REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2019 poz. 2

ZARZĄDZENIE NR 16
PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

z dnia 26 czerwca 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komunikacji Elektronicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie § 3 ust. 2 statutu Urzędu Komunikacji Elektronicznej, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 7 Ministra Transportu z dnia 11 maja 2007 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Komunikacji Elektronicznej (Dz. Urz. MT Nr 5, poz. 14, z późn. zm.1) oraz art. 39 ust. 6 w związku z art. 39 ust. 8 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064, z 2018 r. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 271 i 730) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W załączniku nr 1 do zarządzenia nr 14 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 16 lipca 2010 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komunikacji Elektronicznej (Dz. Urz. UKE Nr 16, poz. 40, z późn. zm.2) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3:

a) w ust. 1 uchyla się pkt 6a,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Do właściwości rzeczowej delegatur należy realizowanie zadań, o których mowa w § 43. Upoważnienie Prezesa może ustalać zakres właściwości miejscowej w sposób odmienny, niż określony w ust. 1.";

2) po § 4 dodaje się §4a w brzmieniu:

"§ 4a. 1. Urząd realizuje cele i zadania, z uwzględnieniem zarządzania ryzykiem, stosując:

1) podejście funkcjonalne, oparte na hierarchicznej strukturze organizacyjnej;

2) podejście procesowe, oparte na strukturze procesowej i zasadach realizacji procesów;

3) zarządzanie projektowe, oparte na strukturze projektowej i zasadach realizacji projektów.

2. Podejście funkcjonalne jest stosowane zgodnie z niniejszym regulaminem.

3. Podejście procesowe jest stosowane zgodnie z niniejszym regulaminem oraz zasadami stosowania podejścia procesowego wprowadzonymi przez Dyrektora Generalnego.

4. Zarządzanie projektowe jest stosowane zgodnie z niniejszym regulaminem oraz wybranymi elementami metodyki zarządzania projektami PRINCE2 dostosowanymi do wymogów danego projektu.

5. Zarządzanie ryzykiem jest stosowane zgodnie z niniejszym regulaminem oraz polityką zarządzania ryzykiem zatwierdzoną przez Dyrektora Generalnego.";

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. Komórki organizacyjne wykonują zadania wynikające z niniejszego regulaminu, przyjętych planów i harmonogramów pracy, jak również poleceń członków Kierownictwa.";

4) w § 18a w ust. 1 w pkt 3 lit. d otrzymuje brzmienie:

"d) 1 przedstawiciel pracowników wybrany przez pracowników delegatur, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 5, 10 i 14.";

5) w § 29:

a) w ust. 1:

- uchyla się pkt 2,

- pkt 11 otrzymuje brzmienie:

"11) koordynowanie i nadzór nad przestrzeganiem w Urzędzie przepisów ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. poz. 848);",

- w pkt 15 średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy "z zastrzeżeniem § 36 ust. 1 pkt 34-35 i § 43 ust. 1 pkt 19a-19b;",

- pkt 27 otrzymuje brzmienie:

"27) obsługa Rzecznika Dyscyplinarnego i Komisji Dyscyplinarnej;";

b) w ust. 2:

- pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) Samodzielne Stanowisko do spraw Ochrony Danych SOD;",

- po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu:

"9a) Samodzielne Stanowisko do spraw Zarządzania Jakością SZJ;";

6) w § 30 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W skład Departamentu Polityki Konsumenckiej wchodzą:

1) Wydział Usług Detalicznych WUD;

2) Wydział Dopłaty do Usługi Powszechnej WDU;

3) Wydział Spraw Konsumenckich WSK;

4) Wydział Kampanii Edukacyjno-Informacyjnych WKI.";

7) w § 31 w ust. 1 w pkt 17 średnik po lit. h zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. i w brzmieniu:

"i) w sprawach przyznawania zgód na stosowanie wyższych cen detalicznych na połączenia wewnątrzunijne zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiającym środki dotyczące dostępu do otwartego internetu oraz zmieniającym dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, a także rozporządzenie (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii (Dz. Urz. UE. L Nr 310, str. 1, z późn. zm.);";

8) w § 33:

a) w ust. 1 w pkt 26 wyrazy "współpraca z delegaturami" zastępuje się wyrazami "sprawowanie nadzoru",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W skład Departamentu Rynku Pocztowego wchodzą:

1) Wydział Analiz i Raportowania WAR;

2) Wydział Kontroli Pocztowej WKP;

3) Wydział Obowiązków Regulacyjnych WOR;

4) Samodzielne Stanowisko do spraw Międzynarodowej Współpracy Pocztowej SLR.";

9) w § 34 w ust. 1 w pkt 14g po wyrazie "(RRL)" dodaje się wyrazy "oraz w służbach lotniczych";

10) użyte w § 34 ust. 1 pkt 27 oraz § 37 ust. 1 pkt 23 wyrazy "Delegaturą w Warszawie" zastępuje się wyrazami "Departamentem Kontroli";

11) w § 36:

a) w ust. 1:

- w pkt 2 po wyrazie "usług" skreśla się przecinek oraz wyrazy "z zastrzeżeniem § 44 ust. 1 pkt 7",

- kropkę po pkt 25 zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 26-40 w brzmieniu:

"26) prowadzenie postępowań kontrolnych i pokontrolnych w zakresie:

a) przestrzegania przepisów, decyzji oraz postanowień z zakresu telekomunikacji i przepisów ustawy o wspieraniu rozwoju usług,

b) kontroli wyrobów wykorzystujących energię, o których mowa w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) Nr 1062/2010 z dnia 28 września 2010 r. uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla telewizorów,

c) znajdującej się w obrocie lub oddanej do użytku aparatury, w tym urządzeń radiowych, instalacji stacjonarnej, instalacji ruchomej i komponentu,

d) wyrobów wykorzystujących energię, o których mowa w rozporządzeniach w sprawie ekoprojektu,

e) programu znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych

- dla obszaru województwa mazowieckiego;

27) prowadzenie, we współpracy z Departamentem Bezpieczeństwa, postępowań kontrolnych i pokontrolnych dotyczących wypełniania przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, a w przypadku stwierdzenia naruszeń w tym zakresie prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie nakładania kar pieniężnych, dla obszaru województwa mazowieckiego;

28) prowadzenie, we współpracy z Delegaturą we Wrocławiu, postępowań kontrolnych i pokontrolnych dotyczących przestrzegania przepisów, decyzji oraz postanowień z zakresu radiokomunikacji dla obszaru województwa mazowieckiego;

29) wykonywanie zadań w zakresie kontroli eksponowania na targach, wystawach i pokazach aparatury, w tym urządzeń radiowych, instalacji stacjonarnej, instalacji ruchomej i komponentu oraz wyrobów wykorzystujących energię, o których mowa w rozporządzeniach w sprawie ekoprojektu, dla obszaru województwa mazowieckiego;

30) prowadzenie, we współpracy z Departamentem Strategii i Analiz, spraw w zakresie reprezentowania Prezesa UKE w postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej dla obszaru województwa mazowieckiego;

31) współpraca z Departamentem Techniki w zakresie uzgadniania przez Prezesa UKE projektów decyzji w sprawie zezwoleń, o których mowa w art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, w zakresie urządzeń łączności publicznej, dla obszaru województwa mazowieckiego;

32) rozpatrywanie skarg dotyczących zakłóceń w odbiorze radiowym i telewizyjnym oraz zakłóceń pracy urządzeń i sieci telekomunikacyjnych dla obszaru województwa mazowieckiego,

33) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym dla obszaru województwa mazowieckiego;

34) prowadzenie dochodzeń w sprawach o przestępstwo określone w art. 208 ust. 2 Prawa telekomunikacyjnego oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia przed sądem pierwszej instancji w tych sprawach, zgodnie z udzielonym przez Prezesa upoważnieniem;

35) składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, o których mowa w art. 208 ust. 1 i 2 Prawa telekomunikacyjnego, oraz współpraca z organami ścigania w tych sprawach, dla obszaru województwa mazowieckiego;

36) nakładanie kar pieniężnych przewidzianych w ustawie z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku dla obszaru województwa mazowieckiego;

37) informowanie Departamentu Strategii i Analiz o stwierdzonych niezgodnościach w zakresie danych i informacji zgromadzonych w rejestrze przedsiębiorców telekomunikacyjnych z danymi i informacjami zgromadzonymi w CEIDG;

38) wykonywanie zadań związanych z zarządzaniem i nadzorem nad aparaturą pomiarową oraz systemami pomiarowymi w zakresie radiokomunikacji;

39) koordynowanie działalności delegatur w zakresie:

a) wykrywania i eliminowania zakłóceń elektromagnetycznych,

b) eliminowania możliwości wystąpienia zakłóceń elektromagnetycznych i współpraca z delegaturami w tym zakresie oraz informowanie Komisji Europejskiej i państw członkowskich Unii Europejskiej o podjętych działaniach;

40) współpraca z Departamentem Bezpieczeństwa i Departamentem Częstotliwości w zakresie wykorzystania częstotliwości na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa oraz postępowania w przypadku stwierdzenia, że urządzenia wytwarzające pole elektromagnetyczne używane przez podmioty realizujące zadania związane z bezpieczeństwem narodowym, bezpieczeństwem i porządkiem publicznym powodują zakłócenie pracy innych urządzeń, spełniających zasadnicze wymagania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej.",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W skład Departamentu Kontroli wchodzą:

1) Wydział Centralne Laboratorium Badań Technicznych CLBT;

2) Wydział Kontroli Telekomunikacji WKT;

3) Wydział Kontroli Radiokomunikacji WKR;

4) Wydział Postępowań Administracyjnych WPA;

5) Wydział Nadzoru Rynku WNR;

6) Wydział Obsługi POPC WOP;

7) I Wydział Oceny i Kontroli POPC WOK I;

8) II Wydział Oceny i Kontroli POPC WOK II;

9) Wydział Zwalczania Zakłóceń WZW.";

12) w § 38 uchyla się ust. 1a;

13) w § 40 w ust. 2 uchyla się pkt 2b;

14) w § 41 w ust. 2:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) Wydział Kadr i Rozwoju WKR;",

b) uchyla się pkt 4,

c) średnik po pkt 7 zastępuje się kropką i uchyla się pkt 8;

15) w § 42 w ust. 1 kropkę po pkt 14 zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 15 w brzmieniu:

"15) realizacja zdań określonych w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.";

16) w § 43 w ust. 1:

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"1. Do zadań delegatury należy:",

b) w pkt 19 średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy "z zastrzeżeniem pkt 19a-19b;",

c) po pkt 19a dodaje się pkt 19b - 19c w brzmieniu:

"19b) składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, o którym mowa w art. 208 ust. 1 i 2 Prawa telekomunikacyjnego oraz współpraca z organami ścigania w tych sprawach;

19c) prowadzenie postępowań z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy oraz postępowań uregulowanych w Rozdziałach 12 i 13 Działu II ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60 i 730) w sprawach, które zostały uprzednio załatwione w innej delegaturze, zgodnie z udzielonym upoważnieniem;";

17) uchyla się § 44.

§ 2.

1. Kierownicy komórek organizacyjnych, których zadania przechodzą do zakresu zadań innych komórek organizacyjnych, przekażą dokumentację prowadzonych spraw do tych komórek organizacyjnych albo do archiwum zakładowego w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia.

2. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1, zostanie przygotowana do przekazania i przekazana zgodnie z postanowieniami Instrukcji kancelaryjnej Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

§ 3.

1. Kierownicy komórek organizacyjnych, w których niniejsze zarządzenie wprowadza zmiany opracują regulaminy organizacyjne tych komórek w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

2. Kierownicy komórek organizacyjnych po opracowaniu regulaminów, o których mowa w ust. 1, uzgodnią ich treść z dyrektorem Biura Dyrektora Generalnego, który, po ich uzgodnieniu, przekaże je do zatwierdzenia Dyrektorowi Generalnemu.

3. W toku uzgodnień, o których mowa w ust. 2 kierownik komórki organizacyjnej uwzględnia uwagi zgłoszone przez dyrektora Biura Dyrektora Generalnego.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Urzędu Komunikacji Elektronicznej z wyjątkiem § 1 pkt 9, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

 

Prezes
Urzędu Komunikacji Elektronicznej

z up. Mariusz Czyżak

 

 

1 Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Ml z 2009 r. Nr 10, poz. 42, z 2010 r. Nr 11, poz. 33, Dz. Urz. MAiC z 2012 r. poz. 17, z 2015 r. poz. 38, z 2016 r. poz. 49 oraz Dz. Urz. MC z 2018 r. poz. 24.

2 Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UKE z 2010 r. Nr 21, poz. 6, z 2011 r. Nr 4, poz. 9 i Nr 21, poz. 82, z 2012 r. poz. 26 i 60, z 2013 r. poz. 21, z 2014 r. poz. 15 i 43, z 2015 r. poz. 54 i 116 z 2016 r. poz. 8, 54, 164 i 210, z 2017 r. poz. 15, 102, 130, 174 i 182 oraz z 2018 r. poz. 4 i 7.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-06-27
  • Data wejścia w życie: 2019-06-27
  • Data obowiązywania: 2019-06-27
  • Dokument traci ważność: 2020-01-03

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA