REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2019 poz. 5

ZARZĄDZENIE NR 26
PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

z dnia 27 września 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komunikacji Elektronicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie § 3 ust. 2 statutu Urzędu Komunikacji Elektronicznej, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 7 Ministra Transportu z dnia 11 maja 2007 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Komunikacji Elektronicznej (Dz. Urz. MT Nr 5, poz. 14, z późn. zm.1)) oraz art. 39 ust. 6 w związku z art. 39 ust. 8 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W załączniku nr 1 do zarządzenia nr 14 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 16 lipca 2010 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komunikacji Elektronicznej (Dz. Urz. UKE Nr 16, poz. 40, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6b uchyla się pkt 2;

2) w § 29:

a) w ust. 1:

- uchyla się pkt 6c, 32b i 32d-32e,

b) w ust. 2 uchyla się pkt 6;

3) w § 39a:

a) w ust. 1 kropkę po pkt 15 zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 16-22 w brzmieniu:

"16) budowanie pozytywnego wizerunku Urzędu w relacjach z podmiotami krajowymi i zagranicznymi;

17) opiniowanie, pod względem zasadności i wiarygodności, wniosków podmiotów zewnętrznych, w zakresie:

a) objęcia określonych w tych wnioskach wydarzeń patronatem Prezesa,

b) uczestnictwa Prezesa w określonych w tych wnioskach wydarzeniach;

18) prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych dotyczących funkcjonowania Urzędu;

19) współpraca z Departamentem Polityki Konsumenckiej przy przygotowywaniu i realizacji działań związanych z edukacją konsumentów;

20) promowanie wypracowanych przez Prezesa dobrych praktyk i rozwiązań na arenie międzynarodowej;

21) promowanie polskich projektów i innowacji z obszaru telekomunikacji i nowych technologii oraz wspieranie polskich przedsiębiorców na arenie międzynarodowej;

22) promowanie, na arenie międzynarodowej, działań Prezesa:

a) w zakresie kampanii edukacyjnych dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu,

b) na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych,

c) w zakresie dostępności cyfrowej.";

4) w ust. 2 kropkę po pkt 2a zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 2b w brzmieniu:

"2b) Wydział Współpracy Społeczno-Gospodarczej WSG.".

§ 2.

1. Kierownicy komórek organizacyjnych, których zadania przechodzą do zakresu zadań innych komórek organizacyjnych, przekażą dokumentację prowadzonych spraw do tych komórek organizacyjnych albo do archiwum zakładowego w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia.

2. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1, zostanie przygotowana do przekazania i przekazana zgodnie z postanowieniami Instrukcji kancelaryjnej Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

§ 3.

1. Kierownicy komórek organizacyjnych, w których niniejsze zarządzenie wprowadza zmiany opracują regulaminy organizacyjne tych komórek w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

2. Kierownicy komórek organizacyjnych po opracowaniu regulaminów, o których mowa w ust. 1, uzgodnią ich treść z dyrektorem Biura Dyrektora Generalnego, który po ich uzgodnieniu, przekaże je do zatwierdzenia Dyrektorowi Generalnemu.

3. W toku uzgodnień, o których mowa w ust. 2, kierownik komórki organizacyjnej uwzględnia uwagi zgłoszone przez dyrektora Biura Dyrektora Generalnego.

§ 4

. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r.

 

Prezes
Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Marcin Cichy

 

 

1) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Ml z 2009 r. Nr 10, poz. 42, z 2010 r. Nr 11, poz. 33, Dz. Urz. MAiC z 2012 r. poz. 17, z 2015 r. poz. 38, z 2016 r. poz. 49 oraz Dz. Urz. MC z 2018 r. poz. 24.

2) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UKE z 2010 r. Nr 21, poz. 6, z 2011 r. Nr 4, poz. 9 i Nr 21, poz. 82, z 2012 r. poz. 26 i 60, z 2013 r. poz. 21, z 2014 r. poz. 15 i 43, z 2015 r. poz. 54 i 116 z 2016 r. poz. 8, 54, 164 i 210, z 2017 r. poz. 15, 102, 130, 174 i 182, z 2018 r. poz. 4 i 7 oraz z 2019 r. poz. 2.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-10-01
  • Data wejścia w życie: 2019-10-01
  • Data obowiązywania: 2019-10-01
  • Dokument traci ważność: 2020-01-03

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA