REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 116

ZARZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI

z dnia 7 grudnia 2023 r.

w sprawie komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw szkoły średniej w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela I)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188 oraz z 2023 r. poz. 1195, 1234 i 1641) w związku z § 27 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. z 2023 r. poz. 2387 i 2639) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw szkoły średniej w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela I), zwaną dalej „komisją".

2. W skład komisji wchodzą:

1) przewodniczący - Magda Witan, Zastępca dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Edukacji i Nauki;

2) zastępca przewodniczącego - Justyna Kralisz, Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą;

3) członkowie:

a) Grzegorz Chorąży, radca w Departamencie Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Edukacji i Nauki,

b) Bartłomiej Krasnowski, radca w Departamencie Kształcenia Ogólnego i Podstaw Programowych w Ministerstwie Edukacji i Nauki,

c) Łucja Pawłowska, wizytator Szkół Europejskich.

§ 2.

1. Pracami komisji kieruje jej przewodniczący.

2. W przypadku nieobecności przewodniczącego pracami komisji kieruje zastępca przewodniczącego, a w przypadku jednoczesnej nieobecności przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego - członek komisji wyznaczony przez przewodniczącego.

§ 3.

Prace komisji są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu biorą udział co najmniej cztery osoby wchodzące w skład komisji.

§ 4.

1. W pierwszym etapie postępowania konkursowego komisja zapoznaje się z dokumentami złożonymi przez kandydatów i dokonuje oceny formalnej tych dokumentów pod względem spełniania przez kandydatów warunków określonych w ogłoszeniu o konkursie, o którym mowa w § 1 ust. 1, zamieszczonym na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, Ośrodka Rozwoju Edukacji, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, okręgowych komisji egzaminacyjnych i kuratoriów oświaty.

2. Do drugiego etapu postępowania konkursowego są dopuszczani kandydaci, którzy spełniają warunki określone w ogłoszeniu o konkursie, o którym mowa w § 1 ust. 1. Jeżeli żaden z kandydatów nie spełnia tych warunków, konkursu nie przeprowadza się.

3. Przewodniczący informuje kandydatów o dopuszczeniu albo niedopuszczeniu do drugiego etapu postępowania konkursowego.

§ 5.

1. W drugim etapie postępowania konkursowego komisja przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną z każdym kandydatem dopuszczonym do tego etapu.

2. Przed przystąpieniem do rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem komisja może żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.

3. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat przedstawia, nie dłuższą niż 7-minutową, prezentację przygotowaną w języku polskim w programie do tworzenia prezentacji multimedialnych, zawierającą elementy autoprezentacji i wizję organizacji pracy na stanowisku, o którym mowa w § 1 ust. 1.

4. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej sprawdza się:

1) znajomość języków obcych;

2) przydatność i predyspozycje do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, w szczególności w zakresie:

a) prowadzenia negocjacji i rozwiązywania konfliktów, w tym dbałości o właściwe relacje międzyludzkie i współpracę w grupie,

b) przeprowadzania rekrutacji nauczycieli lokalnie zatrudnionych,

c) znajomości i wykorzystania nowoczesnych metod nauczania,

d) dokonywania oceny pracy nauczycieli w szkołach europejskich,

e) organizacji pracy szkoły, w tym opracowywania rozkładu zajęć lekcyjnych,

f) komunikacji z nauczycielami, rodzicami i uczniami,

g) dokonywania ewaluacji pracy własnej,

h) prowadzenia polityki bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkoły.

5. W celu oceny stopnia znajomości języka obcego komisja może korzystać z pomocy ekspertów.

6. Komisja, po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z każdym z kandydatów, dokonuje merytorycznej oceny kandydata pod względem kompetencji niezbędnych do wykonywania zadań na stanowisku, o którym mowa w § 1 ust. 1.

§ 6.

1. Komisja wyłania nie więcej niż dwóch kandydatów w głosowaniu tajnym. Każda z osób wchodzących w skład komisji może oddać nie więcej niż dwa głosy.

2. Konkurs wygrywają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów, przy czym nie mniejszą niż połowa składu komisji obecnego na posiedzeniu.

3. Jeżeli w pierwszym głosowaniu żaden kandydat nie uzyskał minimalnej liczby głosów, o której mowa w ust. 2, komisja przystępuje do drugiego głosowania, do którego są dopuszczeni dwaj kandydaci, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali największą liczbę głosów. Jeżeli w pierwszym głosowaniu więcej niż dwóch kandydatów otrzymało równą liczbę głosów, do drugiego głosowania są dopuszczeni wszyscy ci kandydaci. Drugie głosowanie odbywa się zgodnie z ust. 1 i 2.

4. Jeżeli w pierwszym głosowaniu wyłoniono jednego kandydata, drugie głosowanie przeprowadza się w celu wyłonienia drugiego kandydata. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.

5. Konkurs pozostaje nierozstrzygnięty, jeżeli w drugim głosowaniu żaden z kandydatów nie otrzymał wymaganej minimalnej liczby głosów, o której mowa w ust. 2.

§ 7.

Sprawy proceduralne dotyczące prac komisji, nieuregulowane w zarządzeniu, komisja rozstrzyga w drodze głosowania jawnego, zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

§ 8.

Z prac komisji i głosowania sporządza się protokół, który podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład komisji obecne na posiedzeniu.

§ 9.

Przewodniczący:

1) informuje kandydatów o wyniku konkursu;

2) niezwłocznie powiadamia na piśmie Ministra Edukacji i Nauki o wyniku konkursu.

§ 10.

Minister Edukacji i Nauki może unieważnić konkurs i zarządzić jego ponowne przeprowadzenie w przypadku stwierdzenia:

1) nieuzasadnionego odrzucenia oferty;

2) przeprowadzenia przez komisję konkursu bez wymaganej obecności co najmniej czterech osób wchodzących w skład komisji;

3) innych nieprawidłowości przy przeprowadzaniu konkursu, które mogły wpłynąć na jego wynik.

§ 11.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Edukacji i Nauki: K. Szczucki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-12-08
  • Data wejścia w życie: 2023-12-09
  • Data obowiązywania: 2023-12-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA