REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2015 poz. 37

ZARZĄDZENIE NR 37
MINISTRA SKARBU PAŃSTWA1)

z dnia 21 września 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 1 w związku z art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) oraz art. 25 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1111 i 1199 oraz z 2015 r., poz. 211) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu nr 22 Ministra Skarbu Państwa z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa2) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Minister Skarbu Państwa Andrzej Czerwiński określa zadania merytoryczne i nadzoruje prace następujących komórek organizacyjnych Ministerstwa:

1) Gabinetu Politycznego3);

2) Departamentu Spółek Kluczowych;

3) Departamentu Polityki Właścicielskiej;

4) Biura Komunikacji Społecznej;

5) Biura Ministra, z zastrzeżeniem § 6 ust. 6.”,

b) dodaje się ust. 5–7 w brzmieniu:

„5. Minister nadzoruje następujące branże, sektory gospodarki oraz podmioty, z wyłączeniem podmiotów określonych w liście branż, sektorów gospodarki oraz podmiotów stanowiącej załącznik Nr 1:

1) przemysł obronny, z wyłączeniem podmiotów, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 15;

2) przemysł naftowy;

3) przemysł gazowy;

4) gry losowe i zakłady wzajemne;

5) Grupa Azoty S.A.;

6) KGHM Polska Miedź S.A.;

7) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego Stomil Poznań Sp. z o.o.;

8) Polski Monopol Loteryjny Sp. z o.o. w likwidacji.

6. Minister nadzoruje prace związane z budową terminala LNG w Świnoujściu.

7. Minister nadzoruje realizację zadań na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa, w tym zadań:

1) związanych z organizowaniem i realizacją zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony, zadań na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców oraz ochroną obiektów ważnych dla obronności i bezpieczeństwa państwa;

2) wynikających z ustawy o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa;

3) wynikających z kompetencji Ministra w odniesieniu do Wojskowej Agencji Mieszkaniowej i Agencji Mienia Wojskowego.”;

2) w § 3:

a) w ust. 2 uchyla się pkt 2,

b) w ust. 3:

– uchyla się pkt 1–3 i 5–8,

– pkt 14 otrzymuje brzmienie:

„14) spółki, w których udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym nie przekracza 15%, z wyłączeniem podmiotów określonych w § 1 ust. 5 pkt 7, w § 4 ust. 4 pkt 9, w § 5 ust. 2 pkt 47 oraz w § 6 ust. 3 pkt 10;”,

– pkt 15 otrzymuje brzmienie:

„15) podmioty w upadłości i likwidacji, z wyłączeniem Chemia Polska Sp. z o.o. w likwidacji, EUROLOT S.A. w Warszawie w likwidacji, Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Kobyłce oraz Polski Monopol Loteryjny Sp. z o.o. w likwidacji;”

c) uchyla się ust. 5 i 9;

3) w § 5 w ust. 2 w pkt 47 uchyla się lit. d;

4) w załączniku nr 2 uchyla się pkt 56;

5) w załączniku nr 4 w pkt 1 uchyla się tiret siódme;

6) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Skarbu Państwa

Andrzej Czerwiński

 

 

1) Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej – Skarb Państwa na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1262).

2) Zmiany tekstu wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. U MSP z 2015 r., poz. 27, 29 i 34.

3) Art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów przewiduje utworzenie Gabinetu Politycznego, jednakże Minister Andrzej Czerwiński odstąpił od wykorzystania etatów przeznaczonych na ten cel.

Załącznik 1. [ZAŁĄCZNIK NR 5 DO ZARZĄDZENIA NR 22 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA Z DNIA 31 LIPCA 2015 R.]

Załącznik do Zarządzenia Nr 37 Ministra Skarbu Państwa
z dnia 21 września 2015 r. (poz. 37)

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO ZARZĄDZENIA NR 22 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA Z DNIA 31 LIPCA 2015 R.

infoRgrafika

 

 

1) Art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów przewiduje utworzenie Gabinetu Politycznego. Jednakże Minister A. Czerwiński odstąpił od wykorzystania etatów przeznaczonych na ten cel.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-09-22
  • Data wejścia w życie: 2015-09-21
  • Data obowiązywania: 2015-09-21
  • Dokument traci ważność: 2015-11-23

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA