| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 345

PREZESA URZĘDU REGULACJI TELEKOMUNIKACJI I POCZTY

z dnia 13 października 2005 r.

w sprawie Regulaminu pracy Komisji egzaminacyjnej do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugi śródlądowej

Na podstawie § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych (Dz. U. Nr 168, poz. 1407) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się „Regulamin pracy Komisji egzaminacyjnej do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugi śródlądowej” stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Dyrektor Pomorskiego Oddziału Okręgowego dostosuje regulamin organizacyjny swojej komórki do zakresu zadań określonych w Regulaminie pracy Komisji egzaminacyjnej do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugi śródlądowej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia i przekaże, po uzgodnieniu z Departamentem Prawnym pod względem formalno-prawnym, do zatwierdzenia przez Dyrektora Generalnego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Prezes Urzędu Regulacji
Telekomunikacji i Poczty

Witold Graboś

 

Załącznik 1. [Regulamin pracy Komisji egzaminacyjnej do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugi śródlądowej]

Załącznik do zarządzenia nr 345 Prezesa Urzędu
Regulacji Telekomunikacji i Poczty
z dnia 13 października 2005 r. (poz. 39)

Regulamin pracy Komisji egzaminacyjnej do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugi śródlądowej

§ 1. 1. Komisja egzaminacyjna do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugi śródlądowej, zwana dalej „Komisją”, jest powoływana przez Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, zwanego dalej „URTiP”, w celu przeprowadzania egzaminów osób ubiegających się o świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugi śródlądowej, zwane dalej „świadectwem”.

2. Siedziba sekretariatu Komisji znajduje się w URTiP w Gdyni przy ul. Kieleckiej 103.

§ 2. W skład Komisji wchodzą:

1) przewodniczący Komisji;

2) zastępcy przewodniczącego Komisji;

3) sekretarz Komisji;

4) członkowie.

§ 3. 1. Komisją kieruje przewodniczący Komisji, do którego zadań należy w szczególności:

1) wyznaczanie spośród członków Komisji osób pełniących funkcję egzaminatorów do zespołu egzaminacyjnego do przeprowadzenia egzaminu w danej sesji egzaminacyjnej, wskazując spośród nich przewodniczącego sesji oraz sekretarza sesji;

2) akceptowanie projektu harmonogramu sesji egzaminacyjnych, zwanego dalej „harmonogramem” i przekazywanie Prezesowi URTiP do zatwierdzenia wraz z propozycją formy każdego egzaminu i języka, w którym zostanie on przeprowadzony;

3) wyznaczanie terminów egzaminów poprawkowych;

4) wyznaczanie dodatkowej sesji egzaminacyjnej wraz z propozycją formy każdego egzaminu i języka, w którym zostanie on przeprowadzony;

5) sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem realizacji wymagań dla miejsca egzaminu, o których mowa w załączniku nr 8 część II do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych (Dz. U. Nr 168, poz. 1407), zwanego dalej „rozporządzeniem”;

6) podpisywanie świadectw z upoważnienia Prezesa URTiP;

7) opracowywanie i przedkładanie Prezesowi URTiP rocznego sprawozdania z działalności Komisji, w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku.

2. W czasie nieobecności przewodniczącego Komisji, Komisją kieruje wyznaczona przez niego osoba spośród zastępców przewodniczącego Komisji.

§ 4. 1. Do zadań sekretarza Komisji należy:

1) rejestrowanie dokumentów związanych z postępowaniem w sprawie wydania świadectwa w informatycznym systemie wspomagania obiegu dokumentów DOK;

2) sprawdzanie wniosku o wydanie świadectwa, zwanego dalej „wnioskiem”, pod względem spełnienia wymagań określonych w § 17 rozporządzenia;

3) zapewnienie realizacji wymagań dla miejsca egzaminu, o których mowa w załączniku nr 8 część II do rozporządzenia;

4) przygotowywanie świadectwa do podpisu przez Prezesa URTiP lub upoważnioną przez niego osobę;

5) wydawanie lub przesyłanie świadectwa osobie ubiegającej się o jego wydanie;

6) prowadzenie rejestru wydanych świadectw w systemie informatycznym;

7) przygotowywanie projektu harmonogramu wraz z propozycją formy każdego egzaminu oraz języka, w którym zostanie on przeprowadzony, oraz przekazywanie do przewodniczącego Komisji do dnia 15 listopada;

8) przekazywanie do redakcji Dziennika Urzędowego URTiP obwieszczenia o harmonogramie, formie egzaminu oraz języku, w którym zostanie on przeprowadzony, w celu opublikowania w Dzienniku Urzędowym URTiP;

9) przekazywanie obwieszczenia, o którym mowa w pkt 8, do dyrektora Gabinetu Prezesa w celu zamieszczenia na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej URTiP.

2. Do dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, należą w szczególności:

1) obwieszczenie o harmonogramie, formie każdego egzaminu oraz języku, w którym zostanie on przeprowadzony;

2) akt powołujący zespół egzaminacyjny;

3) pisemny wniosek wraz z załącznikami, o których mowa w § 17 ust. 3-6 rozporządzenia;

4) indywidualna karta egzaminacyjna zdającego, zwana dalej „kartą egzaminacyjną”;

5) pisemne zawiadomienie o nieprzystąpieniu zainteresowanego do egzaminu, o którym mowa w § 22 ust. 4 rozporządzenia;

6) wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu poprawkowego;

7) protokół z sesji egzaminacyjnej.

§ 5. Do zadań przewodniczącego sesji egzaminacyjnej należy kierowanie sesją egzaminacyjną, a w szczególności:

1) sprawdzanie realizacji wymagań dla miejsca egzaminu, o których mowa w załączniku nr 8 część II do rozporządzenia;

2) ustalanie harmonogramu pracy zespołu egzaminacyjnego dla bieżącej sesji egzaminacyjnej, w tym czasu trwania sesji;

3) informowanie osób ubiegających się o świadectwo, zwanych dalej „zdającymi”, przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej, o obowiązujących regulacjach prawnych dotyczących wydawania świadectw, a w szczególności trybu przeprowadzania egzaminu;

4) akceptowanie protokołu z sesji egzaminacyjnej;

5) wyznaczanie do przeprowadzenia egzaminu, na wniosek zdającego egzamin poprawkowy, innej osoby spośród członków Komisji, niż osoba będąca w składzie zespołu egzaminacyjnego podczas sesji egzaminacyjnej, w której wnioskujący nie zdał egzaminu.

§ 6. 1. Do zadań sekretarza sesji egzaminacyjnej należy:

1) przyjmowanie wniosków złożonych na sesji egzaminacyjnej;

2) sprawdzanie wniosków, o których mowa w pkt 1, pod względem spełnienia wymagań określonych w § 17 rozporządzenia;

3) przygotowywanie karty egzaminacyjnej;

4) wydanie zdającemu karty egzaminacyjnej;

5) sporządzanie protokołu z sesji egzaminacyjnej;

6) odbiór karty egzaminacyjnej od zdającego i poinformowanie go o wyniku egzaminu, a w przypadku niezdania egzaminu – poinformowanie o prawie przystąpienia do egzaminu poprawkowego na każdym etapie egzaminu, wraz ze wskazaniem możliwych miejsc oraz terminów przeprowadzenia tego egzaminu, zgodnie z harmonogramem;

7) przekazywanie dokumentów związanych z postępowaniem w sprawie wydania świadectwa sekretarzowi Komisji, po zakończeniu sesji, zgodnie z harmonogramem pracy zespołu egzaminacyjnego.

2. Protokół z sesji egzaminacyjnej powinien zawierać w szczególności:

1) listę członków Komisji pełniących funkcję egzaminatorów, w tym przewodniczącego sesji egzaminacyjnej oraz sekretarza sesji egzaminacyjnej;

2) oznaczenie miejsca oraz daty przeprowadzenia egzaminu;

3) liczbę wniosków, o których mowa w ust. 1 pkt 1;

4) listę osób, które nie przystąpiły do egzaminu;

5) listę zdających, z podaniem ocen z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych;

6) podpisy członków zespołu egzaminacyjnego, w tym przewodniczącego sesji egzaminacyjnej.

3. Wzory kart egzaminacyjnych określają załączniki do Regulaminu pracy Komisji egzaminacyjnej do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugi śródlądowej, zwanego dalej „Regulaminem”.

§ 7. Do zadań członka Komisji, który pełni funkcję egzaminatora, należy:

1) sprawdzanie tożsamości zdających;

2) egzaminowanie zdających zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu oraz Regulaminie;

3) wpisywanie oceny do karty egzaminacyjnej i poświadczanie wpisu własnoręcznym podpisem.

§ 8. Ogłoszenie wyników egzaminu następuje poprzez poinformowanie zdającego o wynikach egzaminów w chwili odbioru od niego karty egzaminacyjnej.

Załączniki do Regulaminu pracy komisji
egzaminacyjnej do spraw operatorów
urządzeń radiowych w służbie radiokomu-
nikacyjnej morskiej i żeglugi śródlądowej

WZÓR INDYWIDUALNEJ KARTY EGZAMINACYJNEJ ZDAJĄCEGO

infoRgrafika

WZÓR INDYWIDUALNEJ KARTY EGZAMINACYJNEJ ZDAJĄCEGO

infoRgrafika

WZÓR INDYWIDUALNEJ KARTY EGZAMINACYJNEJ ZDAJĄCEGO

infoRgrafika

WZÓR INDYWIDUALNEJ KARTY EGZAMINACYJNEJ ZDAJĄCEGO

infoRgrafika

WZÓR INDYWIDUALNEJ KARTY EGZAMINACYJNEJ ZDAJĄCEGO

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Ciołko

Ekspert Prawny Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »