REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 19

ZARZĄDZENIE NR 16
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 22 kwietnia 2024 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 1992) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 69 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Roślin i Nasiennictwa (Dz. Urz. Min. Rol. i Roz. Wsi poz. 84) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Biuro Finansowo-Kadrowe;”,

b) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

„4a) Biuro Organizacyjno-Administracyjne;”,

c) w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8) Stanowisko do Spraw Projektów i Innowacji.”;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Organizację wewnętrzną komórek organizacyjnych, o których mowa w § 3 pkt 1-5, oraz szczegółowy zakres zadań tych komórek organizacyjnych i stanowisk samodzielnych, o których mowa w § 3 pkt 6-8, określa regulamin organizacyjny nadany przez Głównego Inspektora.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: C. Siekierski


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2706).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-04-23
  • Data wejścia w życie: 2024-05-01
  • Data obowiązywania: 2024-05-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA