Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI

z dnia 23 czerwca 2021 r.

w sprawie powołania Rady do spraw technologii informacyjno-komunikacyjnych w systemach oświaty oraz szkolnictwa wyższego i nauki

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Radę do spraw technologii informacyjno-komunikacyjnych w systemach oświaty oraz szkolnictwa wyższego i nauki, zwaną dalej "Radą".

§ 2.

1. W skład Rady wchodzą:

1) przewodniczący - Mariusz Dzieciątko;

2) zastępca przewodniczącego - Tomasz Łukawski;

3) członkowie:

a) Zdzisław Babicz,

b) Maciej Bułkowski,

c) Wojciech Cellary,

d) Urszula Ciupak,

e) Krzysztof Diks,

f) Olaf Gajl,

g) Krzysztof Głomb,

h) Ewa Jarocka,

i) Ilona Kowalik-Urbaniak,

j) Anna Beata Kwiatkowska,

k) Paweł Niedźwiadek,

l) Zdzisław Nowakowski,

m) Piotr Popiel,

n) Robert Pypkowski,

o) Marek Robak,

p) Marcin Siekański,

q) Ryszard Szczygieł,

r) Mariusz Śniadkowski,

s) Wojciech Walat.

2. W pracach Rady mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby, których kwalifikacje, wiedza lub doświadczenie mogą być przydatne w pracach Rady.

§ 3.

Do zadań Rady należy w szczególności:

1) wspieranie Ministra Edukacji i Nauki, zwanego dalej "ministrem", w zakresie wdrażania technologii cyfrowych w systemach oświaty oraz szkolnictwa wyższego i nauki;

2) przedstawianie ministrowi rekomendacji dotyczących kierunków działań w systemach oświaty oraz szkolnictwa wyższego i nauki związanych z rozwojem w Polsce społeczeństwa informacyjnego oraz gospodarki opartej na wiedzy;

3) wyrażanie opinii i inicjowanie działań w zakresie edukacji informatycznej, edukacji medialnej i zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych w systemach oświaty oraz szkolnictwa wyższego i nauki;

4) inicjowanie działań w zakresie podniesienia jakości kształcenia w systemach oświaty oraz szkolnictwa wyższego i nauki z wykorzystaniem narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych.

§ 4.

1. Przewodniczący kieruje pracami Rady, w szczególności:

1) zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady oraz ustala projekt porządku obrad;

2) przydziela zadania zastępcy przewodniczącego i członkom Rady;

3) zaprasza na posiedzenia Rady osoby, o których mowa w § 2 ust. 2.

2. W przypadku nieobecności przewodniczącego zadania, o których mowa w ust. 1, wykonuje zastępca przewodniczącego.

3. Posiedzenia Rady mogą być zwoływane również z inicjatywy ministra.

§ 5.

1. Rada działa na posiedzeniach.

2. Posiedzenia Rady mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zapewniających w czasie rzeczywistym:

1) transmisję obrad posiedzenia;

2) wielostronną komunikację, umożliwiającą uczestnikom posiedzenia wypowiadanie się w toku obrad.

3. Przewodniczący może podjąć decyzję o rozpatrzeniu sprawy w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk (tryb obiegowy). Przyjęte w tym trybie ustalenia przewodniczący przedstawia na najbliższym posiedzeniu Rady.

4. W przypadku nieuzgodnienia sprawy w trybie obiegowym, jest ona rozpatrywana na posiedzeniu Rady.

§ 6.

1. Ustalenia Rady są podejmowane w drodze uzgodnienia stanowisk.

2. W przypadku gdy uzgodnienie stanowiska nie jest możliwe, zarządza się głosowanie. Ustalenia są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Rady. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego, a w razie jego nieobecności - zastępcy przewodniczącego.

§ 7.

1. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół, w którym zamieszcza się w szczególności listę uczestników posiedzenia, przyjęty porządek obrad i treść ustaleń Rady.

2. Projekt protokołu jest udostępniany członkom Rady z możliwością wnoszenia uwag co do treści.

3. Protokół podpisuje przewodniczący, a w razie jego nieobecności - zastępca przewodniczącego.

§ 8.

Osoby, o których mowa w § 2, są obowiązane do bezstronnego działania w interesie publicznym oraz do niewykorzystywania i nieudostępniania osobom trzecim informacji uzyskanych w związku z realizacją zadań Rady.

§ 9.

Obsługę Rady zapewnia Biuro Ministra we współpracy z Departamentem Innowacji i Rozwoju oraz Departamentem Programów Nauczania i Podręczników.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Edukacji i Nauki: P. Czarnek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-06-23
  • Data wejścia w życie: 2021-06-23
  • Data obowiązywania: 2021-06-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe