REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 43

Zarządzenie Nr 15
Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej

z dnia 17 lipca 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komunikacji Elektronicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie § 3 ust. 2 statutu Urzędu Komunikacji Elektronicznej, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 7 Ministra Transportu z dnia 11 maja 2007 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Komunikacji Elektronicznej (Dz. Urz. MT Nr 5, poz. 14, z późn. zm.1)) oraz art. 39 ust. 6 w związku z art. 39 ust. 8 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W załączniku nr 1 do zarządzenia nr 14 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 16 lipca 2010 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komunikacji Elektronicznej (Dz. Urz. UKE Nr 16, poz. 40, z późn. zm.), zmienionego zarządzeniem nr 19 z dnia 29 września 2010 r., zarządzeniem nr 4 z dnia 7 lutego 2011 r., zarządzeniem nr 27 z dnia 10 sierpnia 2011 r., zarządzeniem nr 13 z dnia 12 kwietnia 2012 r., zarządzeniem nr 28 z dnia 8 listopada 2012 r., zarządzeniem nr 6 z dnia 2 kwietnia 2013 r. oraz zarządzeniem nr 7 z dnia 26 marca 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 31:

a) w ust. 1:

– pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) prowadzenie postępowań dotyczących rozstrzygania sporów między przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi w zakresie dostępu telekomunikacyjnego;”,

– pkt 16–18 otrzymują brzmienie:

„16) ewidencjonowanie umów:

a) o dostępie telekomunikacyjnym w zakresie dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej,

b) regulujących warunki dostępu do nieruchomości, w tym do budynku oraz miejsca w budynku, w którym zbiegają się kable lub przewody telekomunikacyjne doprowadzone do lokalu w tym budynku, kabla telekomunikacyjnego, instalacji telekomunikacyjnej budynku i przyłącza telekomunikacyjnego,

c) o współkorzystaniu lub dostępie do infrastruktury technicznej podmiotu wykonującego zadania z zakresu użyteczności publicznej;

17) opracowywanie projektów decyzji:

a) w zakresie dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej,

b) w zakresie dostępu do nieruchomości, w tym do budynku oraz miejsca w budynku, w którym zbiegają się kable lub przewody telekomunikacyjne doprowadzone do lokalu w tym budynku,

c) o udostępnienie przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu całości lub części kabla telekomunikacyjnego, w tym w szczególności włókna światłowodowego, instalacji telekomunikacyjnej budynku lub przyłącza telekomunikacyjnego,

d) o zmianie treści umowy regulującej warunki dostępu do nieruchomości, w tym do budynku, oraz miejsca w budynku, w którym zbiegają się kable lub przewody telekomunikacyjne doprowadzone do lokalu w tym budynku, warunki dostępu do kabla telekomunikacyjnego, instalacji telekomunikacyjnej budynku lub przyłącza telekomunikacyjnego,

e) o zmianie treści umowy o współkorzystaniu lub o dostępie do infrastruktury technicznej, której stronami są podmiot wykonujący zadania z zakresu użyteczności publicznej i przedsiębiorca telekomunikacyjny, a także projektów decyzji zobowiązujących strony tej umowy do jej zmiany,

f) w sprawie zapewnienia przedsiębiorcom telekomunikacyjnym współkorzystania lub dostępu do infrastruktury technicznej podmiotu wykonującego zadania z zakresu użyteczności publicznej,

g) w sprawie współkorzystania lub dostępu telekomunikacyjnego do infrastruktury telekomunikacyjnej wykorzystywanej do świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych lub publicznej sieci telekomunikacyjnej podmiotu, który wykorzystał środki publiczne do budowy, przebudowy lub remontu takiej infrastruktury lub sieci, lub nabył prawa do takiej infrastruktury lub sieci, oraz jego podmiotów zależnych;

18) ewidencjonowanie decyzji, o których mowa w pkt 17;”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W skład Departamentu Hurtowego Rynku Telekomunikacyjnego wchodzą:

1) Wydział Ofert Ramowych i Kosztów

WORK;

2) Wydział Współpracy Międzyoperatorskiej

WWM;

3) Wydział Projektów Szerokopasmowych

WPS.”;

2) w § 37 w ust. 1:

a) w pkt 7 po lit. d dodaje się przecinek oraz dodaje się lit. e i f w brzmieniu:

„e) nałożenia na przedsiębiorcę telekomunikacyjnego obowiązku podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art. 175b ust. 1 Prawa telekomunikacyjnego,

f) zakazania stosowania środków mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i integralności sieci i usług telekomunikacyjnych oraz przekazu komunikatów związanych ze świadczonymi usługami telekomunikacyjnymi”,

b) pkt 20a otrzymuje brzmienie:

„20a) zbieranie, opracowywanie i przekazywanie organom regulacyjnym innych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiej Agencji do spraw Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) informacji dotyczących naruszeń bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług telekomunikacyjnych;”,

c) po pkt 20a dodaje się pkt 20b i 20c w brzmieniu:

„20b) publikowanie na stronie internetowej UKE informacji wskazanych w art. 175b ust. 2 oraz art. 175e ust. 1 Prawa telekomunikacyjnego;

20c) współpraca w zakresie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni z przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi oraz innymi użytkownikami cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej;”;

3) w § 39:

a) w ust. 1 uchyla się pkt 5, 5b i 5d,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W skład Departamentu Rozwoju Infrastruktury wchodzą:

1) Wydział Analiz i Rozwoju

WAR;

2) Wydział Koordynacji Projektów

WKP.”;

4) w § 42 w ust. 1 w pkt 11 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 12 w brzmieniu:

„12) koordynowanie wykonywania w Urzędzie zadań wynikających z „Polityki Ochrony Cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej”.”.

§ 2.

Kierownicy komórek organizacyjnych, w których niniejsze zarządzenie wprowadza zmiany, opracują regulaminy organizacyjne tych komórek w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2014 r.

 

Prezes
Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Magdalena Gaj

 

 

1) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. MI z 2009 r. Nr 10, poz. 42, z 2010 r. Nr 11, poz. 33 oraz w Dz. Urz. MAiC z 2012 r. poz. 17.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-21
  • Data wejścia w życie: 2014-08-01
  • Data obowiązywania: 2014-08-01
  • Dokument traci ważność: 2020-01-03

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA