. w Poznaniu,

– Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A. w Warszawie,

– Polskie Linie Oceaniczne S.A. w Gdyni,

– Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw Płynnych „NAFTOPORT” sp. z o.o. w Gdańsku,

– Siarkopol Gdańsk S.A. w Gdańsku,

– Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt sp. z o.o. w Bydgoszczy,

– Warszawski Holding Nieruchomości S.A. w Warszawie,

– Waryński S.A. Grupa Holdingowa w Warszawie,

– Wielkopolskie Centrum Hodowli i Unasieniania Zwierząt z siedzibą w Tulcach sp. z o.o.,

– Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Katowicach sp. z o.o.,

– Zakład Tworzyw Sztucznych Artgos S.A. w Brzozowie,

– Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Białystok sp. z o.o. w Białymstoku,

– Zakłady Azotowe Chorzów S.A. w Chorzowie,

– Zakłady Sprzętu Motoryzacyjnego POLMO S.A. w Brodnicy.

2. Podmioty w upadłości w celu likwidacji.

3. Podmioty w likwidacji, z wyłączeniem Chemia Polska sp. z o.o. w likwidacji.

4. Podmioty nieprowadzące działalności.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-17
  • Data wejścia w życie: 2014-06-16
  • Data obowiązywania: 2014-06-16
  • Dokument traci ważność: 2015-01-09

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA