REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2015 poz. 29

ZARZĄDZENIE Nr 29
MINISTRA SKARBU PAŃSTWA1)

z dnia 27 sierpnia 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 1 w związku z art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) oraz art. 25 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1111, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 22 Ministra Skarbu Państwa z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa, zmienionym zarządzeniem Nr 27 Ministra Skarbu Państwa z dnia 13 sierpnia 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4:

a) dodaje się ust. 11 w brzmieniu:

„11. Sekretarz Stanu Wojciech Kowalczyk nadzoruje prowadzone w Ministerstwie działania związane z przygotowaniem do realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji3).”,

b) dodaje się ust. 12 w brzmieniu:

„12. Sekretarz Stanu Wojciech Kowalczyk nadzoruje realizację zadań określonych w ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji.”;

2) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Podsekretarz Stanu Cezary Gabryjączyk nadzoruje następujące branże, sektory gospodarki oraz podmioty, z wyłączeniem podmiotów określonych w liście branż, sektorów gospodarki oraz podmiotów stanowiącej załącznik Nr 1, z zastrzeżeniem poniższych pkt 37–44:

1) przemysł maszynowy;

2) przemysł metalowy;

3) przemysł stoczniowy;

4) hutnictwo;

5) przemysł elektroniczny;

6) przemysł elektrotechniczny;

7) przemysł farmaceutyczny i dystrybucji leków;

8) budownictwo;

9) przemysł materiałów budowlanych i ceramicznych;

10) przemysł mięsny i przetwórstwa mięsnego;

11) przemysł drzewny i papierniczy;

12) przemysł meblowy;

13) przemysł odzieżowy;

14) przemysł surowców odzieżowych;

15) przemysł skórzany;

16) przedsiębiorstwa turystyczne;

17) przedsiębiorstwa i jednostki usługowe;

18) wydawnictwa i poligrafia;

19) przedsiębiorstwa i centrale handlu zagranicznego;

20) agencje przedsiębiorczości;

21) przedsiębiorstwa handlowe i inne;

22) przemysł koksowniczy;

23) telekomunikacja;

24) zakłady opieki zdrowotnej;

25) hodowla zwierząt i uprawa roślin;

26) przedsiębiorstwa i jednostki otoczenia rolnictwa;

27) przemysł spirytusowy;

28) przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego;

29) przemysł cukrowniczy;

30) transport;

31) Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.;

32) Kopalnia Soli Wieliczka S.A.;

33) Kopalnia Soli Bochnia sp. z o.o.;

34) Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A.;

35) Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o.;

36) Przedsiębiorstwo Usługowo-Techniczne Mobiler Sp. z o.o.

37) Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich PUH Sp. z o.o.;

38) Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego ODRA 3 Sp. z o.o.;

39) Gliwicka Agencja Turystyczna S.A.;

40) Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A.;

41) Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego w Pile „ZETPEZET” sp. z o.o.;

42) Zakłady Tekstylno-Konfekcyjne Teofilów S.A.;

43) Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „POLONUS” w Warszawie S.A.;

44) Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gnieźnie sp. z o.o.;

45) Chemia Polska sp. z o.o. w likwidacji;

46) Międzynarodowa Korporacja Gwarancyjna sp. z o.o.;

47) spółki, w których udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym nie przekracza 15%:

a) Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu S.A.,

b) Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu z siedzibą w Tulcach sp. z o.o.,

c) Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt sp. z o.o. w Bydgoszczy,

d) Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt sp. z o.o. w Łowiczu,

e) Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno sp. z o.o.,

f) OPAKOMET S.A.”.

§ 2

Z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji § 4 ust. 11 zarządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym zarządzeniem, traci moc.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z wyjątkiem § 1 pkt 1 lit. b, który wchodzi w życie z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji.

Minister Skarbu Państwa

Andrzej Czerwiński

 

 

1) Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej – Skarb Państwa na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1262).

2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1199 oraz z 2015 r. poz. 211.

3) Wymieniona ustawa została w dniu 5 sierpnia 2015 r. podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i oczekuje na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-08-31
  • Data wejścia w życie: 2015-08-27
  • Data obowiązywania: 2015-08-27
  • Dokument traci ważność: 2015-11-23

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA