| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 342

PREZESA URZĘDU REGULACJI TELEKOMUNIKACJI I POCZTY

z dnia 30 września 2005 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Regulacji Telekomunikacji i Poczty

Na podstawie § 7 statutu Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Regulacji Telekomunikacji i Poczty (Dz. Urz. Min. Infr. Nr 20, poz. 213) oraz art. 39 ust. 6 w związku z art. 39 ust. 8 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 11 Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Regulacji Telekomunikacji i Poczty (Dz. Urz. URTiP Nr 6, poz. 17), zmienionym zarządzeniem nr 15 Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty z dnia 25 lipca 2005 r. (Dz. Urz. URTiP Nr 7, poz. 19) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 27:

a) w ust. 1 dodaje się pkt 8a i 8b w brzmieniu:

„8a) prowadzenie postępowań o prawa majątkowe wynikłe z umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, zawartych pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi;

8b) prowadzenie postępowań o prawa majątkowe wynikłe z umów o świadczenie usług pocztowych;”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W skład Biura Dyrektora Generalnego wchodzą:

1) Wydział Organizacji i Koordynacji

WOK;

2) Wydział Kontroli, Skarg i Wniosków

WKS;

3) Samodzielne stanowisko do spraw BHP i PPOŻ

PH;

4) Samodzielne stanowisko do spraw systemu zarządzania jakością

PSZJ;

5) Samodzielne stanowisko do spraw sporów konsumenckich

SSK.”;

3) w § 28:

a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) prowadzenie postępowań w sprawie:

a) ustalenia, czy na rynku właściwym występuje skuteczna konkurencja,

b) ofert ramowych,

c) wyznaczenia przedsiębiorców telekomunikacyjnych o znaczącej pozycji na rynku właściwym,

d) nakładania, utrzymania, zmiany lub zniesienia obowiązków regulacyjnych w stosunku do przedsiębiorcy telekomunikacyjnego o znaczącej pozycji rynkowej lub nieposiadającego takiej pozycji;”;

b) w ust. 2 uchyla się pkt 9;

4) w § 31 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W skład Departamentu Radiodyfuzji wchodzą:

1) Wydział Radiofonii

WRF;

2) Wydział Telewizji

WTV;

3) Samodzielne stanowisko do spraw radiodyfuzji satelitarnej

SRS.”;

5) w § 32:

a) w ust. 1:

– pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) wypracowywanie założeń strategii kontroli wprowadzonych do obrotu wyrobów, objętych wymogami Prawa telekomunikacyjnego;”,

– dodaje się pkt 5a-5c w brzmieniu:

„5a) planowanie i koordynacja kontroli w zakresie przestrzegania przepisów, decyzji oraz postanowień z zakresu zadań Prezesa Urzędu jako organu wyspecjalizowanego w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z późn. zm.) oraz nadzór nad ich prowadzeniem;

5b) prowadzenie postępowań w sprawie wprowadzonych do obrotu wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami;

5c) zlecanie zadań oddziałom okręgowym i Gospodarstwu Pomocniczemu – Centralnemu Laboratorium Badań Technicznych w zakresie kontroli wprowadzonych do obrotu wyrobów;”,

– w pkt 22 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 23 w brzmieniu:

„23) współpraca z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, urzędami celnymi oraz innymi instytucjami w ramach kontroli znajdującej się w obrocie aparatury.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W skład Departamentu Techniki i Kontroli wchodzą:

1) Wydział Gospodarki Numeracją

WGN;

2) Wydział Sieci Telekomunikacyjnych

WST;

3) Wydział Kontroli Telekomunikacji i Jakości Usług

WKTJ;

4) Wydział Nadzoru Rynku Wyrobów

WNR;

5) Wydział Kontroli Radiokomunikacji i Centralna Stacja Kontroli Emisji Radiowych

WKR.”.

 § 2. 1. Kierownicy komórek organizacyjnych, w których wprowadzono zmiany, opracują regulaminy organizacyjne w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia.

2. Do opracowania, uzgodnienia i zatwierdzenia regulaminów organizacyjnych, o których mowa w ust. 1, stosuje się § 2 zarządzenia nr 11 Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Regulacji Telekomunikacji i Poczty.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Prezes Urzędu Regulacji
Telekomunikacji i Poczty

Witold Graboś

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariański Group

Profesjonalizm & Pasja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »