Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)

z dnia 30 września 2019 r.

w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw inicjatywy Unii Europejskiej "Uniwersytety Europejskie"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 341 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się, na okres od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., Zespół doradczy do spraw inicjatywy Unii Europejskiej "Uniwersytety Europejskie", zwany dalej "zespołem".

§ 2.

W skład zespołu wchodzą:

1) przewodniczący - Anna Budzanowska;

2) zastępca przewodniczącego - Andrzej Kurkiewicz;

3) członkowie:

a) Tomasz Branka,

b) Barbara Curyło,

c) Maciej Duszczyk,

d) Stanisław Kistryn,

e) Piotr Stepnowski.

§ 3.

Do zadań zespołu należy:

1) monitorowanie realizacji inicjatywy Unii Europejskiej "Uniwersytety Europejskie", zwanej dalej "inicjatywą", przez polskie uczelnie uczestniczące w inicjatywie;

2) opracowywanie i przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki propozycji działań promocyjnych w zakresie inicjatywy;

3) opracowywanie rekomendacji dotyczących wsparcia procesu realizacji inicjatywy w Polsce.

§ 4.

1. Przewodniczący kieruje pracami zespołu, a w szczególności:

1) zwołuje posiedzenia zespołu, ustala projekt porządku obrad oraz prowadzi posiedzenia;

2) przydziela zadania członkom zespołu;

3) zaprasza na posiedzenia zespołu osoby, których kwalifikacje, wiedza lub doświadczenie mogą być przydatne w pracach zespołu.

2. W przypadku nieobecności przewodniczącego zadania, o których mowa w ust. 1, wykonuje zastępca przewodniczącego.

§ 5.

1. Zespół działa na posiedzeniach.

2. Zawiadomienie o terminie oraz o miejscu posiedzenia zespołu wraz z projektem porządku obrad uczestnicy posiedzenia otrzymują nie później niż na 5 dni przed terminem posiedzenia.

3. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący może skrócić termin, o którym mowa w ust. 2.

4. Przewodniczący może podjąć decyzję o rozpatrzeniu sprawy w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk (tryb obiegowy). Przyjęte w tym trybie ustalenia przewodniczący przedstawia na najbliższym posiedzeniu zespołu.

§ 6.

1. Ustalenia zespołu są podejmowane zwykłą większością głosów.

2. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności - zastępcy przewodniczącego.

3. Z posiedzenia zespołu sporządza się protokół, w którym zamieszcza się w szczególności listę uczestników posiedzenia, przyjęty porządek obrad oraz treść ustaleń zespołu.

4. Projekt protokołu jest udostępniany zastępcy przewodniczącego oraz członkom zespołu z możliwością wnoszenia uwag co do treści.

5. Protokół podpisuje przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności na posiedzeniu, którego dotyczy protokół - zastępca przewodniczącego.

§ 7.

1. Przewodniczący, zastępca przewodniczącego oraz członkowie zespołu są obowiązani do zachowania bezstronności i poufności w związku z realizacją zadań zespołu.

2. Przewodniczący, zastępca przewodniczącego oraz członkowie zespołu przed pierwszym posiedzeniem zespołu składają ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oświadczenie, w którym zobowiązują się do:

1) bezstronnego działania w interesie publicznym;

2) niewykorzystywania i nieudostępniania osobom trzecim informacji uzyskanych w trakcie realizacji zadań zespołu.

§ 8.

Obsługę zespołu zapewnia Departament Innowacji i Rozwoju.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: wz. S. Skuza

 

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1530).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2024 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 276, 447, 534, 577, 730, 823, 1655 i 1818.

Dzienniki Urzędowe