Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 60

ZARZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI

z dnia 28 czerwca 2022 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji i Nauki

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji i Nauki (Dz. Urz. MEiN z 2021 r. poz. 1, 34, 47, 95, 106 i 145) w załączniku do zarządzenia wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3:

a) uchyla się pkt 6,

b) po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

"6a) Departament Kształcenia Ogólnego i Podstaw Programowych (DKOPP);",

c) uchyla się pkt 10;

2) w § 19 w ust. 2 w pkt 3 skreśla się wyraz "programu";

3) w § 21 w ust. 2 w pkt 10 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

"11) realizowania, w zakresie właściwości Ministra, reformy A2.4 oraz zadań wynikających z pełnienia roli instytucji odpowiedzialnej za wdrażanie inwestycji A2.4.1 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.";

4) w § 22 w ust. 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) przyjmowania skarg, wniosków i petycji wpływających do Ministerstwa oraz koordynowania ich rozpatrywania i załatwiania;";

5) uchyla się § 23;

6) po § 23 dodaje się § 23a w brzmieniu:

"§ 23a. 1. DKOPP odpowiada za prowadzenie spraw z zakresu kształcenia ogólnego, nadzoru pedagogicznego, oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacji egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego, kształcenia i doskonalenia nauczycieli, kwalifikacji nauczycieli, podstawy programowej i procedur dopuszczania do użytku szkolnego podręczników z zakresu kształcenia ogólnego, wspierania rozwoju ucznia zdolnego, działalności innowacyjnej i eksperymentalnej w zakresie działu administracji rządowej - oświata i wychowanie oraz prowadzenie postępowań w zakresie awansu zawodowego nauczycieli.

2. Do zakresu działania DKOPP należy w szczególności prowadzenie spraw dotyczących:

1) funkcjonowania publicznych i niepublicznych, z wyłączeniem integracyjnych i specjalnych:

a) przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego,

b) szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących, z wyjątkiem szkół dla dorosłych;

2) funkcjonowania oddziałów przysposabiających do pracy w zakresie kształcenia ogólnego, a w zakresie przysposobienia do pracy - we współpracy z DSKKZ;

3) funkcjonowania oddziałów międzynarodowych, szkół z oddziałami dwujęzycznymi i szkół dwujęzycznych;

4) funkcjonowania szkół z oddziałami sportowymi, z oddziałami mistrzostwa sportowego oraz szkół sportowych i mistrzostwa sportowego;

5) funkcjonowania oddziałów przygotowania wojskowego;

6) funkcjonowania bibliotek szkolnych, w tym współpracy z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w zakresie Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025;

7) organizacji roku szkolnego;

8) organizacji pracy oraz statutów publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących, z wyjątkiem szkół dla dorosłych;

9) warunków i trybu przyjmowania dzieci i uczniów do publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół, z wyjątkiem szkół prowadzących kształcenie zawodowe i szkół dla dorosłych, oraz przechodzenia uczniów ze szkoły jednego typu do szkoły innego typu lub pomiędzy szkołami tego samego typu;

10) obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;

11) edukacji przedszkolnej, z wyjątkiem edukacji integracyjnej i specjalnej;

12) dotowania z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, z wyłączeniem dotacji dla przedszkoli specjalnych i integracyjnych oraz dotacji na uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz uczniów z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;

13) podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego;

14) edukacji dla bezpieczeństwa;

15) wiedzy ekologicznej i edukacji globalnej;

16) ramowych planów nauczania w zakresie kształcenia ogólnego;

17) ustalania wzorów świadectw i innych druków szkolnych oraz zasad ich wydawania, z wyłączeniem wzorów świadectw i innych druków szkolnych dotyczących kształcenia zawodowego i kształcenia dorosłych;

18) dokumentacji przebiegu nauczania;

19) działalności innowacyjnej i eksperymentalnej w kształceniu ogólnym w zakresie działu administracji rządowej - oświata i wychowanie, w tym inicjowania, koordynowania i promowania innowacyjnych działań i rozwiązań edukacyjnych wspieranych technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, we współpracy z CTC;

20) wspierania młodzieży uzdolnionej, w tym stypendiów dla uczniów wybitnie uzdolnionych, indywidualnego programu lub toku nauki, konkursów i olimpiad w zakresie kształcenia ogólnego;

21) podręczników do kształcenia ogólnego, zawodowego i specjalnego;

22) podręczników dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym;

23) prowadzenia wykazu rzeczoznawców do spraw podręczników;

24) dotacji w zakresie podręczników;

25) zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w zakresie kształcenia ogólnego, z wyjątkiem słuchaczy szkół dla dorosłych, branżowych szkół II stopnia i szkół policealnych;

26) egzaminów z zakresu kształcenia ogólnego, z wyłączeniem egzaminów eksternistycznych;

27) prowadzenia listy arbitrów do rozpatrywania odwołań w zakresie egzaminu maturalnego;

28) nadawania i zmiany statutu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej;

29) okręgowych komisji egzaminacyjnych, w szczególności w zakresie ich tworzenia i ustalania zadań;

30) funkcjonowania Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych;

31) określania sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowiska dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych;

32) ustalania ramowych programów szkolenia kandydatów na egzaminatorów w zakresie przeprowadzania egzaminów w zakresie kształcenia ogólnego;

33) ustalania warunków wynagradzania egzaminatorów biorących udział w przeprowadzaniu egzaminów;

34) organizacji nauczania religii i etyki w przedszkolach i szkołach;

35) organizacji kształcenia mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym, w tym realizacji zadań w zakresie wsparcia romskiej mniejszości etnicznej w ramach dotacji z części 30 budżetu państwa - Oświata i wychowanie, w zakresie Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030;

36) standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela i kwalifikacji nauczycieli;

37) uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego nauczyciela, nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej;

38) potrzeb kadrowych systemu oświaty oraz rozmiarów i kierunków kształcenia nauczycieli, w tym zapotrzebowania na nauczycieli określonych specjalności;

39) zlikwidowanych zakładów kształcenia nauczycieli;

40) kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli;

41) realizacji przez uczelnie i inne podmioty zadań związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli i ich kształceniem;

42) rozwiązań systemowych w zakresie doskonalenia nauczycieli;

43) doradztwa metodycznego dla nauczycieli;

44) organizacji i zasad działania placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych;

45) nadawania i zmiany statutu Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie;

46) systemu akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli;

47) zasad wykorzystywania środków finansowych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli;

48) wykorzystywania środków finansowych na realizację ogólnokrajowych zadań w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Ministra;

49) awansu zawodowego nauczycieli w zakresie:

a) nadawania nauczycielom stopni awansu zawodowego przez Ministra,

b) prowadzenia listy ekspertów do spraw awansu zawodowego nauczycieli,

c) wykonywania zadań organu wyższego stopnia w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491 i 2052 oraz z 2022 r. poz. 1301) w stosunku do kuratorów oświaty w sprawach dotyczących awansu zawodowego nauczycieli,

d) nadzoru nad czynnościami podejmowanymi w postępowaniach o nadanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego przez kuratorów oświaty i powołane przez nich komisje kwalifikacyjne;

50) wniosków o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty;

51) wniosków o nadanie orderów, odznaczeń państwowych i Medalu Komisji Edukacji Narodowej dla nauczycieli i innych osób za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania;

52) wniosków o przyznanie nagród Ministra dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze;

53) nadzorowania i koordynowania wykonywania nadzoru pedagogicznego na terenie kraju oraz nadzorowania działalności kuratorów oświaty;

54) kontroli, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi, sprawności i efektywności nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratorów oświaty;

55) sprawowania nadzoru pedagogicznego nad publicznymi placówkami doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz z 2022 r. poz. 655, 1079 i 1116);

56) ustalania organizacji nadzoru pedagogicznego nad szkołami polskimi, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, szkołami i zespołami szkół w Polsce oraz przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c tej ustawy;

57) kontroli sprawności i efektywności nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą nad szkołami polskimi, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, szkołami i zespołami szkół w Polsce oraz przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c tej ustawy;

58) organizacji kuratoriów oświaty;

59) współpracy z wojewodami w wyłanianiu, w drodze konkursów, kandydatów na stanowiska kuratorów oświaty oraz powoływania na stanowiska kuratorów i wicekuratorów oraz odwoływania z tych stanowisk;

60) badań edukacyjnych w zakresie działu administracji rządowej - oświata i wychowanie;

61) współpracy z Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju w ramach działalności Rady Zarządzającej Centrum Badań Edukacyjnych i Innowacji (CERI) oraz Komitetu Polityki Edukacyjnej.

3. DKOPP prowadzi sprawy wynikające z nadzoru Ministra nad:

1) Centralną Komisją Egzaminacyjną, z wyłączeniem spraw dotyczących egzaminów zawodowych, egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i egzaminów eksternistycznych;

2) Instytutem Badań Edukacyjnych w zakresie badań edukacyjnych, w zakresie działu administracji rządowej - oświata i wychowanie;

3) Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie, z wyłączeniem spraw dotyczących kształcenia zawodowego, doradztwa zawodowego, edukacji włączającej, cyfryzacji systemów oświaty oraz szkolnictwa wyższego i nauki oraz budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego.";

7) uchyla się § 27;

8) w § 28:

a) w ust. 1 po wyrazach "przedsięwzięć Ministra" dodaje się wyrazy " , finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji remontów i inwestycji w obszarze oświaty i wychowania",

b) w ust. 2:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) przyznawania i rozliczania środków finansowych:

a) przeznaczonych na finansowanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w ramach programów i przedsięwzięć Ministra, w tym dedykowanych wsparciu humanistyki w zakresie realizacji zadań podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki, niestanowiących pomocy de minimis,

b) stanowiących pomoc de minimis, przyznanych w ramach programów i przedsięwzięć Ministra w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki,

c) w ramach programów i przedsięwzięć Ministra w obszarze oświaty i wychowania,

d) na finansowanie inwestycji związanych z kształceniem w uczelniach publicznych,

e) przyznanych w formie dotacji celowej na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji remontów i inwestycji w obszarze oświaty i wychowania,

f) w ramach zadań zleconych przez Ministra;",

- po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) rozliczania środków finansowych stanowiących pomoc de minimis, przyznanych na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87) na działalność upowszechniającą naukę;";

9) w § 29:

a) w ust. 2:

- w pkt 6, w § 32 w ust. 3 i w § 34 w ust. 4 użyte w różnym przypadku wyrazy "Centrum Informatyczne Edukacji" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "Informatyczne Centrum Edukacji i Nauki",

- w pkt 40 i 41, w § 31 w ust. 2 w pkt 10, w § 32 w ust. 2 w pkt 35 i w § 33 w ust. 2 w pkt 30 wyraz "DKO" zastępuje się wyrazem "DKOPP",

b) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) Instytutem Badań Edukacyjnych, z wyłączeniem badań edukacyjnych w zakresie działu administracji rządowej - oświata i wychowanie, cyfryzacji systemów oświaty oraz szkolnictwa wyższego i nauki, innowacji oraz budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego;";

10) w § 30 w ust. 1 skreśla się wyrazy " , z wyłączeniem spraw finansowych i majątkowych";

11) w § 31 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. DWM zapewnia obsługę Pełnomocnika Rządu do spraw Rozwoju i Umiędzynarodowienia Edukacji i Nauki.";

12) w § 32 w ust. 2 w pkt 18 wyrazy "Programu otwierania danych publicznych" zastępuje się wyrazami "Programu otwierania danych na lata 2021-2027";

13) w § 33 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. DWEW prowadzi sprawy wynikające z nadzoru Ministra nad Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie, w zakresie spraw dotyczących edukacji włączającej.";

14) w § 36:

a) w ust. 2 po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:

"8a) koordynowania zadań z zakresu rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży - "Laboratoria Przyszłości";",

b) w ust. 3:

- w pkt 1 wyraz "DPNP" zastępuje się wyrazem "DKOPP",

- w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) DIR - w ramach obsługi udziału przedstawiciela Ministra w Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji w zakresie działu administracji rządowej - oświata i wychowanie.",

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. CTC prowadzi sprawy wynikające z nadzoru Ministra nad:

1) Informatycznym Centrum Edukacji i Nauki, z wyłączeniem spraw w zakresie systemu informacji oświatowej i spraw dotyczących obsługi informatycznej Ministerstwa;

2) Instytutem Badań Edukacyjnych, w zakresie cyfryzacji systemów oświaty oraz szkolnictwa wyższego i nauki, innowacji oraz budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego;

3) Ośrodkiem Przetwarzania Informacji - Państwowym Instytutem Badawczym, w zakresie koordynacji zadań dotyczących cyfryzacji systemów oświaty oraz szkolnictwa wyższego i nauki, projektów cyfrowych lub innowacyjnych i polityk publicznych z tych obszarów oraz rozwoju oprogramowania;

4) Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie, w zakresie cyfryzacji systemów oświaty oraz szkolnictwa wyższego i nauki oraz budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego.".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Edukacji i Nauki: P. Czarnek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-06-28
  • Data wejścia w życie: 2022-06-28
  • Data obowiązywania: 2022-06-28

Dzienniki Urzędowe