Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE Nr 20 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 17 grudnia 2009 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko nauczyciela szkoły średniej w Szkole Europejskiej Luksemburg I oraz trybu pracy komisji

Tekst pierwotny

Na podstawie § 20 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 2 września 2004 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. Nr 194, poz. 1986) postanawiam, co następuje:

§ 1

Powołuje się komisję konkursową, zwaną dalej „komisją”, w składzie:

1) przewodniczący – Magdalena Bogusławska, dyrektor Zespołu Szkół dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za Granicą;

2) zastępca przewodniczącego – Maria Mazur, radca ministra w Departamencie Współpracy Międzynarodowej;

3) członkowie:

a) Bartłomiej Krasnowski, główny specjalista w Departamencie Kształcenia Ogólnego i Wychowania,

b) Konrad Leszczyński, zastępca dyrektora Zespołu Szkół dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za Granicą,

c) Urszula Łączyńska, główny wizytator w Departamencie Współpracy Międzynarodowej.

§ 2

Komisja rozpoczyna prace nie później niż w terminie 7 dni od dnia upływu terminu składania ofert, określonego w ogłoszeniu o konkursie.

§ 3

Pracami komisji kieruje jej przewodniczący. W przypadku nieobecności przewodniczącego pracami komisji kieruje zastępca przewodniczącego.

§ 4

Prace komisji są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej 2/3 składu komisji.

§ 5

1. Komisja rozpoczyna postępowanie konkursowe od sprawdzenia, czy oferty zostały złożone w terminie i zawierają wszystkie dokumenty wskazane w ogłoszeniu o konkursie oraz czy z dokumentów wynika, że kandydat spełnia wymagania wskazane w ogłoszeniu o konkursie. Oferty złożone po terminie, oferty niezawierające wszystkich dokumentów wskazanych w ogłoszeniu o konkursie oraz oferty, z których wynika, że kandydat nie spełnia wymagań wskazanych w ogłoszeniu o konkursie, podlegają odrzuceniu, a kandydaci nie są dopuszczeni do dalszego postępowania konkursowego.

2. Przewodniczący komisji informuje kandydatów o dopuszczeniu albo niedopuszczeniu do dalszego postępowania konkursowego.

3. Przewodniczący komisji, w terminie 15 dni od dnia posiedzenia komisji, informuje na piśmie kandydatów niedopuszczonych do dalszego postępowania konkursowego o przyczynach odrzucenia oferty.

§ 6

1. Komisja niezwłocznie dokonuje merytorycznej oceny kandydatów dopuszczonych do dalszego postępowania konkursowego.

2. Podstawą dokonania oceny poszczególnych kandydatów, o której mowa w ust. 1, jest sprawdzenie znajomości języków obcych oraz przeprowadzenie rozmowy. W trakcie rozmowy z kandydatem członkowie komisji zadają pytania dotyczące: znajomości nowoczesnych metod nauczania, zasad oceniania, ewaluacji pracy własnej i pracy uczniów.

§ 7

1. Komisja wyłania kandydata w tajnym głosowaniu. Każdy z członków komisji dysponuje jednym głosem.

2. Konkurs wygrywa kandydat, który uzyskał największą liczbą głosów.

3. Jeżeli w pierwszym głosowaniu nie wyłoniono żadnego kandydata komisja przystępuje do drugiego głosowania, do którego są dopuszczeni kandydaci, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali największą równą liczbę głosów. Drugie głosowanie odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1 i ust. 2.

4. Konkurs jest rozstrzygnięty, jeżeli w drugim głosowaniu jeden z kandydatów uzyskał większą niż inni kandydaci, liczbę głosów.

§ 8

W sprawach proceduralnych dotyczących prac komisji nieuregulowanych w zarządzeniu, rozstrzyga komisja w drodze głosowania jawnego, zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków.

§ 9

Z prac komisji i głosowania sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji.

§ 10

Przewodniczący komisji niezwłocznie powiadamia na piśmie Ministra Edukacji Narodowej o wyniku konkursu.

§ 11

Minister Edukacji Narodowej może unieważnić konkurs i zarządzić jego ponowne przeprowadzenie w przypadku stwierdzenia:

1) nieuzasadnionego odrzucenia oferty;

2) przeprowadzenia przez komisję postępowania konkursowego niezgodnie z trybem jej pracy określonym w zarządzeniu;

3) innych nieprawidłowości w postępowaniu konkursowym, które mogły wpłynąć na wyniki konkursu.

§ 12

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Minister Edukacji Narodowej

Katarzyna Hall

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-09-15
  • Data wejścia w życie: 2009-12-17
  • Data obowiązywania: 2009-12-17
  • Dokument traci ważność: 2010-10-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe