REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 63

ZARZĄDZENIE NR 40
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 29 listopada 2023 r.

w sprawie podziału kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 37 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188 oraz z 2023 r. poz. 1195, 1234 i 1641) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zwany dalej „Ministrem”, kieruje działalnością Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zwanego dalej „Ministerstwem”, i ustala podstawowe kierunki polityki w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych i rybołówstwa.

§ 2.

1. Minister wykonuje swoje zadania przy pomocy Sekretarzy Stanu, Dyrektora Generalnego Ministerstwa, zwanego dalej „Dyrektorem Generalnym”, Gabinetu Politycznego Ministra oraz dyrektorów departamentów i biur w Ministerstwie.

2. Sekretarze Stanu i Dyrektor Generalny realizują politykę ustaloną przez Radę Ministrów i Ministra oraz podejmują w imieniu Ministra decyzje zgodne ze wskazanym przez niego kierunkiem rozstrzygnięcia lub realizujące ustaloną politykę.

3. Sekretarze Stanu i Dyrektor Generalny współdziałają w realizacji ustawowych zadań Ministra przez:

1) uzgadnianie podejmowanych inicjatyw;

2) wzajemne informowanie się o kluczowych zagadnieniach wchodzących w zakres ich kompetencji oraz o kierunkowych rozstrzygnięciach.

4. Sekretarze Stanu, w ramach powierzonych im zakresów czynności:

1) realizują zadania określone dla działów administracji rządowej: rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne i rybołówstwo, zgodnie z ustawą z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2512 oraz z 2023 r. poz. 2029);

2) współpracują z Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej i Senatem Rzeczypospolitej Polskiej oraz ich organami, w szczególności uczestniczą w posiedzeniach Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w pracach komisji sejmowych i senackich;

3) udzielają, z upoważnienia Ministra, odpowiedzi na interpelacje, zapytania i interwencje poselskie, oświadczenia i interwencje senatorów oraz wnioski organów Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o przedłożenie informacji;

4) prezentują stanowisko Ministra i uczestniczą w pracach komitetów Rady Ministrów, a także innych gremiów, w szczególności zespołów międzyresortowych, do udziału w których zostali wyznaczeni przez Ministra;

5) reprezentują Ministra przed innymi organami administracji publicznej i instytucjami państwowymi oraz wobec organizacji, stowarzyszeń i innych podmiotów;

6) uczestniczą w planowaniu i realizacji budżetu państwa w częściach 32 - Rolnictwo, 33 - Rozwój wsi, 35 - Rynki rolne i 62 - Rybołówstwo;

7) uczestniczą we współpracy z zagranicą, w tym w ramach Unii Europejskiej.

5. Sekretarze Stanu i Dyrektor Generalny wykonują powierzone im zadania przy pomocy dyrektorów departamentów i biur w Ministerstwie.

6. Sekretarze Stanu i Dyrektor Generalny podpisują pisma w zakresie spraw podlegających ich nadzorowi.

7. Wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń, udzielanie odpowiedzi na skargi przewidziane w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 1634, 1705 i 1860), wnoszenie środków odwoławczych oraz innych pism procesowych w postępowaniach przed sądami administracyjnymi, powszechnymi oraz Sądem Najwyższym, a także pism przedsądowych w sprawach cywilnych i pism w postępowaniu egzekucyjnym wymaga odrębnego upoważnienia albo pełnomocnictwa.

8. Złożenie przez Sekretarzy Stanu lub Dyrektora Generalnego oświadczenia woli w imieniu Ministra wymaga uprzedniego uzyskania upoważnienia albo pełnomocnictwa w formie przewidzianej w przepisach odrębnych.

§ 3.

Do wyłącznej kompetencji Ministra należy:

1) podpisywanie aktów wykonawczych do ustaw, zarządzeń Ministra oraz obwieszczeń Ministra;

2) podpisywanie aktów prawnych Ministra, w szczególności dotyczących wewnętrznych uregulowań w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych, innych niż wymienione w pkt 1;

3) udzielanie upoważnień i pełnomocnictw Ministra;

4) występowanie do Prezesa Rady Ministrów o powołanie lub odwołanie z określonych stanowisk lub funkcji;

5) powoływanie i wyznaczanie, a także odwoływanie i cofanie wyznaczenia na określone stanowiska lub funkcje, w ramach właściwości wynikającej z obowiązujących przepisów.

§ 4.

Minister:

1) sprawuje bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym Ministra;

2) określa zadania do realizacji oraz nadzoruje ich wykonanie w sprawach objętych zakresem działania Departamentu Bezpieczeństwa, Departamentu Innowacji, Cyfryzacji i Transferu Wiedzy, Departamentu Komunikacji i Promocji, Departamentu Oświaty i Polityki Społecznej, Departamentu Prawnego, Departamentu Strategii i Rozwoju oraz Biura Ministra, w szczególności dotyczące:

a) zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej oraz prowadzenia przygotowań obronnych w ramach powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,

b) funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji,

c) zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie danych osobowych,

d) innowacji, cyfryzacji oraz transferu wiedzy w obszarze rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych i rybołówstwa,

e) badań i współpracy naukowej,

f) doradztwa rolniczego,

g) koordynacji działalności informacyjnej, komunikacyjnej i promocyjnej,

h) informowania opinii publicznej o działaniach Ministra, a także informowania Kierownictwa Ministerstwa o społecznym odbiorze polityki prowadzonej przez Ministra,

i) zabezpieczenia społecznego rolników,

j) aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców wsi,

k) przedsiębiorczości, rynku pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie,

l) oświaty rolniczej,

m) ochrony dziedzictwa kulturowego wsi,

n) współpracy ze związkami zawodowymi, organizacjami społeczno-zawodowymi rolników oraz samorządem rolniczym,

o) rozwoju turystyki wiejskiej, agroturystyki i ekoturystyki,

p) realizacji zadań i działań wynikających z ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. z 2023 r. poz. 1179),

q) obsługi prawno-legislacyjnej Ministerstwa,

r) koordynacji przygotowania i monitorowania krajowych strategii rozwoju,

s) koordynacji prac w zakresie wdrażania, aktualizacji i monitorowania Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz Krajowego Programu Reform,

t) koordynacji udziału Ministerstwa w przygotowaniu programów realizujących Umowę Partnerstwa 2021–2027,

u) analiz wpływu polityk Unii Europejskiej i polityk krajowych na realizację Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030,

v) obowiązków Ministra wobec organów władzy publicznej i administracji rządowej;

3) określa zadania do realizacji oraz nadzoruje ich wykonanie w sprawach objętych zakresem działania Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury Wsi w przedmiocie nadzoru nad działalnością instytutów badawczych w zakresie wykonywania przez nie praw z tytułu posiadanych akcji i udziałów w spółkach kapitałowych;

4) udziela zgody na dokonanie czynności prawnej w zakresie rozporządzenia mieniem, jeżeli z przepisów wynika obowiązek uzyskania takiej zgody, w szczególności udziela zgody na dokonanie przez państwową osobę prawną czynności prawnej w przypadkach i zakresie określonym w przepisach ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 973 i 1859);

5) wykonuje zadania kierownika jednostki organizacyjnej:

a) w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 756, 1030 i 1532), któremu podlega bezpośrednio pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych,

b) w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.1)), któremu podlega bezpośrednio audytor wewnętrzny kierujący Zespołem Audytu Wewnętrznego w Departamencie Kontroli i Audytu;

6) wykonuje zadania administratora w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.2)), któremu podlega bezpośrednio Inspektor Ochrony Danych;

7) nadzoruje działalność:

a) Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie,

b) instytutów badawczych,

c) Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

d) Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej,

e) Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi,

f) szkół i placówek rolniczych,

g) wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego.

§ 5.

Sekretarz Stanu Ryszard Bartosik:

1) określa zadania do realizacji oraz nadzoruje ich wykonanie w sprawach objętych zakresem działania Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii, Departamentu Budżetu, Departamentu Płatności Bezpośrednich, Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej oraz Departamentu Współpracy Międzynarodowej, w szczególności dotyczące:

a) weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego,

b) ochrony zdrowia zwierząt,

c) jakości i higieny pasz,

d) ochrony zwierząt oraz hodowli zwierząt gospodarskich,

e) planowania i dysponowania środkami finansowymi w częściach budżetu państwa 32 - Rolnictwo, 33 - Rozwój wsi, 35 - Rynki rolne i 62 - Rybołówstwo oraz środkami finansowymi pochodzącymi z funduszy Unii Europejskiej przeznaczonymi na rozwój rolnictwa, obszarów wiejskich, rynków rolnych i rybołówstwa,

f) finansowania gospodarstw rolnych,

g) pomocy publicznej w rolnictwie oraz rybołówstwie,

h) systemu podatkowego w rolnictwie oraz rachunkowości rolnej,

i) płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego,

j) wymogów wzajemnej zgodności, warunkowości oraz interwencji w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027,

k) wpływu zmian klimatu na sektor rolnictwa,

l) koordynacji zagadnień ochrony środowiska na obszarach wiejskich,

m) reform Wspólnej Polityki Rolnej,

n) rozwoju obszarów wiejskich,

o) koordynacji wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

p) koordynacji zadań Instytucji Zarządzającej Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027,

q) uczestnictwa we Wspólnej Polityce Rolnej,

r) uczestnictwa w pracach organów Unii Europejskiej oraz w ramach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), Światowej Organizacji Handlu (WTO), a także innych organizacji międzynarodowych,

s) dwustronnej i wielostronnej współpracy z zagranicą;

2) nadzoruje działalność:

a) Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

b) Inspekcji Weterynaryjnej,

c) Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt,

d) Polskiego Klubu Wyścigów Konnych;

3) odpowiada za współpracę z Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej i Senatem Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6.

Sekretarz Stanu - Pełnomocnik Rządu do spraw działań związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kołakowski:

1) określa zadania do realizacji oraz nadzoruje ich wykonanie w sprawach objętych zakresem działania Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin, w szczególności dotyczące:

a) hodowli roślin i nasiennictwa,

b) nawożenia i oceny jego wpływu na środowisko,

c) ochrony zasobów genowych,

d) roślin genetycznie zmodyfikowanych w zakresie nadzoru nad uprawami oraz rejestracją, stosowaniem i obrotem materiałem siewnym odmian genetycznie zmodyfikowanych,

e) rejestracji środków ochrony roślin,

f) nadzoru fitosanitarnego i ochrony roślin,

g) rejestracji nawozów i środków wspomagających uprawę roślin;

2) wykonuje zadania określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 września 2016 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw działań związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 1546);

3) nadzoruje działalność:

a) Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych,

b) Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej,

c) Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

§ 7.

Sekretarz Stanu - Pełnomocnik Rządu do spraw Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich Janusz Kowalski:

1) określa zadania do realizacji oraz nadzoruje ich wykonanie w sprawach objętych zakresem działania Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury Wsi z wyłączeniem zadań, o których mowa w § 4 pkt 3, Departamentu Pomocy Technicznej, Departamentu Rolnictwa Ekologicznego i Jakości Żywności, Departamentu Rybołówstwa oraz Departamentu Rynków Rolnych i Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich, w szczególności dotyczące:

a) gospodarki ziemią,

b) wspierania przemian struktury agrarnej i rewindykacji nieruchomości rolnych,

c) ochrony gruntów rolnych, w tym przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze,

d) planowania przestrzennego, geodezji rolnej oraz klasyfikacji gruntów,

e) technicznych środków produkcji dla rolnictwa,

f) kształtowania infrastruktury technicznej wsi,

g) gospodarowania zasobami wodnymi,

h) biogospodarki,

i) wsparcia w ramach instrumentów finansowych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027,

j) pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 oraz programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021–2027,

k) rolnictwa ekologicznego i produkcji ekologicznej,

l) rejestracji i ochrony oznaczeń geograficznych,

m) krajowych systemów jakości żywności,

n) jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,

o) normalizacji w rolnictwie i przetwórstwie rolno-spożywczym,

p) działalności informacyjno-promocyjnej w zakresie żywności,

q) uczestnictwa we Wspólnej Polityce Rybołówstwa,

r) rozwoju rybołówstwa morskiego, rybactwa śródlądowego, akwakultury i rynku rybnego,

s) koordynacji wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013”, Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 oraz programem Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021–2027,

t) regulacji rynków rolnych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej oraz rynków ziemniaków, napojów spirytusowych, aromatyzowanych produktów sektora wina, fermentowanych napojów winiarskich i piwa,

u) spółdzielczości rolniczej, grup producentów rolnych i ich związków, organizacji producentów i ich zrzeszeń, organizacji międzybranżowych i międzynarodowych,

v) przetwórstwa rolno-spożywczego,

w) funkcjonowania łańcucha dostaw towarów rolno-spożywczych,

x) statystyki rolnej i rolniczych badań rynkowych,

y) wykorzystania odnawialnych źródeł energii;

2) nadzoruje działalność:

a) Głównego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego,

b) Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,

c) Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa;

3) wykonuje zadania określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 października 2022 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do spraw Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich (Dz. U. poz. 2125);

4) odpowiada za współpracę z Radą do spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 8.

Dyrektor Generalny:

1) zapewnia funkcjonowanie Ministerstwa, warunki do jego działania, organizację pracy oraz realizuje politykę personalną Ministerstwa, na podstawie i w zakresie określonym ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1691 oraz z 2023 r. poz. 1195 i 1598);

2) sprawuje bezpośredni nadzór nad komórkami organizacyjnymi Ministerstwa w zakresie prawidłowego wykonywania zadań określonych przez Ministra;

3) realizuje zadania dysponenta środków budżetu państwa trzeciego stopnia w częściach 32 - Rolnictwo, 33 - Rozwój wsi, 35 - Rynki rolne i 62 - Rybołówstwo;

4) określa zadania do realizacji oraz nadzoruje ich wykonanie w sprawach objętych zakresem działania Departamentu Kontroli i Audytu, Biura Administracyjnego, Biura Dyrektora Generalnego oraz Biura Finansowego, w szczególności dotyczące:

a) przeprowadzania kontroli,

b) skarg, wniosków i petycji,

c) audytu wewnętrznego,

d) spraw administracyjnych i obsługi technicznej w Ministerstwie,

e) ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,

f) administrowania siecią teleinformatyczną,

g) udzielania zamówień publicznych,

h) zarządzania zasobami ludzkimi,

i) organizacji Ministerstwa,

j) funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Ministerstwie,

k) procesów zarządzania projektowego,

l) spraw finansowych i budżetowych w Ministerstwie w zakresie dysponenta trzeciego stopnia części budżetowych 32 - Rolnictwo, 33 - Rozwój wsi, 35 - Rynki rolne i 62 - Rybołówstwo.

§ 9.

1. Ministra w czasie jego nieobecności zastępuje Sekretarz Stanu Ryszard Bartosik.

2. W przypadku jednoczesnej nieobecności Ministra oraz Sekretarza Stanu Ryszarda Bartosika, Ministra zastępuje Sekretarz Stanu Janusz Kowalski.

3. W przypadku jednoczesnej nieobecności Ministra, Sekretarza Stanu Ryszarda Bartosika oraz Sekretarza Stanu Janusza Kowalskiego, Ministra zastępuje Sekretarz Stanu Lech Kołakowski.

4. Sekretarz Stanu Ryszard Bartosik i Sekretarz Stanu Janusz Kowalski zastępują się wzajemnie.

5. Sekretarza Stanu Lecha Kołakowskiego zastępuje Sekretarz Stanu Janusz Kowalski.

6. Biuro Ministra zawiadamia niezwłocznie członków Kierownictwa Ministerstwa oraz komórki organizacyjne Ministerstwa o nieobecności Ministra i Sekretarzy Stanu oraz o osobach zastępujących.

7. Minister może każdorazowo wyznaczyć, w formie pisemnej, bez zachowania porządku ustalonego w ust. 1-3, Sekretarza Stanu uprawnionego do zastępowania Ministra w czasie jego nieobecności.

§ 10.

1. Minister może zlecić Sekretarzom Stanu i Dyrektorowi Generalnemu inne zadania niż określone w zarządzeniu.

2. Minister może udzielić upoważnienia lub pełnomocnictwa Sekretarzowi Stanu, Dyrektorowi Generalnemu, dyrektorowi komórki organizacyjnej w Ministerstwie lub innemu pracownikowi Ministerstwa do wykonywania w jego imieniu określonych czynności lub składania w jego imieniu oświadczeń woli.

3. Dyrektor Generalny może udzielić upoważnienia lub pełnomocnictwa dyrektorowi komórki organizacyjnej w Ministerstwie lub innemu pracownikowi Ministerstwa do wykonywania w jego imieniu określonych czynności lub składania w jego imieniu oświadczeń woli.

§ 11.

Traci moc zarządzenie nr 37 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie podziału kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. Urz. Min. Rol. i Roz. Wsi poz. 59).

§ 12.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: A. Gembicka


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 04.03.2021, str. 35.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-11-29
  • Data wejścia w życie: 2023-11-29
  • Data obowiązywania: 2023-11-29
  • Dokument traci ważność: 2024-01-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA