REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 13

ZARZĄDZENIE Nr 26
MINISTRA SKARBU PAŃSTWA1)

z dnia 1 lipca 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania komórek organizacyjnych Ministerstwa Skarbu Państwa w zakresie planowania, gromadzenia i wydatkowania środków na pomoc publiczną oraz wsparcie niebędące pomocą publiczną, monitorowania udzielonej pomocy publicznej oraz wsparcia niebędącego pomocą publiczną, a także prowadzenia sprawozdawczości w zakresie środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym funduszu celowego pod nazwą Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392), w związku z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2013 r. poz. 216) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 12 Ministra Skarbu Państwa z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania komórek organizacyjnych Ministerstwa Skarbu Państwa w zakresie planowania, gromadzenia i wydatkowania środków na pomoc publiczną oraz wsparcie niebędące pomocą publiczną, monitorowania udzielonej pomocy publicznej oraz wsparcia niebędącego pomocą publiczną, a także prowadzenia sprawozdawczości w zakresie środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym funduszu celowego pod nazwą Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 7 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 7. 1. DR dokonuje oceny formalnej wniosku w zakresie zgodności z wymogami rozporządzenia w sprawie pomocy publicznej lub rozporządzenia w sprawie wsparcia w terminie nie dłuższym niż 21 dni roboczych.

2. DR może wystąpić do przedsiębiorcy o uzupełnienie wniosku, a w przypadku wniosku o udzielenie wsparcia także o dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

3. Dokonując oceny formalnej wniosku o udzielenie wsparcia, DR dokumentuje czynności w zakresie weryfikacji kompetencji zawodowych podmiotu sporządzającego test prywatnego inwestora lub analizę, o której mowa w § 8 rozporządzenia w sprawie wsparcia. W tym celu DR występuje do przedsiębiorcy o przesłanie informacji o doświadczeniu podmiotu, posiadanych przez podmiot uprawnieniach biegłego rewidenta lub potwierdzonych stosownymi dokumentami kompetencjach zawodowych podmiotu, w tym w zakresie świadczenia usług doradztwa prawnego, finansowego, ekonomicznego lub dotyczącego restrukturyzacji.

4. W przypadkach wskazanych w ust. 2 i 3 zdanie drugie, termin na dokonanie oceny formalnej wniosku ulega zawieszeniu do dnia wskazanego w wystąpieniu.”;

2) w § 9:

a) ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„4. po otrzymaniu opinii, o której mowa w ust. 1, DR w terminie 21 dni roboczych wydaje własną opinię w przedmiocie dopuszczalności wsparcia lub pomocy publicznej w oparciu o materiał zebrany w toku postępowania, zwaną dalej „opinią DR”.”;

b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w następującym brzmieniu:

„4a. W razie potrzeby przed wydaniem opinii, o której mowa w ust. 4, DR może wystąpić do przedsiębiorcy o uzupełnienie wniosku, a w przypadku wniosku o udzielenie wsparcia także o dodatkowe informacje i wyjaśnienia. W takim przypadku termin, o którym mowa w ust. 4, ulega zawieszeniu do dnia wskazanego w wystąpieniu.”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Skarbu Państwa

Włodzimierz Karpiński

 

 

1) Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej – Skarb Państwa, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 248, poz. 1488).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-07
  • Data wejścia w życie: 2014-07-01
  • Data obowiązywania: 2014-07-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA