Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE NR 19
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 17 września 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Morskiemu w Szczecinie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2135 oraz z 2021 r. poz. 234) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do zarządzenia nr 16 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Morskiemu w Szczecinie (Dz. Urz. MGMiŻŚ poz. 17) w § 2:

1) w ust. 1:

a) uchyla się pkt 3 i 4,

b) w pkt 35 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 36 w brzmieniu:

"36) Inspektorat Państwa Bandery i Państwa Portu.";

2) uchyla się ust. 2.

§ 2.

W sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia stosuje się przepisy statutu w brzmieniu nadanym niniejszym zarządzeniem.

§ 3.

Zobowiązuje się Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie do sporządzenia nowych opisów stanowisk dla pracowników Urzędu Morskiego w Szczecinie wykonujących w dniu wejścia w życie zarządzenia obowiązki pracownicze w Inspektoracie Państwa Portu oraz Inspektoracie Bezpieczeństwa Żeglugi, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Dokumenty Inspektoratu Państwa Portu oraz Inspektoratu Bezpieczeństwa Żeglugi, w tym wykazy, rejestry, ewidencje, bazy danych, prowadzone przez te Inspektoraty z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia przejmuje Inspektorat Państwa Bandery i Państwa Portu.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: A. Adamczyk


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2021 r. poz. 937).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-09-27
  • Data wejścia w życie: 2021-09-28
  • Data obowiązywania: 2021-09-28

Dzienniki Urzędowe