REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2015 poz. 41

ZARZĄDZENIE Nr 42
MINISTRA SKARBU PAŃSTWA1)

z dnia 7 października 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 1 w związku z art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) oraz art. 25 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1111, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 22 Ministra Skarbu Państwa z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa3) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3

1. Sekretarz Stanu Zdzisław Gawlik zastępuje Ministra oraz wykonuje czynności we wskazanych przez niego sprawach z zakresu działania urzędu.

2. Sekretarz Stanu Zdzisław Gawlik określa zadania merytoryczne i nadzoruje pracę następujących komórek organizacyjnych:

1) Departamentu Prawnego i Procesowego;

2) Departamentu Działań Poprywatyzacyjnych.

3. Sekretarz Stanu Zdzisław Gawlik nadzoruje następujące branże, sektory gospodarki oraz podmioty, z wyłączeniem podmiotów określonych w liście branż, sektorów gospodarki oraz podmiotów stanowiącej załącznik Nr 1:

1) uzdrowiska;

2) spółki, w których udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym nie przekracza 15%, z wyłączeniem podmiotów określonych w § 2 ust. 5 pkt 7, w § 4 ust. 4 pkt 9, w § 5 ust. 2 pkt 47 oraz w § 6 ust. 3 pkt 10;

3) podmioty w upadłości i likwidacji, z wyłączeniem Chemia Polska sp. z o.o. w likwidacji, EUROLOT S.A. w Warszawie w likwidacji, Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Kobyłce oraz Polski Monopol Loteryjny Sp. z o.o. w likwidacji;

4) spółki reaktywowane, działające na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przed dniem 1 września 1939 r.

4. Sekretarz Stanu Zdzisław Gawlik koordynuje prowadzone w Ministerstwie procesy legislacyjne.

5. Sekretarz Stanu Zdzisław Gawlik nadzoruje realizację zadań związanych z monitorowaniem zobowiązań pozacenowych wynikających z umów prywatyzacyjnych i innych.

6. Sekretarz Stanu Zdzisław Gawlik nadzoruje prowadzone postępowania likwidacyjne i upadłościowe wobec spółek z udziałem Skarbu Państwa i przedsiębiorstw państwowych, z wyłączeniem Chemia Polska sp. z o.o. w likwidacji, EUROLOT S.A. w Warszawie w likwidacji, Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Kobyłce oraz Polski Monopol Loteryjny Sp. z o.o. w likwidacji.

7. Sekretarz Stanu Zdzisław Gawlik nadzoruje podmioty nieprowadzące działalności.

8. Sekretarz Stanu Zdzisław Gawlik nadzoruje działania zmierzające do utworzenia spółek handlowych lub przystąpienia do takiej spółki oraz do utworzenia innej osoby prawnej przewidzianej przepisami prawa.”;

2) w § 6:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Podsekretarz Stanu Wojciech Chmielewski nadzoruje branże i podmioty określone w załączniku Nr 1 z wyłączeniem podmiotów określonych w pozycjach 8, 18–21, 23, 33–34.”,

b) w ust. 3 pkt 10 dodaje się litery e–h w brzmieniu:

„e) Instytut Wzornictwa Przemysłowego sp. z o.o.,

f) Warszawskie Zakłady Mechaniczne „PZL-WZM S.A.,

g) Zakład Tworzyw Sztucznych Artgos S.A.,

h) Zakłady Górniczo-Metalowe „ZĘBIEC” w Zębcu S.A.;”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Minister Skarbu Państwa

Andrzej Czerwiński

 

 

1) Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej – Skarb Państwa na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1262).

2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 27, 29 i 34.

3) Treść zarządzenia została zmieniona Zarządzeniem Ministra Skarbu Państwa Nr 27 z dnia 13 sierpnia 2015 r. (Dz. Urz. MSP poz. 27) oraz Zarządzeniem Ministra Skarbu Nr 29 z dnia 27 sierpnia 2015 r. (Dz. Urz. MSP poz. 29), Zarządzeniem Nr 34 z dnia 8 września 2015 r. (Dz. Urz. MSP poz. 24) oraz Zarządzeniem Nr 27 z dnia 21 września 2015 r. (Dz. Urz. MSP poz. 37).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-08
  • Data wejścia w życie: 2015-10-07
  • Data obowiązywania: 2015-10-07
  • Dokument traci ważność: 2015-11-23

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA