Kategorie

ZARZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI1)

z dnia 28 kwietnia 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 56 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty (Dz. Urz. MEN z 2017 r. poz. 4) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1:

a) w pkt 1 wyrazy "Minister Edukacji Narodowej" zastępuje się wyrazami "Minister Edukacji i Nauki",

b) w pkt 2 wyrazy "Ministra Edukacji Narodowej" zastępuje się wyrazami "Ministra Edukacji i Nauki",

c) w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) po jednym przedstawicielu wyznaczonym odpowiednio przez:

- Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii,

- Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej,

- Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu,

- Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

- Ministra Sprawiedliwości,

- Ministra Klimatu i Środowiska,

- Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,

- Ministra Infrastruktury,";

2) w § 9 wyrazy "Ministerstwie Edukacji Narodowej" zastępuje się wyrazami "Ministerstwie Edukacji i Nauki".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Edukacji i Nauki: P. Czarnek


1) Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. poz. 1848 i 2335).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-04-29
  • Data wejścia w życie: 2021-04-29
  • Data obowiązywania: 2021-04-29