Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI

z dnia 22 lipca 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady do spraw technologii informacyjno-komunikacyjnych w systemach oświaty oraz szkolnictwa wyższego i nauki

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178 i 1192) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Rady do spraw technologii informacyjno-komunikacyjnych w systemach oświaty oraz szkolnictwa wyższego i nauki (Dz. Urz. MEiN poz. 79) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W skład Rady wchodzą:

1) przewodniczący - Mariusz Dzieciątko;

2) zastępca przewodniczącego - Tomasz Łukawski;

3) członkowie:

a) Maciej Bułkowski,

b) Urszula Ciupak,

c) Olaf Gajl,

d) Jerzy Greblicki,

e) Wojciech Janek,

f) Ewa Jarocka,

g) Ilona Kowalik-Urbaniak,

h) Robert Król,

i) Paweł Niedźwiadek,

j) Katarzyna Nosalska,

k) Piotr Popiel,

l) Robert Pypkowski,

m) Marek Robak,

n) Marcin Siekański,

o) Ryszard Szczygieł,

p) Mariusz Śniadkowski,

q) Wojciech Walat.".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Edukacji i Nauki: P. Czarnek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-07-23
  • Data wejścia w życie: 2021-07-23
  • Data obowiązywania: 2021-07-23

Dzienniki Urzędowe