Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI1)

z dnia 3 sierpnia 2021 r.

uchylające zarządzenie w sprawie ustanowienia i zadań Pełnomocnika Ministra Edukacji Narodowej do spraw otwartości danych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178 i 1192) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Traci moc zarządzenie nr 14 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia i zadań Pełnomocnika Ministra Edukacji Narodowej do spraw otwartości danych.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Edukacji i Nauki: wz. D. Piontkowski


1) Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. poz. 1848 i 2335).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-08-03
  • Data wejścia w życie: 2021-08-04
  • Data obowiązywania: 2021-08-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe