REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 12

ZARZĄDZENIE Nr 38
MINISTRA SKARBU PAŃSTWA1)

z dnia 9 października 2013 r.

w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 1 w związku z art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) oraz art. 25 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Minister Skarbu Państwa, Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu i Dyrektor Generalny nadzorują przypisane im w zarządzeniu branże, sektory gospodarki i podmioty oraz wykonują kompetencje Ministra wynikające z regulaminu organizacyjnego Ministerstwa wobec komórek organizacyjnych, których pracę nadzorują i którym określają zadania merytoryczne.

2. Minister Skarbu Państwa, zwany dalej „Ministrem”, może, w formie wymaganej przepisami prawa, upoważnić Sekretarza Stanu, Podsekretarza Stanu oraz Dyrektora Generalnego do prowadzenia i załatwiania spraw w jego imieniu, w tym również w sprawach zastrzeżonych zarządzeniem do jego wyłącznej kompetencji. W uzasadnionym przypadku upoważnienie takie może być wydane także innemu pracownikowi Ministerstwa.

3. Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu i Dyrektor Generalny wykonując zadania odpowiadają za zgodne z prawem i terminowe ich wykonanie.

4. Minister, Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu zgodnie z podziałem na nadzorowane branże, sektory gospodarki oraz podmioty, z zastrzeżeniem ust. 5 i § 2 ust. 3 pkt 2, wykonują uprawnienia Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Ministra, związane z:

1) wykonywaniem praw z akcji i udziałów;

2) zawieraniem i zmianą umów z doradcami na dokonanie analiz przedprywatyzacyjnych, dokonywaniem innych czynności faktycznych i prawnych związanych z procesem prywatyzacji spółek, przedsiębiorstw państwowych oraz zawieraniem innych umów w imieniu Skarbu Państwa;

3) rozpatrywaniem wniosków komórek organizacyjnych o udzielanie osobom trzecim zamówienia publicznego/ wydatku publicznego.

5. Umowy sprzedaży akcji/udziałów należących do Skarbu Państwa, umowy związane z objęciem akcji/udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółek oraz inne umowy związane z obciążeniem akcji/udziałów spółek, w branżach innych niż wymienione w § 2 ust. 3 pkt 2, podpisują według właściwości Sekretarz Stanu lub Podsekretarze Stanu, zgodnie z podziałem na nadzorowane branże, sektory gospodarki i podmioty lub upoważnieni w sposób określony w ust. 2.

6. Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu i Dyrektor Generalny w zakresie zadań komórek organizacyjnych Ministerstwa, dla których określają zadania merytoryczne, rozpatrują pod względem merytorycznym inne niż określone w ust. 4 pkt 3 wnioski o udzielenie osobom trzecim zamówienia publicznego oraz wnioski o finansowanie zadań niebędących zamówieniem publicznym, a także wykonują prawa Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Ministra Skarbu Państwa, do zawierania i zmiany umów w tym zakresie.

7. Dyrektor Generalny w zakresie zadań komórek organizacyjnych Ministerstwa, dla których określa zadania merytoryczne, rozpatruje pod względem merytorycznym celowość wniosków komórek organizacyjnych Ministerstwa o udzielenie osobom trzecim zamówienia publicznego oraz wniosków o finansowanie zadania nie będącego zamówieniem publicznym.

8. Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu oraz Dyrektor Generalny zaciągają w imieniu Ministra zobowiązania finansowe i zatwierdzają wydatki w zakresie wynikającym z realizacji planów finansowych oraz przypisanych im zadań merytorycznych.

9. Minister, Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu i Dyrektor Generalny w zakresie swojej właściwości parafują pisma i dokumenty rządowe kierowane pod obrady komitetów Rady Ministrów.

10. Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu, w zakresie swojej właściwości, podejmują decyzje w sprawie umorzenia, odroczenia terminu zapłaty lub rozłożenia na raty spłaty należności Skarbu Państwa.

11. Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu informują Ministra o wszelkich planowanych czynnościach w zakresie rozporządzania mieniem Skarbu Państwa.

12. Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu uczestniczą w pracach zespołów międzyresortowych.

§ 2

1. Minister Skarbu Państwa Włodzimierz Karpiński określa zadania merytoryczne i nadzoruje prace następujących komórek organizacyjnych Ministerstwa:

1) Gabinetu Politycznego3);

2) Departamentu Polityki Właścicielskiej;

3) Biura Komunikacji Społecznej;

4) Biura Ministra, z zastrzeżeniem § 5 ust. 8.

2. Ministrowi podlega bezpośrednio Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228).

3. Do wyłącznej kompetencji Ministra zastrzega się:

1) powoływanie i odwoływanie organów spółek i podmiotów;

2) w branżach: telekomunikacja, ubezpieczenia, bankowość, instytucje rynku finansowego i kapitałowego, przemysł farmaceutyczny i dystrybucji leków, przemysł gazowy (wydobycie, dystrybucja, handel), przemysł naftowy, energetyka:

a) podpisywanie w imieniu Skarbu Państwa umów sprzedaży akcji/udziałów należących do Skarbu Państwa, umów związanych z objęciem akcji/udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółek oraz innych umów związanych z obciążeniem akcji/udziałów spółek,

b) wykonywanie praw z akcji i udziałów w spółkach z udziałem Skarbu Państwa związanych z:

– zbyciem przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części,

– wydzierżawieniem przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części,

– ustanowieniem użytkowania przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części,

– łączeniem, przekształcaniem, podziałem spółek z udziałem Skarbu Państwa,

– ustanowieniem zastawu lub innego obciążania akcji lub udziałów.

4. W sprawach zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Ministra, dokumenty kierowane do Ministra powinny być zaakceptowane przez właściwych w sprawie Sekretarza Stanu lub Podsekretarzy Stanu, zgodnie z podziałem na nadzorowane branże, sektory gospodarki i podmioty.

§ 3

1. Sekretarz Stanu Zdzisław Gawlik zastępuje Ministra oraz wykonuje czynności we wskazanych przez niego sprawach z zakresu działania urzędu.

2. Sekretarz Stanu Zdzisław Gawlik określa zadania merytoryczne i nadzoruje pracę następujących komórek organizacyjnych:

1) Departamentu Prawnego i Procesowego;

2) Departamentu Spółek Kluczowych;

3) Departamentu Działań Poprywatyzacyjnych.

3. Sekretarz Stanu Zdzisław Gawlik nadzoruje następujące branże, sektory gospodarki oraz podmioty, z wyłączeniem podmiotów określonych w liście branż, sektorów gospodarki oraz podmiotów stanowiącej załącznik Nr 1:

1) energetyka;

2) przemysł obronny;

3) przemysł gazowy (wydobycie, dystrybucja, handel);

4) przemysł naftowy, z wyłączeniem Grupa LOTOS S.A.;

5) hodowla zwierząt i uprawa roślin;

6) uzdrowiska;

7) przedsiębiorstwa i jednostki otoczenia rolnictwa;

8) przemysł spirytusowy;

9) przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego;

10) przemysł cukrowniczy;

11) gry losowe i zakłady wzajemne;

12) KGHM Polska Miedź S.A.;

13) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego Stomil Poznań sp. z o.o.

14) spółki, w których udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym nie przekracza 15%, z wyłączeniem podmiotów określonych w § 5 ust. 3 pkt 11 oraz § 6 ust. 2 pkt 8.

4. Sekretarz Stanu Zdzisław Gawlik koordynuje prowadzone w Ministerstwie procesy legislacyjne.

5. Sekretarz Stanu Zdzisław Gawlik nadzoruje prace związane z budową terminala LNG w Świnoujściu.

6. Sekretarz Stanu Zdzisław Gawlik koordynuje w Ministerstwie prace związane z realizacją rządowego programu energetyki jądrowej w zakresie realizacji inwestycji w obiekty energetyki jądrowej.

7. Sekretarz Stanu Zdzisław Gawlik nadzoruje realizację zadań związanych z monitorowaniem zobowiązań pozacenowych wynikających z umów prywatyzacyjnych i innych.

8. Sekretarz Stanu Zdzisław Gawlik nadzoruje prowadzone postępowania likwidacyjne i upadłościowe wobec spółek z udziałem Skarbu Państwa i przedsiębiorstw państwowych, z wyłączeniem spółek Polski Holding Farmaceutyczny S.A. w likwidacji oraz Chemia Polska sp. z o.o. w likwidacji.

9. Sekretarz Stanu Zdzisław Gawlik nadzoruje podmioty nieprowadzące działalności.

10. Sekretarz Stanu Zdzisław Gawlik nadzoruje realizację zadań na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa, w tym zadań:

1) związanych z organizowaniem i realizacją zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony, zadań na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców oraz ochroną obiektów ważnych dla obronności i bezpieczeństwa państwa;

2) wynikających z ustawy o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa;

3) wynikających z kompetencji Ministra w odniesieniu do Wojskowej Agencji Mieszkaniowej i Agencji Mienia Wojskowego.

§ 4

1. Podsekretarz Stanu Urszula Pasławska określa zadania merytoryczne i nadzoruje pracę następujących komórek organizacyjnych:

1) Departamentu Nadzoru Właścicielskiego;

2) Departamentu Reprywatyzacji i Rekompensat.

2. Podsekretarz Stanu Urszula Pasławska nadzoruje następujące branże, sektory gospodarki oraz podmioty, z wyłączeniem podmiotów określonych w załączniku Nr 1:

1) przemysł maszynowy;

2) przemysł metalowy;

3) przemysł stoczniowy;

4) hutnictwo;

5) przemysł elektroniczny;

6) przemysł elektrotechniczny;

7) górnictwo;

8) przemysł farmaceutyczny i dystrybucji leków;

9) budownictwo;

10) przemysł materiałów budowlanych i ceramicznych;

11) przemysł mięsny i przetwórstwa mięsnego;

12) przemysł drzewny i papierniczy;

13) przemysł meblowy;

14) przemysł odzieżowy;

15) przemysł surowców odzieżowych;

16) przemysł skórzany;

17) przedsiębiorstwa turystyczne;

18) przedsiębiorstwa i jednostki usługowe;

19) wydawnictwa i poligrafia;

20) przedsiębiorstwa i centrale handlu zagranicznego, z wyłączeniem Międzynarodowa Korporacja Gwarancyjna sp. z o.o.;

21) agencje przedsiębiorczości;

22) przedsiębiorstwa handlowe i inne;

23) przemysł koksowniczy;

24) przemysł wydobywczy i kopalin;

25) telekomunikacja;

26) zakłady opieki zdrowotnej;

27) Polski Holding Farmaceutyczny S. A. w likwidacji.

3. Podsekretarz Stanu Urszula Pasławska:

1) koordynuje prace związane z przygotowaniem materiałów wnoszonych przez Ministra pod obrady Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji;

2) podpisuje pisma i dokumenty rządowe kierowane pod obrady Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji;

3) reprezentuje Ministra Skarbu Państwa na posiedzeniach Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji.

§ 5

1. Podsekretarz Stanu Rafał Baniak określa zadania merytoryczne i nadzoruje pracę następujących komórek organizacyjnych:

1) Departamentu Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej;

2) Departamentu Mienia Skarbu Państwa.

2. Podsekretarz Stanu Rafał Baniak nadzoruje podmioty określone w załączniku Nr 1.

3. Podsekretarz Stanu Rafał Baniak nadzoruje następujące branże i sektory gospodarki oraz podmioty:

1) przemysł chemiczny i tworzyw sztucznych, z wyłączeniem Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Oponiarskiego Stomil Poznań sp. z o.o.;

2) chemia ciężka;

3) komunikacja lotnicza i przemysł lotniczy;

4) transport;

5) przemysł środków transportu;

6) żegluga i porty;

7) media;

8) Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.;

9) Międzynarodowa Korporacja Gwarancyjna sp. z o.o.;

10) Chemia Polska sp. z o.o. w likwidacji;

11) spółki, w których udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym nie przekracza 15%:

a) Grupa Azoty Zakłady Chemiczne POLICE S.A.,

b) Zakłady Azotowe Chorzów S.A.,

c) Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Białystok sp. z o.o.,

d) Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. w Katowicach,

e) Polskie Linie Oceaniczne S.A.,

f) Zakład Tworzyw Sztucznych Artgos S.A.,

g) Zakłady Sprzętu Motoryzacyjnego POLMO S.A.,

h) Instytut Wzornictwa Przemysłowego sp. z o.o.,

i) Kopalnia Soli Kłodawa S.A.,

j) FS Holding S.A.,

k) Adextra S.A.,

l) Waryński S.A. Grupa Holdingowa,

m) OPAKOMET S.A.,

n) Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.,

o) Stocznia Remontowa „Nauta” S. A.,

p) Morska Stocznia Remontowa S.A. w Świnoujściu,

r) Szczecińska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A. w Szczecinie.

4. Podsekretarz Stanu Rafał Baniak:

1) koordynuje prace związane z przygotowaniem materiałów wnoszonych przez Ministra pod obrady Komitetu Rady Ministrów;

2) podpisuje pisma i dokumenty rządowe kierowane pod obrady Komitetu Rady Ministrów;

3) reprezentuje Ministra na posiedzeniach Komitetu Rady Ministrów.

5. Podsekretarz Stanu Rafał Baniak:

1) koordynuje prace związane z przygotowaniem materiałów wnoszonych przez Ministra pod obrady Komitetu do Spraw Europejskich;

2) podpisuje pisma i dokumenty rządowe kierowane pod obrady Komitetu do Spraw Europejskich;

3) reprezentuje Ministra Skarbu Państwa na posiedzeniach Komitetu do Spraw Europejskich.

6. Podsekretarz Stanu Rafał Baniak nadzoruje prowadzone procesy restrukturyzacyjne, przygotowujące spółki z udziałem Skarbu Państwa do prywatyzacji.

7. Podsekretarz Stanu Rafał Baniak nadzoruje realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

8. Podsekretarz Stanu Rafał Baniak koordynuje zadania Ministra Skarbu Państwa w zakresie instytucjonalnej współpracy międzynarodowej oraz w zakresie integracji europejskiej.

§ 6

1. Podsekretarz Stanu Paweł Tamborski określa zadania merytoryczne i nadzoruje pracę następujących komórek organizacyjnych:

1) Departamentu Analiz;

2) Departamentu Przekształceń Własnościowych i Prywatyzacji;

3) Biura Kontroli.

2. Podsekretarz Stanu Paweł Tamborski nadzoruje następujące branże, sektory gospodarki oraz podmioty, z wyłączeniem podmiotów określonych w załączniku Nr 1:

1) bankowość;

2) instytucje rynku finansowego i kapitałowego;

3) zarządzanie nieruchomościami;

4) fundacje;

5) Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S. A.;

6) Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A;

7) Grupa LOTOS S.A.;

8) spółki, w których udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym nie przekracza 15%:

a) Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A.,

b) Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.,

c) INTRACO S.A.,

d) Warszawski Holding Nieruchomości S.A.,

e) DALMOR S.A.,

f) „BUDEXPO” sp. z o.o.,

g) EHN S.A.,

h) LOTOS PETROBALTIC S.A.

3. Podsekretarz Stanu Paweł Tamborski nadzoruje prowadzone procesy prywatyzacji.

4. Podsekretarz Stanu Paweł Tamborski koordynuje współpracę z firmami doradczymi i inwestorami.

5. Podsekretarz Stanu Paweł Tamborski koordynuje współpracę z zagranicznym i krajowym środowiskiem inwestorów kapitałowych w celu promocji polskich rynków finansowych i kapitałowych na świecie.

6. Podsekretarz Stanu Paweł Tamborski nadzoruje prowadzone procesy realizacji wniosków organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego w sprawie zbycia nieodpłatnie części lub wszystkich posiadanych przez Skarb Państwa akcji albo udziałów spółki spełniającej ustawowe przesłanki komunalizacji.

§ 7

1. Dyrektor Generalny Grzegorz Borowiec określa zadania merytoryczne i nadzoruje pracę w szczególności dla następujących komórek organizacyjnych Ministerstwa:

1) Departamentu Budżetu i Finansów;

2) Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi;

3) Biura Dyrektora Generalnego.

2. Dyrektor Generalny Grzegorz Borowiec koordynuje zadania wynikające ze standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych.

§ 8

1. Przypisanie branż i spółek do komórek organizacyjnych Ministerstwa przedstawiają załączniki Nr 1–3.

2. Strukturę organizacyjną Ministerstwa przedstawia załącznik nr 4.

§ 9

Traci moc zarządzenie Nr 34 Ministra Skarbu Państwa z dnia 10 września 2013 r. w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa.

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Minister Skarbu Państwa

Włodzimierz Karpiński

 

 

1) Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej – Skarb Państwa na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. z 2011 r. Nr 248, poz. 1488).

2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706, z 2011 r. Nr 82, poz. 451, Nr 201, poz.1183 i Nr 185, poz. 1092 oraz z 2012 r. poz. 1544.

3) Art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów przewiduje utworzenie Gabinetu Politycznego, jednakże Minister Włodzimierz Karpiński odstąpił od wykorzystania etatów przeznaczonych na ten cel.

Załącznik 1. [LISTA PODMIOTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ DEPARTAMENT RESTRUKTURYZACJI I POMOCY PUBLICZNEJ]

Załączniki do Zarządzenia Nr 38 Ministra Skarbu Państwa
z dnia 9 października 2013 r.

Załącznik Nr 1

LISTA PODMIOTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ DEPARTAMENT RESTRUKTURYZACJI I POMOCY PUBLICZNEJ

Lp.

Nazwa podmiotu

Siedziba

Branża

1

2

3

4

1.

Adextra S.A.

Piaseczno

agencje przedsiębiorczości

2.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Warszawa

ARP

3.

Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego „STOMIL” S.A.

Bydgoszcz

przemysł chemiczny i tworzyw sztucznych

4.

Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABID Sp. z o.o.

Warszawa

jednostki usługowe

5.

Centrum Biurowe Plac Grunwaldzki S.A.

Katowice

jednostki otoczenia górnictwa

6.

Chłodnia „MORS-WOLA” sp. z o.o.

Warszawa

przemysł spożywczy

7.

Elektrownia Chorzów S.A.

Chorzów

energetyka

8.

EUROLOT S.A. w Warszawie

Warszawa

komunikacja lotnicza i przemysł lotniczy

9.

FS Holding S.A.

Lublin

przemysł drzewny i papierniczy

10.

Gliwicka Agencja Turystyczna S.A.

Gliwice

turystyka

11.

H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A.

Poznań

przemysł maszynowy

12.

HUTMAR S.A.

Częstochowa

przedsiębiorstwa handlowe i inne

13.

Instytut Wzornictwa Przemysłowego sp. z o.o.

Warszawa

jednostki usługowe

14.

Kopalnia Soli „Kłodawa” S.A.

Kłodawa

przemysł wydobywczy i kopalin

15.

Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych w Wilkowie Sp. z o.o.

Wilków

przemysł wydobywczy i kopalin

16.

LS Airport Services S.A.

Warszawa

komunikacja lotnicza i przemysł lotniczy

17.

Morska Stocznia Remontowa S.A.

Świnoujście

ARP

18.

Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu Sp. z o.o.

Warszawa

przemysł środków transportu

19.

Polska Żegluga Bałtycka S.A.

Kołobrzeg

żegluga i porty

20.

Polskie Linie Lotnicze LOT S.A.

Warszawa

komunikacja lotnicza i przemysł lotniczy

21.

Polskie Linie Oceaniczne S.A.

Gdynia

żegluga i porty

22.

Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A.

Warszawa

jednostki usługowe

23.

Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A.

Gdańsk

otoczenie rolnictwa

 

1

2

3

4

24.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego ODRA 3 Sp. z o.o.

Szczecin

budownictwo

25.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A.

Warszawa

budownictwo

26.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „PSK Rzeszów” Sp. z o.o.

Rzeszów

przemysł środków transportu

27.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „POLONUS” w Warszawie S.A.

Warszawa

transport

28.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gnieźnie sp. z o.o.

Gniezno

transport

29.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „PORT RYBACKI GRYF” Sp. z o.o.

Szczecin

żegluga i porty

30.

Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich PUH Sp. z o.o.

Łódź

turystyka

31.

Przedsiębiorstwo Wydawnicze „RZECZPOSPOLITA” S.A.

Warszawa

wydawnictwa i poligrafia

32.

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.

Częstochowa

hutnictwo

33.

Stocznia Remontowa Nauta S.A.

Gdynia

ARP

34.

Szczecińska Stocznia Remontowa Gryfia S.A.

Szczecin

ARP

35

Szczecińskie Zakłady Zbożowo-Młynarskie PZZ S.A.

Stargard Szczeciński

przemysł spożywczy

36.

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.

Katowice

hutnictwo

37.

Warszawskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego S.A.

Warszawa

przemysł elektrotechniczny

38.

Waryński S.A. Grupa Holdingowa

Warszawa

przemysł maszynowy

39.

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Katowicach sp. z o.o.

Katowice

budownictwo

40.

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych Sp. z o.o.

Katowice

turystyka

41.

Wytwórnia Surowic i Szczepionek BIOMED Sp. z o.o.

Warszawa

przemysł farmaceutyczny

42.

Zakład Tworzyw Sztucznych Artgos S.A,

Brzozów

przemysł chemiczny i tworzyw sztucznych

43.

Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Białystok sp. z o.o.

Białystok

budownictwo

44.

Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC” w Bolesławcu Sp. z o.o.

Bolesławiec

przemysł materiałów budowlanych

45.

Zakłady Mechaniczne Urządzeń Górniczych DEZAM Sp. z o.o.

Dzierżoniów

jednostki otoczenia górnictwa

46.

Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego w Pile ZETPEZET Sp. z o.o.

Piła

przemysł spożywczy

47.

Zakłady Sprzętu Motoryzacyjnego POLMO S.A.

Brodnica

przemysł środków transportu

48.

Zakłady Tekstylno-Konfekcyjne Teofilów S.A.

Łódź

przemysł surowców odzieżowych

49.

Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej „CHEMAR” S.A.

Kielce

przemysł maszynowy

 

Załącznik 2. [LISTA BRANŻ I PODMIOTÓW W NADZORZE DEPARTAMENTU NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO, Z WYŁĄCZENIEM PODMIOTÓW OKREŚLONYCH W § 3 UST. 3 PKT 14]

Załącznik Nr 2

LISTA BRANŻ I PODMIOTÓW W NADZORZE DEPARTAMENTU NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO, Z WYŁĄCZENIEM PODMIOTÓW OKREŚLONYCH W § 3 UST. 3 PKT 14

1. Agencje przedsiębiorczości, z wyłączeniem ADEXTRA S.A.

2. Budownictwo, z wyłączeniem:

– Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A.,

– Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego ODRA 3 sp. z o.o. w Szczecinie.,

– Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Katowicach sp. z o.o.,

– Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Białystok sp. z o.o.

3. Chemia ciężka, z wyłączeniem:

– Zakłady Azotowe Chorzów S.A.

– Grupa Azoty S.A.

– Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.;

– Grupa Azoty Zakłady Chemiczne POLICE S.A.,

4. Energetyka, z wyłączeniem:

– ENEA S.A. w Poznaniu,

– ENERGA S.A. w Warszawie,

– TAURON Polska Energia S.A. w Katowicach,

– PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w Warszawie,

– Elektrownia Chorzów S.A. w Chorzowie.

5. Fundacje

6. Górnictwo, z wyłączeniem:

– Zakłady Mechaniczne Urządzeń Górniczych DEZAM sp. z o.o. w Dzierżoniowie,

– Centrum Biurowe Plac Grunwaldzki S.A. w Katowicach

7. Gry losowe i zakłady wzajemne z wyłączeniem Totalizator Sportowy sp. z o.o. w Warszawie.

8. Hodowla zwierząt i uprawa roślin

9. Hutnictwo, z wyłączeniem:

– Towarzystwo Finansowe SILESIA sp. z o.o. w Katowicach,

– Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. w Katowicach

10. Instytucje rynku finansowego i kapitałowego, z wyłączeniem:

– Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

– Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

11. Komunikacja lotnicza i przemysł lotniczy, z wyłączeniem:

– Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. w Warszawie,

– EUROLOT S.A. w Warszawie,

– LS Airport Services S.A. w Warszawie.

12. Media

13. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

14. Przedsiębiorstwa handlowe i inne, z wyłączeniem:

– HUTMAR S.A. w Częstochowie,

15. Przedsiębiorstwa i centrale handlu zagranicznego.

16. Przedsiębiorstwa i jednostki otoczenia rolnictwa z wyłączeniem: Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A. w Gdańsku;.

17. Przedsiębiorstwa i jednostki usługowe, z wyłączeniem:

– Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A. w Warszawie,

– Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABID Sp. z o.o.,

– Instytut Wzornictwa Przemysłowego sp. z o.o. w Warszawie.

18. Przedsiębiorstwa państwowe

19. Przedsiębiorstwa turystyczne, z wyłączeniem:

– Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych sp. z o.o. w Katowicach,

– Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. w Gliwicach,

– Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich PUH sp. z o.o. w Łodzi.

20. Przemysł chemiczny i tworzyw sztucznych, z wyłączeniem:

– Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego „STOMIL” S.A. w Bydgoszczy,

– Zakład Tworzyw Sztucznych Artgos S.A. w Brzozowie,

– Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego „Stomil” sp. z o.o.

21. Przemysł cukrowniczy

22. Przemysł drzewny i papierniczy, z wyłączeniem FS Holding S.A. w Lublinie

23. Przemysł elektroniczny

24. Przemysł elektrotechniczny, z wyłączeniem Warszawskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego S.A. w Warszawie.

25. Przemysł farmaceutyczny i dystrybucji leków, z wyłączeniem Wytwórnia Surowic i Szczepionek BIOMED sp. z o.o. w Warszawie

26. Przemysł gazowy (wydobycie, dystrybucja, handel), z wyłączeniem: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie.

27. Przemysł koksowniczy

28. Przemysł maszynowy, z wyłączeniem:

– H. Cegielski – POZNAŃ S.A. w Poznaniu,

– Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej „CHEMAR” S.A. w Kielcach,

– Waryński S.A. Grupa Holdingowa w Warszawie.

29. Przemysł materiałów budowlanych i ceramicznych, z wyłączeniem Zakłady Ceramiczne BOLESŁAWIEC w Bolesławcu sp. z o.o.

30. Przemysł meblowy

31. Przemysł metalowy

32. Przemysł mięsny i przetwórstwa mięsnego

33. Przemysł naftowy, z wyłączeniem:

– Grupa LOTOS S.A. w Gdańsku,

– LOTOS PETROBALTIC S.A w Gdańsku,

– Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. w Płocku,

– Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych PRZYJAŹŃ S.A. w Płocku,

– Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw Płynnych „NAFTOPORT” Sp. z o.o. w Gdańsku,

– Siarkopol Gdańsk S.A. w Gdańsku.

34. Przemysł odzieżowy

35. Przemysł skórzany

36. Przemysł spirytusowy

37. Przemysł spożywczy, z wyłączeniem:

– Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego w Pile ZETPEZET sp. z o.o.,

– Szczecińskie Zakłady Zbożowo-Młynarskie PZZ S.A. w Szczecinie,

– Chłodnia „MORS-WOLA” Sp. z o.o. w Warszawie.

38. Przemysł stoczniowy

39. Przemysł surowców odzieżowych, z wyłączeniem:

– Zakłady Tekstylno-Konfekcyjne Teofilów S.A. w Łodzi.

40. Przemysł środków transportu, z wyłączeniem:

– Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PSK Rzeszów sp. z o.o. w Rzeszowie,

– Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu sp. z o.o. w Warszawie,

– Zakłady Sprzętu Motoryzacyjnego POLMO S.A. w Brodnicy

41. Przemysł wydobywczy i kopalin, z wyłączeniem:

– Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych w Wilkowie sp. z o.o. w Wilkowie,

– Kopalnia Soli Kłodawa S.A. w Kłodawie.

42. Telekomunikacja

43. Transport, z wyłączeniem:

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „POLONUS” w Warszawie S.A.;

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gnieźnie sp. z o.o.

44. Uzdrowiska

45. Wydawnictwa i poligrafia, z wyłączeniem Przedsiębiorstwo Wydawnicze RZECZPOSPOLITA S.A. w Warszawie

46. Zarządzanie nieruchomościami

47. Żegluga i porty, z wyłączeniem:

– Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe PORT RYBACKI GRYF sp. z o.o. w Szczecinie,

– Polska Żegluga Bałtycka S.A. w Kołobrzegu,

– Polskie Linie Oceaniczne S.A. w Gdyni,

– Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. w Szczecinie,

– Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. w Gdańsku,

– Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. w Gdyni

48. Zakłady Opieki Zdrowotnej

49. Chemia Polska sp. z o.o. w likwidacji

50. Polski Holding Farmaceutyczny S.A. w likwidacji

Załącznik 3. [LISTA PODMIOTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ DEPARTAMENT SPÓŁEK KLUCZOWYCH]

Załącznik Nr 3

LISTA PODMIOTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ DEPARTAMENT SPÓŁEK KLUCZOWYCH

Lp.

Nazwa podmiotu

Siedziba

Branża

1.

ENEA S.A.

Poznań

energetyka

2.

ENERGA S.A.

Gdańsk

energetyka

3.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Warszawa

papiery wartościowe

4.

Grupa Azoty.S.A.

Tarnów

chemia ciężka

5.

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.

Puławy

chemia ciężka

6.

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne POLICE S.A.

Police

chemia ciężka

7.

Grupa LOTOS S.A.

Gdańsk

przemysł naftowy

8.

KGHM Polska Miedź S.A.

Lubin

KGHM

9.

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Warszawa

papiery wartościowe

10.

LOTOS PETROBALTIC S.A

Gdańsk

przemysł naftowy

11.

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego „Stomil” sp. z o.o.

Poznań

przemysł chemiczny i tworzyw sztucznych

12.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Warszawa

energetyka

13.

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

Płock

przemysł naftowy

14.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

Warszawa

przemysł gazowy

15.

Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A.

Warszawa

usługi finansowe

16.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

Warszawa

zakłady ubezpieczeń

17.

Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych PRZYJAŹŃ S.A.

Płock

przemysł naftowy

18.

Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw Płynnych „NAFTOPORT” Sp. z o.o.

Gdańsk

przemysł naftowy

19.

Siarkopol Gdańsk S.A.

Gdańsk

przemysł naftowy

20.

Totalizator Sportowy sp. z o.o.

Warszawa

gry losowe i zakłady wzajemne

21.

TAURON Polska Energia S.A.

Katowice

energetyka

22.

Zakłady Azotowe Chorzów S.A.

Chorzów

chemia ciężka

23.

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.

Szczecin

żegluga i porty

24.

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.

Gdańsk

żegluga i porty

25.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Gdynia

żegluga i porty

 

Ponadto Departament nadzoruje branże: przemysł obronny oraz bankowość.


Załącznik 4.

Załącznik Nr 4

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-10-16
  • Data wejścia w życie: 2013-10-09
  • Data obowiązywania: 2014-12-24
  • Dokument traci ważność: 2015-01-09
Jest zmieniany przez:
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA