Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 10 grudnia 2009 r.

w sprawie połączenia Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie i Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie w Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.1)) oraz § 4 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. Nr 200, poz. 1537) zarządza się, co następuje:

§ 1

Z dniem 1 stycznia 2010 r. łączy się jednostki budżetowe: Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, zwany dalej „CODN”, oraz Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie, zwane dalej „CMPP-P”, w jednostkę budżetową o nazwie: Ośrodek Rozwoju Edukacji, zwany dalej „ORE”, z siedzibą w Warszawie.

§ 2

1. ORE jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzoną przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na podstawie art. 5 ust. 3b pkt 1 lit. b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.

2. ORE jest państwową jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).

3. Zadania oraz organizację ORE określa statut nadany przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania odrębną decyzją.

§ 3

1. Z dniem 1 stycznia 2010 r.:

1) należności i zobowiązania CODN i CMPP-P, stają się należnościami i zobowiązaniami ORE;

2) mienie będące w zarządzie lub użytkowaniu CODN i CMPP-P staje się mieniem odpowiednio w zarządzie lub użytkowaniu ORE.

2. Zobowiązuje się dyrektorów CODN i CMPP-P do przeprowadzenia inwentaryzacji mienia tych jednostek w terminie do dnia 31 grudnia 2009 r.

3. Przejęcie składników majątkowych, o których mowa w ust. 1, nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

§ 4

Pracownicy CODN i CMPP-P z dniem 1 stycznia 2010 r. stają się pracownikami ORE.

§ 5

1. Rachunki bankowe i księgi rachunkowe CODN i CMPP-P zamyka się z dniem 31 grudnia 2009 r.

2. Rachunki bankowe i księgi rachunkowe ORE otwiera się z dniem 1 stycznia 2010 r.

3. Z dniem połączenia zostanie przeprowadzona likwidacja rachunków dochodów własnych CODN i CMPPP, zgodnie z przepisami § 66 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną (Dz. U. Nr 116, poz. 783, z późn. zm.).

§ 6

Dokumentacja finansowo-księgowa oraz dokumentacja dotycząca spraw pracowniczych prowadzona przez CODN i CMPP-P, w zakresie niepodlegającym archiwizacji, zostaje przejęta przez osobę kierującą ORE na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

§ 7

1. Sprawy z zakresu zadań prowadzonych przez CODN i CMPP-P wszczęte i niezakończone przez dniem 1 stycznia 2010 r. przejmuje ORE, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

2. Archiwa CODN i CMPPP z dniem 1 stycznia 2010 r. stają się archiwum ORE.

§ 8

Zobowiązuje się dyrektora ORE do sporządzenia, w obowiązujących terminach sprawozdawczych, sprawozdań CODN i CMPP-P za 2009 rok, wymaganych w przepisach prawa.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Minister Edukacji Narodowej

Katarzyna Hall

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz. 666.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458 i Nr 157, poz. 1241.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-09-15
  • Data wejścia w życie: 2009-12-10
  • Data obowiązywania: 2009-12-10
  • Dokument traci ważność: 2016-10-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe